loading...

Två män från Orust och Stenungsund står åtalade för skattebrott och grovt bedrägeri på 11 punkter
Två Orustbor står åtalad vid Uddevalla tingsrätt för bland annat skattebrott i Stenungsund Enligt åtalet skall männen tillsammans och i samförstånd, i Stenungsund under perioden 17 januari 2014 – 18 augusti 2014, såsom styrelseledamöter (båda) och verkställande direktör för en  Ekonomisk Förening i Stenungsund och uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket genom att inge skattedeklarationer för föreningen vari löner och arbetsgivaravgifter redovisats med för låga belopp och därigenom givit upphov till fara för att arbetsgivaravgifter med sammanlagt 132 524 kr.

Man åtalas också för grovt skattebrott medelst urkundsförfalsknig mot ett kreditföretag där man blev bevilja ett lån om 230 000.
Vidare har man framställt och använt en falsk urkund vid låneansökan till kreditföretaget genom att obehörigen underteckna ansökan med annans namn, trots att personen varken känt till eller samtyckt till detta, vilket betagit kreditföretaget möjligheten att göra en korrekt kreditvärdering.
Lånet har utbetalats till en av de åtalade männen bankkonto, varvid pengarna därefter överförts till den ekonomiskfFöreningen i Stenungsund. Brottet anses vara grovt då det skett systematiskt och rört betydande belopp samt då falska urkunder har använts.

Bägge männen har även försökt förmå företrädare för Bank Norwegian att bevilja ett lån om 160 000 kr. Vilseledandet har bestått dels i att männen först till annan person uppgivit att de behövde dennes bank-id för att registrera honom som styrelseledamot i företaget varvid männen förtigit att de i själva verket skulle använda personens bank-id för att göra en låneansökan i dennes namn och dels att männen därefter till Bank Norwegian falskeligen angett personen som låntagare.
Männen har i förhållande till Bank Norwegian - förtigit att de båda och den ekonomiska föreningen saknade vilja och förmåga att göra rätt för sig.
Lånet har betalats till dels företaget, där de åtalade männen var företrädare, dels till olika kreditgivare som avbetalning för låneavtal ingångna av såväl en av de åtalade som den ekonomisk förening, där männen vid denna tidpunkt var företrädare. Förfarandet har inneburit vinning för de åtalade männen eller annan samt motsvarande skada för Bank Norwegian och den utsatta personen. Brottet är grovt då det skett systematiskt och rört betydande belopp samt då falska urkunder har använts.

Åtalet tar även upp ett yterligare grovt bedrägeri mot en kvinna
Detta mot en kvinna där de har tillsammans och i samförstånd under mars och april 2014, i Stenungsund eller på annan plats i Sverige, uppsåtligen medelst vilseledande förmått kvinnan att ingå låneavtal med den ekonomisk förening, där deåtalade männen vid denna tidpunkt var företrädare, om 250 000 kr.
Vilseledandet har bestått i att de åtalade männen påstått att pengarna skulle användas för att lösa tillfälliga ekonomiska problem i bolaget och därvid förtigit dels att både den ekonomiska föreningen och de själva saknade såväl vilja som förmåga att göra rätt för sig och dels att pengarna till stor del skulle användas för annat ändamål än den ekonomiska föreningens verksamhetsinriktning.
På grundval av de falska uppgifterna har kvinnan ingått låneavtal med kreditföretaget om 250 000 kr. Efter att kreditföretaget betalat ut pengarna till kvinnan har hon fört över 150 000 kr till en av männens konto och 95 000 kr till den ekonomiska föreningens konto. Förfarandet har inneburit vinning för de åtalade männen eller annan samt motsvarande skada för kvinnan. Brottet är grovt då det skett systematiskt samt rört betydande belopp.

Grovt bedrägeri har också i åtalet skett mot De Handikappades Riksförbund (DHR) och Holding the Future AB och Melander Financial Management.
De åtalade männen har tillsammans och i samförstånd under juni och juli månad 2014, i Stenungsund eller på annan plats i Sverige, uppsåtligen medelst vilseledande förmått företrädare för dels Holding the Future AB att förvärva en fordran mot DHR om 132 812 kr, varav Holding the Future AB, via Fakturabörsen, betalat ut 131 729 kr toch en fordran mot DHR om 172 551 varav Melander Financial Management, via Fakturabörsen, betalat ut 166 328 kr till männens företag. Vilseledandet och brottsplanen har skett i flera steg och bestått i följande:
- Männen har genom sitt bolag ställt ut två osanna fakturor till DHR. Fakturorna har inledningsvis skickats till Fakturabörsen, en sorts marknadsplats för fakturabelåningsbolag, varvid Fakturabörsen kontrollerat med DHR att fakturorna är riktiga genom att skicka förfrågan via mejl till kassören på DHR. - Männen har därefter obehörigen utan kasörens vetskap eller godkännande använt Jdennes mejladress för att i personens namn bekräfta fakturornas riktighet.
- De åtalade männen har därefter genom Fakturabörsens försorg överlåtit de osanna fakturorna till fakturabelåningsföretagen företag, vilka i sin tur via Fakturabörsen betalat ut ovan angivna belopp till männens företag, där man vid denna tidpunkt var företrädare. Förfarandet har inneburit vinning för de åtalade männen eller annan samt motsvarande skada för Holding the Future AB, Melander Financial Management, DHR eller annan. Brottet är grovt då det skett systematiskt och rört betydande belopp samt då osanna handlingar använts.

Männen åtalas även för grovt bedrägeri mot en annan kvinna.
Männen har tillsammans och i samförstånd under perioden september 2014 - maj 2015, i Stenungssund eller på annan plats i Sverige, uppsåtligen medelst vilseledande förmått kvinna nr 2 att ingå låneavtal med bolagen männen ägde vid denna tidpunkt och var företrädare för, om sammanlagt 525 000 kr.
Vilseledandet har bestått i att männen påstått dels att lånet från Bank Norwegian skulle användas för att lösa tillfälliga ekonomiska problem i bolaget och sedan återbetalas till kvinnan och dels att lånen från Santander och Resurs Bank skulle användas för att lösa kvinnan från det första lånet, varvid männen förtigit dels att både bolagen och de själva saknade såväl vilja som förmåga att göra rätt för sig och dels att pengarna skulle användas för annat ändamål än bolagens verksamhetsinriktning samt lösen av tidigare lån. På grundval av de falska uppgifterna har kvinnan ingått låneavtal med
1) Bank Norwegian om 125 000 kr 2) Santander om 250 000 kr 3) Resurs Bank om 150 000 kr Lånen har utbetalats till kvinnan, som därefter överfört pengarna till andra konton, varav merparten av pengarna i slutänden kommit de båda åtalade männens del. Förfarandet har inneburit vinning för männen eller annan samt motsvarande skada för kvinnan eller annan. Brottet är grovt då det skett systematiskt samt rört betydande belopp.

Ytterligare grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning mot ytterligare kvinnor finns med i åtalet, där även Marginalen Bank, Wasa Kredit, och Forex Bank lurats.
De åtalade männen har tillsammans och i samförstånd under våren 2015, i Stenungssund eller på annan plats i Sverige, uppsåtligen medelst vilseledande förmått kvinna 1 att ingå låneavtal med bolagen männen ägde och även kvinna 2  att ingå låneavtal med bolagen männen ägde vid denna tidpunkt och var företrädare för.
Vilseledandet har bestått i att männen påstått att lånen skulle användas dels för att lösa tidigare lån, se tidigare åtalspunkt, och dels för att lösa tillfälliga ekonomiska problem i bolagen och sedan återbetalas till kvinna 1 och kvinna 2 och därvid förtigit dels att både bolagen och de själva saknade såväl vilja som förmåga att göra rätt för sig och dels att pengarna skulle användas för annat ändamål än bolagens verksamhetsinriktning. På grundval av de falska uppgifterna har följande avtal ingåtts och lån beviljats. Kvinna 2 har därefter ingått låneavtal med Marginalen Bank om 250 000 kr och företrädare för Marginalen Bank har beviljat ovanstående lån om 250 000 kr, Wasa Kredit. Kvinna 1 har ingått låneavtal med Wasa Kredit om 250 000 kr och företrädare för Wasa Kredit har beviljat ovanstående lån om 250 000 kr. Lånen har utbetalats till olika konton, varav merparten av pengarna i slutänden kommit de åtalade männen till del.
Männen har också framställt och använt en falsk urkund vid undertecknandet av lånet genom att obehörigen använda kvinna 1 bank-id, trots att kvinnan varken känt till eller samtyckt till detta.
Även till Forex Bank har männen framställt och använt en falsk urkund vid låneansökan till Forex genom att obehörigen underteckna ansökan med kvinna 2 namn som medlånesökande, trots att kvinnan varken känt till eller samtyckt till detta

Även grovt bedrägeri har skett mot en kvinna 3
Männen har tillsammans och i samförstånd under april 2015, i Stenungssund eller på annan plats i Sverige, uppsåtligen medelst vilseledande förmått kvinna 3 att ingå låneavtal med bolaget männen vid denna tidpunkt var företrädare för, om 250 000 kr. Vilseledandet har bestått i att männen påstått att pengarna skulle användas för att lösa kvinna 1 skulder och förtigit att pengarna skulle användas till annat än att lösa lånen samt att både bolaget och de själva saknade såväl vilja som förmåga att göra rätt för sig. På grundval av de falska uppgifterna har kvinna 3  ingått låneavtal med Nordea om 250 000 kr.
Efter att Nordea fört över pengarna till kvinna 3, har hon i sin tur överfört 221 453 kr till männens bolag där de vid denna tidpunkt var företrädare. Pengarna har inte använts för att lösa kvinna 1 lån. Förfarandet har inneburit vinning för männen eller annan samt motsvarande skada för kvinna 3 eller annan. Brottet är grovt då det rört betydande belopp och skett systematiskt.

Grovt bedrägeri har även sktt mot en fjärde kvinna
De åtalade männen har under tiden mars 2016 – september 2016 i Västra Götaland har en av de åtalade männen uppsåtligen medelst vilseledande förmått kvinna 4 att till honom betala 180 000 kr, vilket skulle avse en kursavgift.
Vilseledandet har bestått i att en av männen erbjudit kvinna 4  en anställning hos ett bilföretag, trots att mannen inte haft något avtal med eller fullmakt med bilföretaget att erbjuda en anställning, och till kvinna 4 uppgett att villkoret för anställningen var att kvinnan genomgick en kurs, som kostade 180 000 kr och som kvinnan fick betala med egna pengar, trots att någon sådan kurs inte existerat. Förfarandet har inneburit skada för för kvinnan med 180 000 kr och motsvarande vinning för en av de åtalade männen. Brottet är grovt då det rört betydande belopp samt då mannen använt sig av falska handlingar.
Den åtalade mannen har även försökt lura en man
Den åtalade mannen har under augusti månad 2016 i Västra Götalands län uppsåtligen medelst vilseledande försökt förmå mannen att till honom betala 180 000 kr, vilket skulle avse en kursavgift. Vilseledandet har bestått i att den åtalade erbjudit mannen en anställning hos samma bilföretag som kvinna 4, trots att mannen inte haft något avtal med eller fullmakt för bilföretaget att erbjuda en anställning, och till mannen uppgett att villkoret för anställningen var att mannen genomgick en kurs, som kostade 180 000 kr
Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Brottet är grovt då det rört betydande belopp samt då den åtalade mannen använt sig av falska handlingar.

Tillbaka till dagens alla nyheter

N
yheter arkiveras och hamnar efter hand i vårt arkiv enligt flikarna ovan

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Copyright © 2009. Nyheter4.com

All rights reserved.