Åtta av tio svenskar saknar kunskap om nya personuppgiftslagen
Kunskapen är låg bland privatpersoner om vad den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär. Med bara drygt en månad kvar tills den börjar gälla, svarar åtta av tio att de har låg eller ingen kunskap alls om hur den påverkar dem. Det visar en ny undersökning från Visma, genomförd av Sifo.

– Den nya personuppgiftslagen kräver att organisationer tar större ansvar för hur man hanterar privatpersoners, kunders och anställdas personuppgifter. Med de stora mängder data som finns i dagens samhälle är det bra med tydliga regler som värnar den personliga integriteten. Därför är det förvånande att så få privatpersoner känner till vilka rättigheter som den nya lagen medför, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Trots att det har gått två år sedan EU fattade beslut om att införa en ny dataskyddsförordning, GDPR, med start 25 maj 2018, är det fortfarande många privatpersoner som inte har koll på vad den innebär. Det bekräftas av en undersökning från mjukvaruföretaget Visma, där åtta av tio svenskar uppger att de har lite eller inga kunskaper alls om hur GDPR påverkar dem.
Endast tre procent svarade att de har mycket stor kunskap.

Företag som bryter mot lagen riskerar en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av sin globala omsättning.
– Företagen är ytterst ansvariga för hur deras data hanteras, även om de låter en annan organisation behandla personuppgifterna för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystemen och processerna som de är inblandade i lever upp till GDPR, säger Sofia Gerstenfeld.

Fakta: Detta bör du som privatperson känna till om GDPR
En personuppgift är all data som kan användas för att identifiera en person.
Samma regler för lagring av personuppgifter kommer att gälla inom hela EU.
Rätten att bli glömd innebär att man kan begära att få sina uppgifter raderade under vissa förhållanden.
Lagring av personuppgifter kräver att individen ger sitt aktiva samtycke till hur personuppgifterna behandlas. Det innebär ett ökat krav på information samt att samtycket inte göms bland övriga avtalsvillkor.

Far och söner misstänks för organiserat fusk med högskoleprovet
En stor härva av fusk i samband med högskoleprovet håller på att rullas upp i Norrköping.
Tre män, en 55-årig far och hans två söner 23 och 25 år gamla sitter nu häktade, misstänkta för att ha organiserat det omfattande fusket i samarbete med ett nationellt nätverk.

En av de tre männen uppges ha varit provledare i en sal där provet skrevs i lördags och förutom de tre häktade männen har ett 70-tal fuskare runt om i Sverige avslöjats och ett antal av dem har även gripits.
De tre männen från Norrköping är häktade misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. De misstänks även för grov osann försäkran vid 70 tillfällen.

Verksamheten tros ha pågått under fyra till fem års tid.
Polisen berättar under tisdagens presskonferens att de slog till mot nätverket mitt under högskoleprovet i lördags. Bland annat mot en lägenhet i Norrköping. De säger även att männen ingår i ett nätverk som organiserat och möjliggjort fusk vid högskoleprovet.
Vid tillslaget i lördags var de misstänkta i full färd med att tillhandahålla de rätta svaren till ett stort antal fuskare i Sverige.

Verksamheten beräknas ha omsatt mångmiljonbelopp. Det är i nuläget oklart hur mycket men klart över 10 miljoner kronor.
Verksamheten ska ha marknadsförts öppet via nätet och sociala medier. 
Priserna har satts efter vilket resultat fuskaren vill skriva på provet. För att skriva 2.0 har fuskaren fått betala 170 000 kronor.
Pengarna som dragits in via verksamheten har inte bokförts och inte skattats.
Vid helgens tillslag beslagtogs avanserad teknisk utrustning bestående av bland annat hörsnäckor som använts för att meddela provskrivarna de rätta svaren på provet.

Många drabbas av slarvet på bilverkstäderna
Idag presenterade Försäkringsbranschen en ny undersökning om bilskadereparationer. Den visar på stora brister, och anmärkningar vid mer än var tredje reparation.

För konsumenter kan slarvet vid skadereparationer innebära upprepade besök på verkstaden, att fel inte har blivit åtgärdade, att nya fel uppkommit eller att arbetet inte blivit korrekt utfört. Många plåt- och lackskador regleras genom försäkringen, men det är trots allt bilägaren som drabbas av konsekvenserna av slarvet.
– Vi ser allvarligt på det dåliga resultatet, ingen kan vara nöjd med så stora brister, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.

Även på vanliga bilverkstäder är slarvet utbrett. Konsumentminister Per Bolund är involverad i frågan om kvaliteten på landets verkstäder, särskilt med ett initiativ som branschen kallar GBV, Godkänd Bilverkstad. Motormännen var länge med i ett samråd bakom detta, men har på grund av de bristfälliga kraven valt att hoppa av.
– Det är tydligt att åtgärder krävs, och konstigt att branschen inte arbetar mer med att bättra på sitt förtroende. För konsumenterna innebär verkstadsfusk och dolda fel stora kostnader, säger Carl-Erik Stjernvall.

Antalet Motor-ärenden i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, blir också fler och fler.
Så gör du om du drabbats:

Klaga först till verkstaden, förklara vad du inte är nöjd med.
Skicka en skriftlig reklamation. Konsumenttjänstlagen gäller.
Kräv ersättning för extra resor till och från verkstaden, samt andra kostnader som har orsakats av fel i tjänsten.
Arbetet med GBV, Godkänd Bilverkstad, startades av branschen efter att Motormännen i TV4 Kalla Fakta hade granskat servicearbeten, där 7 av 8 verkstäder slarvat med de enkla jobben.

Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott
Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Risken att utsättas för brott sjunker med stigande ålder men äldre är särskilt sårbara just på grund av sin ålder. Under 2016 utsattes var sjätte person 65-84 år eller äldre för brott.
– En typ av organiserad brottslighet är de internationella ligor som särskilt riktat in sig på sårbara äldre personer. Det vanligaste vid den här typen av brottslighet är att gärningspersonen ringer på och uppger en falsk orsak till att behöva komma in i bostaden – till exempel att de är hantverkare eller personal från hemtjänsten, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå.

Olika typer av sårbarhet för äldre
Viss typ av brottslighet riktar in sig mot äldre just på grund av deras särskilda sårbarhet med exempelvis dålig syn och hörsel, att de har svårt att gå, bor ensamma eller kanske har ett stort hjälpbehov. Det finns också exempel på brottslighet som riktar sig mot både äldre och yngre – till exempel bedrägerier – men där brottet oftare fullbordas på grund av sämre internetkunskaper och högre grad av tillit.
– Konsekvenserna av att utsättas för brott blir ofta allvarligare för äldre än för yngre. Även en lindrigare misshandel kan leda till allvarliga skador med mycket lång läkningstid. Oro, ängslighet och misstänksamhet ökar. Sömnproblem eller att inte våga lämna hemmet är också vanliga konsekvenser, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå.

Vid misshandel är förövaren ofta någon i den äldres närhet
En tredjedel av anmälningarna om det som kallas misshandel av bekant, där målsägaren var 65 år eller äldre, avser relationsvåld. I åtta fall av tio riktar det sig mot äldre kvinnor. Relativt många misshandelsfall handlar även om barn eller barnbarn som ofta har missbruksproblem eller psykisk ohälsa och blir våldsamma i samband med ett besök.

Mer kunskap och åtgärder behövs
En del steg har redan tagits för att förebygga brott mot äldre och öka deras trygghet, men fler åtgärder kan utvecklas. Anmälningsskyldighet hos vårdpersonalen vid misstanke om våld av närstående och att minska antalet vårdare som passerar äldres hem är två av flera uppslag som uppmärksammas i rapporten.
Rapporten Brott mot äldre. Om utsatthet och otrygghet är den första studie i sitt slag som tar ett helhetsgrepp på utsatthet för brott bland äldre. Rapporten finns på bra.se/publikationer

Europol efterlyser mer samarbete mot båtmotorstölder
Att utreda båtmotorstölder försvåras av att få länder inom EU delar med sig information till andra länder, menar EU:s polismyndighet Europol. En anledning är att brotten utreds på lokal nivå.

I Sverige har det stulits båtmotorer för omkring 200 miljoner kronor årligen de senaste åren.
Med mer data från ländernas polismyndigheter skulle informationen kunna samköras, för att se om flera utredningar mot samma misstänkta pågår i olika länder, säger Michael Will, gruppchef för grov organiserad brottslighet på EU:s polismyndighet Europol till TT.

Thomas Andersson, polis från Lysekil och grundare av Båtsamverkan Väst, säger dock att möjligheterna att utreda stölderna blir stadigt bättre och att han inte upplever att det är så svårt att få kontakt med kollegor i andra länder om stölder av båtmotorer.

Nu blir det billigare att gå till tandläkaren
Från och med i dag, söndag, blir det billigare att gå till tandläkaren. Detta eftersom det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras för att få fler att göra tandläkarbesök.

”Det ska inte synas i munnen om du är fattig eller rik. Det kommer att göra stor skillnad för många”, säger socialminister Annika Stranhäll (S), i ett pressmeddelande.'

Höjningen innebär att bidraget för dig som är upp till 29 eller över 65 år blir 600 kronor om året, enligt TT. För dig som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor.

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag som alla som anses vara bosatta i Sverige har rätt till från och med det år de fyller 23 år. Du behöver inte ansöka om bidraget på någon blankett, utan det dras av automatiskt på kostnaden när du gör ett tandläkarbesök.

För alla som är under 22 år är tandvården avgiftsfri, men regeringen vill höja gränsen till 23 år från den 1 januari 2019, enligt TT.

Syftet med bidragshöjningen är att sänka trösklarna för regelbundna tandläkarbesök, enligt regeringen.
Nyligen tillsattes också en utredning som ska undersöka hur tandvården kan bli mer jämlik så att fler har råd att gå till tandläkaren.
 

100 skolor i försök med digitala nationella prov
Skolverket har valt ut 100 skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Skolorna kommer att testa de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. Ett syfte är också att undersöka skolors beredskap att genomföra digitala prov. En lista med alla utvalda skolor finns bifogad.
– De 100 skolorna har valts bland landets över 6000 skolor. De blir något av pionjärer i det här viktiga och omfattande arbetet med att digitalisera de nationella proven. Vi ser fram emot att genomföra försöksverksamheten tillsammans med lärare, rektor och elever på de här skolorna, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Flera skolformer deltar
Skolverket har skapat ett representativt urval av skolor för att få en rättvisande bild av de möjligheter och utmaningar som digitala nationella prov medför. Eftersom digitala nationella prov ska införas i flera skolformer ingår skolor i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i urvalet. Deltagandet är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag från Skolverket. Det ska täcka vissa merkostnader under försöksverksamheten, som pågår 2018-2021.
– Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Vi måste säkra att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och att de stöttar betygssättningen. Därför är den här försöksverksamheten så viktig, säger projektledare Karin Hector-Stahre.

2022 ska proven vara digitala
Skolverket har i uppdrag från regeringen att digitalisera alla nationella prov till år 2022. Det kräver att det finns en nationell digital infrastruktur och tillräcklig digital kompetens på skolorna för att genomföra proven. Under försöksverksamheten prövas skolornas förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Det handlar bland annat om att testa den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov.

Ordinarie prov görs som vanligt
Försöksverksamheten påverkar inte de ordinarie nationella proven i de 100 skolor som valts ut. Eleverna i skolorna kommer att göra de ordinarie nationella proven som vanligt. I försöksverksamheten, som inleds i september, kommer vi att samarbeta med företrädare för skolhuvudmän, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

Polisens satsning mot sexuella övergrepp mot barn
Under vecka 15 genomförs en granskningsvecka för att gå igenom det digitala referensbiblioteket kopplat till sexuella övergrepp mot barn.
Polisen kraftsamlar för att kunna identifiera fler offer och gärningsmän i internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

Nationellt It-brottscentrum, som ansvarar för det digitala referensbiblioteket, förstärks med två medarbetare från samtliga polisregioner under vecka 15.
-Det här är en unik insats mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn när vi för första gången genomför den nationella granskningsveckan. Personal från runt om i landet kommer att granska befintligt material med målet att öka antalet granskade bilder. Detta kommer på sikt att leda till mer tid att identifiera fler offer och gärningsmän, säger Patrick Cordner, tillförordnad sektionschef.

Referensbiblioteket är inte bara ett arkiv utan syftar i hög grad till att utgöra basen för arbetet med att identifiera barn som utsätt för sexuella övergrepp. Det samlade materialet uppgår till miljontals filer som kategoriserats utifrån innehåll. Mängden material som anträffas och tas i beslag ökar kontinuerligt.
- Referensbiblioteket utgör ett viktigt verktyg för att svensk polis skall kunna fokusera på att hitta nya brottsoffer och gärningsmän snarare än att granska redan känt material. Det är också av betydelse i det internationella samarbetet med bland annat Europol och Interpol, säger Patrick Cordner.

Samarbetet under granskningsveckan förväntas ge ökad samsyn, utvecklande av arbetsmetoder och stärka grunden för svenskt identifieringsarbete. Förhoppningen är att arbetet även kommer att bidra till kortare utredningstider av ärenden med övergreppsmaterial.

Det är högtryck i däckverkstäderna men däckbranschen vill ha till en lagändring
Senast den 15 april ska dubbdäcken av. Men branschen vill se en lagändring.
– Behovet har funnits länge men har aldrig varit mer aktuellt än i år, säger Ulrik Jönsson, ordförande i branschorganet Däckspecialisternas riksförbund.
Det har varit en snörik vinter. Och i vissa delar av landet kommer nu våren snabbt.
Den 15 april ska dubbdäcken tas av enligt regelverket, om det inte fortfarande är vinterväglag.
I södra delarna av landet förlänger nu många verkstäder öppettiderna.

Som det nu är ges bilisterna två månaders flexibilitet på hösten från den dag det är tillåtet med dubbdäck till den dag det är obligatoriskt med vinterdäck. På våren däremot är flexibiliteten bara 15 dagar, från den 31 mars till den 15 april. Och däckbranschen gillar inte hur lagen är formulerad.

Trafiksäkerheten viktigast
Infrastrukturministern stänger inte dörren för en lagändring.
-Jag tror inte skiftestiderna för vinterdäck är en politisk stridsfråga. Jag vill gärna lyssna på den professionella däckbranschens råd, säger Tomas Eneroth (S) till TT.
Han framhåller att trafiksäkerheten är det viktigaste och tycker inte att det skulle vara ett bekymmer att göra en översyn och titta på förändrade tider om det finns ett behov.

Kronofogden slog rekord i indrivningar från brottslingar
Kronofogdens satsning på att driva in pengar och föremål från brottslig verksamhet har gett förbättrade resultat. Nya siffror för 2017 visar nu på rekordsumman 95 miljoner kronor.

Bilar, smycken, kontanter men även konst och bitcoins. Det är några exempel på föremål som Kronofogden kunde utmäta i samband med samarbete med andra myndigheter som polis och Tullverket.
Summan, 95 miljoner kronor, är en ökning med drygt 21 procent jämfört med såväl 2016 som 2017 och den högsta sedan samarbetet inleddes 2013.
- Det här beror på att vi blivit ännu vassare på att samverka med polisen när de sätter upp sina kontroller och mera träffsäkra när det gäller insatserna. De kriminella rör sig inte kontorstid mellan klockan åtta och fem, säger Magnus Arvidson, enhetschef på Kronofogden.

Rent praktiskt sker utmätningen på plats och har till exempel handlat om klockor värderade till 100 000-150 000 kronor, en motorcykel värd 200 000 kronor som hittades under Sweden Rock festival men också olika guldsmycken. Utmätningarna sker hos skuldsatta som misstänks bedriva penningtvätt eller narkotikahandel.
- Det är flera skäl till att vi gör det här. Har man skulder ska man betala dem först. Det är också pengar som ofta går till brottsoffer. Vi bidrar också genom vår verksamhet till ökad trygghet i samhället, säger Magnus Arvidson.
Från Kronofogdens håll önskar man dock se ytterligare resurser för att kunna utöka verksamheten ytterligare.
- Vi prioriterar det här väldigt högt men vi har inte resurser att tacka ja till alla förfrågningar från polisen. Skulle vi få mer resurser skulle också den här summan kunna öka ytterligare, säger Magnus Arvidson. / TT

Åtal väcks i stor utredning av sexualbrott mot barn i hela Sverige
I dag lämnades ett mycket omfattande åtal in till Eskilstuna tingsrätt som rör internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.
En man i 30-årsåldern sitter sedan ett år tillbaka häktad, misstänkt för 350 olika brottsmisstankar mot 65 barn.
Misstankarna mot mannen är barnpornografibrott, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt övergrepp och våldtäkt mot barn. De 65 målsägarna är samtliga flickor och var i åldersspannet 10-15 år när brotten begicks. De flesta av brottsmisstankarna, förutom våldtäkterna, har skett via webbkamera.
– Målsägarna är geografiskt utspridda över hela Sverige, från Malmö i syd till Gällivare i norr, säger Jörgen Skarin, gruppchef för polisens grupp för IT-relaterade sexuella övergrepp mot barn i polisregion Öst.
Utredningsmaterialet är på över 8000 sidor, och bakom åtalet ligger ett mycket omfattande polisarbete från Jörgen Skarin och hans nio medarbetare.
– Vi började arbeta med ärendet 2016, men den nu misstänkta mannen identifierades under våren 2017 genom kartläggning av olika konton på sociala medier, säger Jörgen Skarin.
Hans grupp arbetar med alla typer av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ofta sådana som börjar med att en okänd person tar kontakt med barn över nätet.
– Vi kartlägger och försöker identifiera personen, och jobbar vidare därifrån. Vi jobbar bland annat med sociala medier, information som finns i telefoner och datorer, samt information på lagringsmedia som USB-minnen, hårddiskar och molntjänster.
Förhandlingarna i Eskilstuna tingsrätt börjar måndag 16 april och man räknar med att behöva 26 förhandlingsdagar för att hinna igenom alla brottsmisstankar mot den misstänkte mannen.

Drönare kan få skjutas ned
En utredning med representanter från alla riksdagspartier föreslår att drönare som flyger ovanför skyddsobjekt ska kunna skjutas ned eller störas med elektronisk utrustning, rapporterar SR Ekot.
– Drönare kan innehålla både kameror och vapen och kan göra mycket skada på skyddsobjekt, säger Margareta Bergström, som leder utredningen, till Ekot.
Okända drönare har dykt upp vid militärövningar och vid viktiga byggnader som räknas som skyddsobjekt.
Hur man ska oskadliggöra drönare beror på situationen, säger Margareta Bergström.
– Minsta möjliga ingrepp egentligen, säger hon till Ekot.

Mänsklig faktor bakom id-kapningar
I vårt digitala samhälle är det viktigare än någonsin att vara mån om och jobba förebyggande mot id-kapning. Håll koll på dina id-handlingar och var noga med vem du ger känsliga uppgifter till.

Bedrägeribrotten har enligt polisen ökat under de senaste åren. Det har blivit allt vanligare att få sin identitet stulen. Det går fort, det kan få svåra följder och det kan hända oss alla. Hur går det till och hur kan du förebygga att bli ID-kapad? Och vad ska du göra om du blir utsatt? Här får du svaren.

Tecken på att du kan ha blivit utsatt
Du får fakturor på olika varor som du inte har beställt
Mobilabonnemang tecknas i ditt namn
Du får en kopia på en kreditupplysning i ditt namn
Post saknas eller ingen post överhuvudtaget
Så här går det till
Card not present-bedrägerier
Bedragarna använder sig av flera olika metoder och det vanligaste sättet är genom kortbedrägeri, som också kallas ”card not present-bedrägerier (CNP)” där bedragaren använder läckta kontokortsuppgifter för att beställa varor på nätet. 
Då är frågan- har du handlat på en osäker sida, dvs utan https: eller hänglås? Då finns risken att dina kortuppgifter har läckt. Det bästa tipset för att minska risken för det här brottet är att ha sitt kort spärrat för internet och utlandsköp när du inte använder.
            
Ett annat tillvägagångssätt för bedragaren är att använda sig av ditt personnummer. Du behöver inte bli bestulen på din ID-handling för att din identitet ska kunna stjälas. Enligt personuppgiftslagen är ditt personnummer offentligt och det är inte speciellt svårt att få tag på. Bedragarna använder sedan ditt personnummer för att teckna abonnemang, beställa varor på nätet eller kontokort i ditt namn.
Nu finns det mycket att tänka - som bästa tips! Kom ihåg att ID-handlingar är värdehandlingar. Om de kommer i orätta händer kan de göra stor skada. Om du förlorar en id-handling ska du förlustanmäla den på en gång, för att undvika id-stöld.
När du får en kopia på en kreditupplysning, kolla noga att informationen i den stämmer. Har du sökt lån, köpt varor på kredit eller tecknat abonnemang? Om inte, ta omedelbart kontakt med företaget som begärt ut kreditupplysningen och bestrid att du sökt krediten.
Bluff-fakturor är tyvärr relativt vanliga. Innan du betalar en faktura, kolla att den stämmer. Om något är fel, bestrid den omedelbart skriftligen till det aktuella företaget. 

Ha ett shopping-kort
Det är både smidigt och bekvämt att handla på nätet. Genom att koppla ett extra bankkort till ett speciellt "shopping-konto" med en mindre summa pengar på, skyddar du dig från att bli av med hela lönen eller sparkapitalet om du skulle bli bestulen.

Spärra korten för utlandsköp och/eller köp på nätet
Hos många banker har du möjligheten att spärra dina kort för utlandsköp och/eller köp på nätet, vilket kan vara smart om du sällan gör den typen av köp. Du kan alltid tillfälligt låsa upp spärren, om du vid något tillfälle vill använda kortet utomlands eller köpa något online.

Kasta inte personlig information i soporna
Brev och papper som innehåller personlig information med exempelvis ditt personnummer eller kontonummer ska du aldrig kasta i soporna eller i tidningsinsamlingen – strimla eller bränn! 

Lås på postlåda eller postfack
Se till så att obehöriga inte kan komma åt din post, vare sig du bor i villa eller i flerfamiljshus. Varför är det viktigt? Det kan ju vara så att du beställer exempelvis körkort, id-handlingar, som du inte vill att någon ska ta. Därför är det viktigt att ha lås på brevlådan. 

Sätt e-legitimationsspärr på din adressändring
I många id-kapningar förekommer adressändring av den kapades adress. Skatteverket har en tjänst där du i förebyggande syfte kan sätta en spärr på din adressändring så att den enbart kan ändras om du identifierar dig med din e-legitimation. Här hittar du tjänsten.
Även Svensk Adressändring har lanserat en tjänst som gör det möjligt att sätta en spärr på din postadressändring med hjälp av BankID. Spärren kostar inget och gäller för beställningar av Svensk Adressändrings tjänster. Här hittar du tjänsten.  Du kan också aktivera notiser på mobilt Bank-ID, det försvårar för bedragaren. 

Bevaka din kreditinformation
Några av de största kreditupplysningsföretag, bl.a. Bisnode och UC, har bevakningstjänster som meddelar dig när något förändras i din kreditinformation. Det kan handla om exempelvis adressändringar, fastighetsinnehav, låneansökningar och liknande. Du får dock bara information om de förfrågningar som har inkommit till det aktuella kreditupplysningsföretaget ifråga. 

Begär att få post från myndigheter och företag digitalt!
Genom Skatteverkets tjänst Mina meddelanden kan du få viktig post från myndigheter digitalt. Läs mer om tjänsten på minameddelanden.se. Det finns även tjänster där du kan få digital post från både myndigheter och företag. Båda tjänsterna kräver att du identifierar dig med bank-id vilket gör det lättare för dig att komma åt dina uppgifter, men svårare för eventuella ID-kapare. Dessutom slipper du slänga post med känsliga uppgifter i soporna.
 
BankID-kapning
BankID-kapning, är en annan metod. Det vanligaste sättet är att bedragaren ringer och låtsas vara från banken och uppmanar dig att slå in dina bankidkoder för att identifiera dig, genom dessa koder så godkänner du omedvetet skapandet av ett nytt bank-id. Lämna aldrig ut dina koder till ditt BankID utan att kontrollerat att mottagaren är den rätta. Om du får ett samtal, mail eller sms där du uppmanas att lämna ut ditt BankID, kontakta alltid avsändaren om ärendet. Det är nämligen väldigt ovanligt att myndigheter, banker eller företag kontaktar dig för att lämna ut den typen av uppgifter. Dina lösenord, koder och inloggningsuppgifter är enbart dina!

Phishing
Phishing, är när bedragare försöker lura dig att uppge dina person och kontokortsuppgifter genom lockande erbjudanden, exempelvis gratis biljetter till ett evenemang eller laddade presentkort. Lämna aldrig ut dina person-, konto- eller kortuppgifter utan att ha kontrollerat att mottagaren är den rätta. Uppge aldrig detaljer som hela ditt betalkortsnummer eller CCV-koden på betalkortets baksida. Om du får ett samtal, mail eller sms där du uppmanas att lämna dessa så kontakta alltid avsändaren om ärendet. Det är nämligen väldigt ovanligt att myndigheter, banker eller företag kontaktar dig för att lämna ut den typen av uppgifter. Dina lösenord, koder och inloggningsuppgifter är enbart dina!

-  Ersättning vid bedrägerier
- Checklista för förlorade ID-handlingar
- Checklista för dig som blivit kapad

Lill-Babs är död efter kort tids sjukdom – blev 80 år gammal
Den svenska sångerskan Barbro ”Lill-Babs” Svensson är död. Det skriver hennes döttrar på Instagram.
”Vår älskade mamma, syster, mormor, gammelmormor, faster och moster har nu somnat in lugnt och stilla efter en kort tids sjukdom” skriver hennes dotter Kristin Kaspersen.

I början av månaden drabbades Lill-Babs av hjärtsvikt och lades in på sjukhus. På sjukhuset upptäcktes en elakartad cancer, skriver dottern Kristin Kaspersen på Instagram:

”En kombination som blev för tuff för vår så annars envisa och starka mamma. Familjen har varit runt mamma varje dag sedan hon kom till sjukhuset och hon somnade in lugnt och stilla idag på förmiddagen”, skriver hon på tisdagen.

Folkhemmets stora stjärna
Lill-Babs var en av de mest folkkära svenska artisterna i svensk musikhistoria, och var den person som jämte kungahuset prydde flest förstasidor i svensk veckopress under 50- och 60-talet.
Artist, folkhemsstjärna och naturkraft: Barbro ”Lill-Babs” Svensson gav ut sin första skiva 1954 och gjorde sin tv-debut 1957. Artistnamnet Lill-Babs fick Barbro Svensson av managern Simon Brehm, som upptäckte henne i radioprogrammet Morgonkvisten och därefter tog henne till Stockholm, där hon debuterade med en krogshow på Bal Palais.'

Sitt stora genombrott fick hon när hon sjöng in Stikkan Anderssons ”Är du kär i mig ännu Klas-Göran” 1959 – en låt som därefter blev en del av Lill-Babs stående repertoar.
Hyllades för Bonusfamiljen
Lill-Babs medverkade även i Melodifestivalen 1960, 1961 och 1973. 1961 fick hon också representera Sverige i Eurovision Song Contest med April, april – en låt som Siw Malmkvist sjungit i den svenska uttagningen.
Under sin långa karriär har Lill-Babs även deltagit i program som ”Här är ditt liv” i SVT 1983, ”Så mycket bättre” i TV4 2010 och senast i SVT:s ”Bonusfamiljen”, där hon hyllades för sin tolkning av Gugge.
2014 firade Barbro Svensson 60 år som artist, och valdes 2017 in i Swedish Music Hall of Fame. Den folkkära artisten blev 80 år gammal.

I helgen införs flygskatten 
På söndag träder den nya flygskatten i kraft, med det uttalade syftet att få svenskarna att flyga mindre. Flera av de stora flygbolagen har däremot redan tagit ut skatten på biljettpriset för resor efter den 1 april, skriver TT. 
Någon större effekt på sommarens resande har skatten inte haft hittills, uppger bland annat SAS och Norwegian för nyhetsbyrån. Båda bolagen påpekar däremot att det är för tidigt att dra några djupare slutsatser i nuläget.
Svante Mandell, forskningschef inom miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet, är också osäker på vilken effekt skatten kan få på längre sikt, eftersom flygtransporter i dagsläget regleras av utsläppsrätter.
– Lägger man på en skatt i Sverige så minskar flygandet här och utsläpp från just de flygen. Men mängden utsläppsrätter är konstant, vilket gör att dessa utsläppsrätter kommer att användas på annat håll i Europa, säger han till nyhetsbyrån.

Staten satsar allt mindre på vägnätet
Statens anslag till vägunderhåll följer inte trafikutvecklingen. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30 procent räknat i fasta priser, och nu ryter kommunpolitiker ifrån: "Fördelningen av pengar är inte rimlig".
 
År 1995 satsade staten nästan 24 miljarder på vägnätet, omräknat till 2016 års priser. I fjol hade anslaget minskat till knappt 19 miljarder, enligt Trafikverkets beräkningar. Räknat per fordonsmil är minskningen ännu större, eftersom trafiken ökat stadigt under samma tid.
Men ingen förändring verkar vara i sikte. 

Regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket innebär tvärtom anslagsnivåer som verket menar inte följer trafikutvecklingen. För att nå budgeten föreslår Trafikverket därför fortsatt prioritering av vägar med mest trafik. För att klara trafiksäkerheten på mindre vägar planeras en sänkning av hastigheten.

– Det får förödande konsekvenser. Det kommer att ta längre tid att pendla till jobbet och till slut kommer människor att tvingas flytta, säger Therese Kärngard (S), kommunstyrelseordförande i Bergs kommun, en av många kommunpolitiker som är kritiska till väghållningen på landsbygden.
– Det är rätt stora områden som behöver bättre vägstandard. Det går inte längre att prioritera hårdare. Anslagen behöver helt enkelt höjas, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelseordförande i Värnamo.

I sitt remissyttrande över Trafikverkets nationella plan skriver SKL att den försämring som planen väntas leda till är oacceptabel och att den får stora konsekvenser för områden med långa avstånd.
 

Polisen: Hjälp dina grannar i påskhelgen
Nu i påsktider reser många bort, kortare eller längre tid. Kolla gärna till grannens hus lite extra om du vet att de kommer resa bort. Under skolloven passar inbrottstjuvarna på om bostäderna står tomma. Om du misstänker ett inbrottsförsök, ring 112.

Tips till dig som ska åka bort:
-  meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
-  be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
-  ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
-  undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest. vidarekoppla eventuellt telefonen.

Du som bor i villa och radhus, be någon om hjälp med att:
-  skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
-  slänga sopor i din soptunna ibland.
-  parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2017: Sjunkande priser på bostadsrätter gav uppgång i köpkraften
Köpkraften för bostäder steg marginellt i fjärde kvartalet. Då räntan och småhuspriserna (median) låg still, förklaras uppgången till största delen av lägre medianpriser för bostadsrätter. För Sverige som helhet sjönk bostadsrättspriserna med 5 procent medan småhuspriserna steg med 1 procent jämfört med tredje kvartalet, enligt data från Mäklarstatistik. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Prisnedgång för bostadsrätter 
Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, steg marginellt i fjärde kvartalet. Medianpriserna steg med 1 procent för småhus, men sjönk med 5 procent för bostadsrätter. Den stora prisnedgången för bostadsrätter hjälpte till att lyfta indexet, men uppvägdes något av en marginell ränteuppgång på 1 punkt. Prisnedgången på bostadsrättsmarknaden drivs av det tre storstadsregionerna och städer med fler än 75 000 invånare. I orter med färre än 75 000 invånare var t ex nedgången endast 1 procent. En liknande utveckling ser vi på småhusmarknaden där de tre storstadsregionerna visar på prisnedgångar på mellan 1 och 4 procent, medan övriga orter visar på uppgångar. Städer med fler än 75 000 invånare visar en prisuppgång på 2 procent medan städer med färre än 75 000 invånare visar en uppgång på hela 6 procent.

Lägst Boindex gäller fortfarande bostadsrätter i innerstadslägen
Boindex steg till 119,2 under det fjärde kvartalet, från 117,5 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 84 till 89 för Stockholm och från 81 till 84 för Göteborg.

– Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. För bostadsrätter är inbromsningen som kraftigast i de tre storstadsregionerna som alla visat sämre köpkraft än för mindre orter. Slutligen är inbromsningen i Stockholm stad större än för regionen som helhet, vilket faller naturligt då vårt index ligger under 100 här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Lägre prisökningstakt ger större harmoni med köpkraftsutvecklingen
Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär. De senaste kvartalen har vi dock kunnat se att de börjar hitta tillbaka till varandra. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i de tre storstadsregionerna, de 40 största kommunerna samt i övriga kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000 invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).
De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst. Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många hushåll problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Polisen informerar - Medvetandehöjning kring terrorism
Terrorhotnivån mot Sverige befinner sig på nivå 3, ”förhöjt hot”. Det innebär att ett attentat kan ske. Polisen har därför tagit fram ny information kring hur allmänheten kan agera, om ett attentat, mot all förmodan, skulle ske.

I Sverige och i vår omvärld har det genomförts attentat som riktats mot och drabbat allmänheten. Sannolikheten att en enskild individ drabbas av ett terrorattentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Terrorhotnivån i landet bedöms av NCT, nationellt centrum för terrorhotbedömning, och sedan 2010 ligger Sverige på nivå 3 (av 5), vilket innebär en "förhöjd" terrorhotnivå.

– Det är viktigt att vara förberedd, om man, mot förmodan, skulle drabbas, eller befinna sig i närheten av ett terrorattentat. För att vi gemensamt ska minska konsekvenserna av ett attentat vill vi från polisen därför ge följande råd och rekommendationer, säger Jonas Hysing, chef nationella taktiska rådet, Noa.

Fly: (om du kan)
Lämna platsen om du har möjlighet. Sätt dig själv i säkerhet. Allmänheten och du själv är en måltavla. Ta för vana att till exempel notera nödutgångar.

Sök skydd: (håll dig dold om du inte kan fly)
Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör. Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
Larma:
Det är polisens uppdrag att avbryta ett pågående attentat. Ring 112 så fort du får möjlighet. Vi behöver veta platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem.

Följ myndigheternas uppmaningar.
När polisen kommer till platsen, se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman – håll därför inget i händerna.
Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Terrorism - polisens arbete

Brå - Slutlig brottsstatistik 2017
I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Anmälda brott
Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan.
Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.

De flesta brottstyper inom kategorin Brott mot person minskade, bland annat anmälda misshandelsbrott med 4 370 (− 5 %) till 84 200 brott. 

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent under 2017
De brottstyper där antalet anmälda brott ökade var våldtäkter, med 654 brott (+ 10 %) till 7 370 brott, och sexuellt ofredande med 3 procent till 11 000 anmälda brott.

Fler våldtäkter mot barn
Även anmälningar om våldtäkt mot barn i 15-17-årsåldern ökade med 17 procent under 2017, i jämfört med 2016.
”Av de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år 2017 var 86 procent brott mot flickor och 14 procent mot pojkar”, står det i rapporten.
Sedan tio år tillbaka har antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn under 15 år ökat med 50 procent, enligt siffrorna.

Även inom brottskategorin Stöld- och tillgreppsbrott minskade de flesta brottstyper, medan de anmälda bostadsinbrotten ökade till 22 600 anmälda brott (+ 3 %). Ökningen avsåg anmälda lägenhetsinbrott, som ökade till 8 790 brott (+ 9 %), medan anmälda villainbrott minskade till 13 800 brott (− 1 %).

Konstaterade fall av dödligt våld
År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.
Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.
År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.

Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.

I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.
I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är samma nivå som 2016.
Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54 medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69 sett till antal offer per 100 000 invånare.
Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Fakta
Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Brå har ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att undersöka utvecklingen av utsattheten för sexualbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.
Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.
All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.
Statistiken finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Kriminalstatistik
Den slutliga statistiken över Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar samt Misstänkta personer 2017, kommer att publiceras den 14 juni 2018.

Transportstyrelsen - Håll koll på din digitala brevlåda och undvik påminnelseavgifter
Transportstyrelsen uppmanar alla fordonsägare som har skaffat en digital brevlåda att vara extra uppmärksamma och ta del av den post de får från myndigheten digitalt. Många fordonsägare riskerar annars extra avgifter för missade betalningar.

Sedan januari månad får de fordonsägare, som har en digital brevlåda, avier för trängselskatt och infrastrukturavgift till sin digitala brevlåda. 
Myndigheten vill uppmärksamma frågan eftersom det finns fordonsägare som fått sina avier för trängselskatt och infrastrukturavgift digitalt och har missat sina betalningar. De berörda har därmed fått påminnelseavgifter.

- Det är såklart tråkigt att många fordonsägare har fått påminnelseavgifter. Har du som fordonsägare valt att ta emot post till din digitala brevlåda är det jätteviktigt att du även vittjar den. Vi som avsändare ansvarar för att meddelandet når din brevlåda, därefter är det fordonsägarens ansvar att ta del innehållet, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen ser flera fördelar med att skicka meddelanden till de digitala brevlådorna.

- Ett mål med att skicka digital post är att få en säkrare postgång och på sikt minska antalet påminnelseavgifter till fordonsägarna. Tyvärr har vi nu under övergången till digital post fått en ökning av de olika påminnelseavgifterna. Men på sikt hoppas vi att de minskar, säger Jonas Maran.

Fler betalningar i samma pdf-fil
Ett flertal av de som mottagit avgifterna har också missat att det kan finnas flera betalningar i samma pdf-fil.
- Därför är det viktigt att de som tar emot avierna digitalt försäkrar sig om att scrolla igenom hela filen,  säger Jonas Maran.
För de fordonsägare som fick en avi för trängselskatt eller infrastrukturavgift från Transportstyrelsen i februari, ska betalningen vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 april.
Notera att med påminnelseavgifter menas tilläggsavgift för trängselskatt och förseningsavgift alternativt tilläggsavgift för infrastrukturavgift.

Framtidens halkbekämpning på vägarna med sol- och geoenergi
Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är framkomliga och säkra.
I Östersund är nu en testbana färdig, där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan ersätta sandning och saltning.
Testbanan i Östersund har en väg som under sommaren fungerar som en solpanel som lagrar värme i berg. Vintertid kan värmen föras tillbaka till vägen via styrning med väderprognoser och sensorer för temperatur och luftfuktighet.

Miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan minska långa stopp med tung trafik i backar och vara ett bra alternativ på olycksdrabbade vägavsnitt.
- I framtiden kan vi använda tekniken på platser som är särskilt utsatta för halka, eller svåra att komma åt med snöröjning. Syftet är att öka framkomligheten och minska olycksrisken och samtidigt ta hänsyn till miljön, säger Jan Sundberg, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket samarbetar med norska Statens vegvesen, Chalmers i Göteborg och Jämtlands gymnasieförbund för att utveckla nya trafiksäkra och miljövänliga metoder att bekämpa halka. Östersund valdes som plats för testbanan på grund av de stabila vintrar som behövs för att kunna genomföra testet. Banan ska nu testas under två år.
- Målet är att värma Sveriges första väg med sol- och geoenergi inom fem år, säger Olof Stenlund, projektansvarig, Trafikverket.

Tekniken att värma vägar, torg och gångytor förekommer sedan tidigare. Göteborgsbacken på riksväg 40 vid Jönköping är ett sådant exempel. Nu kan metoden förhoppningsvis användas helt med förnybar energi.

Fattigpensionärerna ökar i Västsverige
Antal svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns blir bara fler. I dag är nästan var femte svensk fattigpensionär. I vissa kommuner i Västsverige är andelen ännu större.
Gränsen för att räknas som fattigpensionär ligger på drygt 12 000 kronor i månaden efter skatt.
Ser man på hela Sverige är nästan var femte pensionär under den gränsen. Nu finns det dock inga exakta siffrorna utan det som finns bygger på en uppskattning av Statistiska Centralbyrån, SCB.
På kommunnivå har Dals- Ed och Mellerud störst andel fattigpensionärer, där kan var tredje pensionär tvingas leva på en så låg nivå.
I Munkedal, Tanum, Strömstad, Färgelanda och Åmål kommuner är var fjärde pensionär under fattigdomsgränsen. I de övriga kommunerna ser det något bättre ut.
Av de som lever som fattigpensionärer i Sverige är 70 procent kvinnor, vilket beror på främst tre orsaker: många av dem har jobbat deltid, har ojämlika löner och så är de fler eftersom de lever längre.

"Diesel är inget stort problem för Sverige"
Regeringen föreslår dieselfria zoner i storstäderna. Snaran dras åt för dieselbilsägarna i Sverige.
Lena Nerhagen har forskat i ämnet i snart 20 år och hävdar att den stora utsläppsboven är våra lastbilar, inte våra personbilar.
– De svenska gränsvärdena för kvävedioxid är inte relevanta. Det hävdar Lena Nerhagen, forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut för P4Väst idag.
– Sveriges utsläppsnivåer är långt lägre än EU:s regelverk. Det förbryllar, menar Lena Nerhagen som menar att det är längre ner i Europa utsläppen är ett problem.
Hon berättar att utsläppen i Sverige av kvävedioxid och dess dieselpartiklar har den lägsta hälsopåverkan i hela Europa.

Mikael Wickelgren, fordonsexpert på Skövde högskola ser redan effekter av den pågående debatten. Priserna på dieselbilar är redan på väg ner. Vi får väl se hur lågt de kommer att sjunka framöver för dieselbilsägarna är helt klart oroliga, menar Mikael Wickelgren. 
 

Rocklegendaren Jerry Williams är död - blev 75 år
Jerry Williams var av Sveriges mest folkkära artister. Han avled under söndagen, enligt ett pressmeddelande från Blixten & co.

Jerry Williams 1942–2018
”Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss igår söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred”, skriver Blixten & co. på sin hemsida.

Jerry Williams slog igenom som sångare i The Violents i början av 60-talet. Tillsammans med dem har han uppträtt som förband åt stjärnor som The Beatles och Little Richard.
Men det var i folkparkerna, som soloartist, som Jerry Williams blev folkkär på riktigt. Hans största hit är ”Did I tell you” från 1989.

”Kommer aldrig lägga av”
Trots att Jerry Williams genomförde en avskedsturné 2013 så var Jerry Williams aktiv in i det sista. Senast i en intervju med tidningen Proletären i januari 2018, berättade Williams att han inte hade några planer på att sluta.
– Man kommer ju aldrig lägga av att lira, men sen under vilka former man lirar, det bestämmer man ju inte själv.

Rörmokaren som blev rockstjärna
Jerry Williams far var sjöman och garagearbetare och hans mamma undersköterska, båda var fackligt aktiva. Williams ärvde deras engagemang, och gjorde ingen hemlighet av sina vänsteråsikter.
Williams höll sig aktiv trots hög ålder, 2012 – vid 70 års ålder – gav han tillsammans med bodybuildern Ulf Bengtsson ut en träningsbok som handlade om att hålla kroppen ung långt upp i åren.
Texten uppdateras...

Kör försiktigt i påsktrafiken hälsar polisen
Under påsken genomför polisen hastighets- och trafiknykterhetskontroller längs vägarna. 
Förutom att vara nykter så är det viktigt att hålla hastighetsgränsen och avståndet mellan fordonen. I regionen råder det fortfarande vinterväglag på många håll vilket gör att det fortfarande är tillåtet att använda dubbdäck även efter den 15 april. 

Vintern har bjudit på mycket snö och det är fortfarande snöföre på många håll, men nu börjar det också bli töväder och dagsmeja och därför är det extra viktigt att man håller hastigheten och avståndet särskilt om det blir snörök eller halt på vägarna.

Vill du slippa köer och intensiv trafik under påsken – då ska du undvika skärtorsdagens eftermiddag och annandag påsk. Du ska också helst försöka undvika långfredagen och påskdagen enligt trafikverket då det sker flest olyckor. 
 

Starta resan i god tid och stressa inte.
Kör inte fortare än hastighetsbegränsningen.
Anpassa hastigheten till väglaget.
Se till att alla i bilen använder bilbälte.
Håll avstånd till fordonet framför dig.
Använd inte telefonen när du kör.
Ha gärna med dig någon frukt och ta raster emellanåt.
Har du barn kan böcker och spel hålla dom lugna.

Här är det mycket trafik i påsk:
E45 mellan Göteborg och Åre
E20 mellan Göteborg och Stockholm
E22 mellan Norrköping och Kalmar
RV70 Enköping-Dalarna, Idre
RV66 mot Sälen
RV83/84 – fjällvägen. Gävle, Härjedalen, Funäsdalen, Norge
RV26 – Nissastigen, Halmstad - Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Dalarna
E16 och RV 69 – Gävle mot Dalarna
E14 – Sundsvall mot Åre


Bra att veta om påsktrafiken:
Påsken är en av årets största trafikhelger. Trafikverket har vidtagit åtgärder för att minska antalet olyckor och öka säkerheten. Det är väldigt intensiv trafik på många sträckor, framför allt på skärtorsdagen och annandag påsk när folk återvänder från sina resmål.

Tänk efter före - det viktigaste är att nå fram till resmålet
 

Miljardvinst till staten för sen trängselskatt
Den svenska staten har tjänat över en miljard kronor på de tilläggsavgifter som måste betalas när betalningen av trängselskatt blir försenad, rapporterar Dagens industri.
Trängselskatt infördes i Stockholm 2006 och i Göteborg 2013. De första åren i Stockholm låg förseningsavgiften på 70 kronor, med en påminnelseavgift på 200 kronor. Sedan 2008 kostar det dock 500 kronor i en första avgift.
Höjningen har nästan fördubblat statens intäkter från avgifterna. Förra året handlade det om totalt drygt 162 miljoner kronor. 344 000 mål gick till kronofogden.
I december skickade Transportstyrelsen för första gången ut avier till digitala brevlådor för att förenkla betalningen.
– Tyvärr blev resultatet det motsatta: att det är fler som har betalat sent eller helt har missat att betala, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare för trängselskatt på Transportstyrelsen, till Di.

Godis för 280 miljoner kronor under påskveckan
Påskveckan ger ett rejält klirr i kassorna för landets handlare. Enligt en prognos från Svensk handel beräknas vi spendera 7,4 miljader kronor under årets påskvecka, 800 miljoner kronor mer än en vanlig vecka.
Påsken är den tredje viktigaste högtiden för handeln, efter julen och black friday. Men vad handlar vi då? Det är den traditionella påskmaten så som ägg, lax, köttbullar, lammstek och påskmust.
Enligt Svensk handel anses ägg vara den viktigaste rätten på påskbordet och vi beräknas handla ägg för 90 miljoner kronor under den här veckan. Förutom maten är godiset en storsäljare under påsken.
Försäljningen ökar med cirka 60 procent och det kommer säljas godis för ungefär 280 miljoner kronor under veckan.

Sifoundersökning: Övertro till naturens förmåga att bryta ner fimpar, plast och annat material
Åtta av tio svenskar underskattar hur lång tid det tar för naturen att bryta ner en fimp som kastats på marken. Det visar en Sifoundersökning som Håll Sverige Rent har beställt.

Fimpar med filter innehåller plast som inte bryts ner helt i naturen utan som sönderdelas till mikroplast.
I Sifoundersökningen svarade en majoritet, 53 procent, att det tar mindre än fem år för en cigarettfimp med filter att brytas ner. 83 procent svarade att de tror att det tar mindre än 25 år. I själva verket bryts plasten i cigarrettfiltret sannolikt inte ner helt i naturen överhuvudtaget, utan riskerar att hamna i våra hav som mikroplast. Att bli till mikroplast tar mellan 1 och 100 hundra år för filtret på en fimp.

– Det är dags för cigarettillverkarna att ta ansvar för fimparna. Politikerna bör också tydliggöra att all nedskräpning är olaglig, till exempel genom att inte låta fimpar vara undantagna från skräpboten, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Fimparna är vårt i särklass vanligaste skräp. Under ett år hamnar en miljard cigarettfimpar på svenska gator och torg. Nyligen lade regeringen förslag om rökförbud på uteserveringar. Håll Sverige Rent ser en risk med att förbudet kan bidra till ännu fler fimpar på fel plats.
– Självklart välkomnar vi förslag som kan leda till minskad rökning, samtidigt ser vi en fara i att mer plast kan hamna i naturen. På uteserveringar och vid många entréer finns det i dag askkoppar där rökare kan fimpa. När rökare tvingas flytta sig längre från dessa miljöer ökar risken för nedskräpning, säger Johanna Ragnartz.

Under perioden 8–11 januari fick 1 000 personer frågan ”Hur lång tid tror du att det tar för en cigarettfimp att brytas ner i naturen?” Alternativen var 1–2 veckor, 1–6 månader, 0,5–1 år, 1–5 år, 5–25 år, mer än 25 år och Vet ej.
Fakta nedbrytningstider:
Så lång tid tar det för olika saker att brytas ned:
Organiskt material (exempelvis frukt och mat): 1 månad
Tidningar: 6 veckor
Aluminiumburkar: 200–500 år
Glas: 1 miljon år
Fimpar (cellulosa-acetat): 1–100 år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen.
Plastpåsar: 10 år–100tals år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen.
PET-flaska: 450 år–1000 år. Bryts förmodligen aldrig ned helt i naturen.
Tuggummi: 20–25 år.

Bluffsamtal: Alla nyckelbrickor ska bytas ut till "miljövänliga"
Varning! Privatpersoner rings upp och luras av olika företag om att alla SSF nyckelbrickor i landet ska bytas ut mot "miljövänliga brickor".
'
Privatpersoner har under den senaste tiden fått samtal om att alla nyckelbrickor i hela Sverige behöver bytas ut till "miljövänliga brickor". Kunder som kontaktat oss uppger att telefonsäljaren som ringt upp dem pratar snabbt och uppger sig komma från Increment Security Group Gothia AB eller U-security.

Ett flertal av SSF kunder har fått samtal om att de behöver byta ut sina nyckelbrickor. 
SSF Stöldskyddsföreningen arbetar inte med telefonförsäljning utan vi kontaktar enbart våra kunder per telefon när det gäller upphittade nycklar.

Har du fått ett samtal och känner dig vilseledd av felaktig information? Då rekommenderar vi dig att kontakta Konsumentverket och även häva köpet. Det kan du göra inom två veckor och om det är otydligt vad ni kommit överens om kan du begära att få häva köpet inom ett år.

Felaktiga vab-betalningar för 900 miljoner
Närmare 900 miljoner kronor har under 2017 betalats ut felaktigt för vård av sjukt barn, vab, uppger Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Hela 15 procent av alla utbetalningar är felaktiga, vilket framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt Försäkringskassans rapport.

”Det här är allvarligt och vi behöver förstärka vårt kontrollarbete. De kontroller vi gör är bra, men vi behöver göra fler” säger Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj, i pressmeddelandet.

Försäkringskassan konstaterar att utbetalningarna av tillfällig föräldrapenning har ökat omotiverat sedan kraven på intyg togs bort 2012. Försäkringskassan konstaterar också att antalet misstänkta brott ökar. Kassan polisanmälde år 2012 totalt 941 ärenden. 2016 var den siffran uppe i 2045.

En del av ökningen förklaras av fler barn, ett tidigare underutnyttjande av systemet och ökad sysselsättning. Trots detta skriver Försäkringskassan i rapporten att "Försäkringskassans kontrollinsatser gällande tillfällig föräldrapenning är otillräckliga eftersom det finns starka indikationer på att problemet med felaktiga utbetalningar och missbruk kan vara omfattande".

Sveket mot hushållen - regeringen ger kommunerna rätt att stegvis införa miljözoner
Regeringen har idag gett besked om hur miljözoner ska kunna utformas och ger kommunerna rätt att stegvis införa miljözoner från 2020.

– Luftkvaliteten är viktig och gemensamt beslutade gränsvärden ska vi självklart hålla. Om det kräver att användningen av redan sålda fordonstyper begränsas, kan det endast gälla på de platser och vid de tidpunkter som satta gränsvärden överskrids. Så resonerar man i Oslo, Stuttgart och många andra städer.

Nu ligger ett stort ansvar på kommunerna att noggrant utreda om och var miljözoner ska inrättas, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens riksförbund.
Miljözonerna kommer kosta samhället och hushållen många miljarder, men vara överspelade inom endast några år.
'
Enligt Transportstyrelsens ursprungliga förslag skulle invånarna i Stockholm behöva köpa nya bilar för mer än nio miljarder kronor. Samhällets besparing på minskat utsläpp och buller skulle endast bli 330 miljoner kronor på tio år. Detta var beräknat på att miljözoner införs 2020. Med det nya fordonsskattesystemet bonus-malus och den senaste reningstekniken kommer att innebära betydligt renare bilar framöver, utan miljözonerna.

– Det är häpnadsväckande att regeringen väljer att svika hushållen istället för att ställa krav på biltillverkarna som har sålt fordon som släpper ut många gånger mer kväveoxid vid verklig körning än vad typgodkännandet anger. Hushållen ska självklart inte drabbas av detta utsläppstrixande, vare sig genom dålig luft eller genom att få sina bilar förbjudna i stora områden utan någon som helst kompensation säger man från Motormännen.

Miljözon 1 reglerar tunga fordon och tillåter i dag fordon i utsläppsklass euro 5 och högre. Från 2020 kommer endast fordon i euro 6 att tillåtas i denna zon.
Miljözon 2 ska reglera personbilar. För dieslar kommer endast bilar i euro 5 och euro 6 vara tillåtna, och från den 1 juli 2022 endast euro 6. Samma regler gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor. Medan euro 5 gäller för bensinbilar, elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och etanolbilar.
I miljözon 3 ska endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i euro 6 få köra. För tunga fordon ställs också högre krav.
Kraven för bensinbilar skärps inte, berättar Tomas Enerot som svar på en fråga på presskonferensen.

Snart dax för sommardäcken - snåla inte vid däckköpet
I medlemstidningen Motors senaste nummer publiceras årets stora sommardäckstest. Två av sexton testade däck underkändes i ett av momenten. Det gäller att inte snåla vid däckköpet.
Det är stora skillnader mellan däcken i testen, här finns både fynd och däck som kan visa sig bli dyrköpta misstag.

Under de kommande veckorna är det dags att skifta hjul. Från 1 april är det fritt fram för att byta till sommardäck. Dubbdäcken ska bort senast 15 april. Oavsett om du byter hjul själv eller har dem på hotell finns det en hel del att tänka på inför bytet.
'
– Många efterfrågar däck som är tysta. Då är det svårt att hitta rätt eftersom EUs däckdekal bara anger ljudnivå utanför bilen. Att ta del av resultatet från oberoende tester är därför viktigt, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännens Riksförbund.

De senaste årens trend med stora fälgar gör samtidigt att fler och fler rullar på däck med mycket låg profil. Sådana däck och hjul gör inte bara att bilen kan upplevas väldigt stötig och ibland till och med spårkänslig, de är också ofta mycket dyrare och kan göra att vägljudet i kupén blir mer påträngande, särskilt i högre farter.

Motormännens viktigaste råd inför sommaren:
Byt till sommardäck. Kör inte vidare på nordiska friktionsdäck, dessa ska inte användas på sommaren. Bromssträckan och köregenskaperna på våt vägbana försämras avsevärt.
Byt till nya däck vid 3 mm. En del däcktillverkare menar att deras däck presterar lika bra ända ned till 2 mm. Det kan spara både miljö och plånbok, men det är ännu långt ifrån alla tillverkare som ger sådana garantier.
Lämnar du in vinterdäcken på förvaring under sommaren? Däck ska förvaras mörkt och svalt. Ta själv reda på om däcken är i bra skick, och om de klarar en säsong till.

Polisens försök med elchockvapen hittills lyckat
Polisens försök med elchockvapen som inleddes den 1 januari 2018 har hittills varit lyckosamt. I majoriteten av fallen har användningen av elchockvapnet uppfyllt sitt syfte.

– I majoriteten av fallen har elchockvapnet haft avsedd effekt, det vill säga att minska våldsnivån och minska skador på den person som polisen har ingripit mot, säger polisens projektledare, Pär Wärdig.
Försöket med elchockvapen bedrivs i utvalda lokalpolisområden i polisregion Stockholm, Väst, Syd och Nord. Under årets första 10 veckor användes elchockvapen 88 gånger.
– Vi följer hela tiden användningen av elchockvapnet och vi kan se flera goda exempel, till exempel har elchockvapnet använts där polisen trots förhandlingar med en gärningsperson inte har fått kontroll över situationen, säger Pär Wärdig.
'
Användningen av elchockvapnet skiljer sig åt bland de olika lokalpolisområdena som ingår i försöket.
– Användningen är mer frekvent i vissa lokalpolisområden jämfört med i andra av de som ingår i försöket. Vad det beror på är för tidigt att säga, men det är en av de faktorer vi kommer att följa upp under försökets gång, säger Pär Wärdig.
Elchockvapen kan bidra till att minska det dödliga våldet

BRÅ - Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken
Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Av de förvärvsarbetande i åldern 20–64 år uppger i genomsnitt 3,2 procent att de under perioden 2005–2016 utsattes för något yrkesrelaterat brott mot person (hot, misshandel, rån, sexualbrott eller trakasserier). Inom bevaknings- och säkerhetsyrken, till exempel polis och väktare, uppger 21 procent att de blivit utsatta. Men totalt sett är utsattheten större i kvinnodominerade yrken. Inom socialt arbete, till exempel social­sekreterare, uppger 14 procent att de hade utsatts för något yrkesrelaterat brott. Den tredje mest utsatta yrkesgruppen hör till hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterskor och vård­biträden, där 6 procent uppger att de utsatts.
– En större utsatthet i dessa yrkesgrupper har troligen att göra med yrkets karaktär. Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Ökningen störst för kvinnor som utsätts för sexualbrott
Den yrkesrelaterade utsattheten för brott mot person har ökat under åren 2008–2016, och utvecklingen har sett likartad ut för kvinnor och män. En markant ökning syns framförallt i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen.
– Ökningen hänger samman med en generell uppgång i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott. Förutom en faktisk ökning i yrkesrelaterade sexualbrott kan det delvis handla om att minskad tolerans för sexualbrott leder till att fler berättar vad de varit med om, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Anser att brottet är en del av arbetet
Nästan tre av fyra yrkesrelaterade brott polisanmäls aldrig. Det som anmäls oftast är rån, av vilka 67 procent anmäls. Misshandel anmäls i 33 procent av fallen, och för hot och trakasserier är motsvarande siffror 26 respektive 23 procent. Av sexualbrotten anmäls endast 13 procent. Det främsta skälet till att inte polisanmäla, uppges vara att händelsen ses som en del i arbetet. Den attityden gäller främst misshandel, men är minst vanlig vid sexualbrott.

Fakta
Kortanalysen bygger på uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2006–2017, om förvärvsarbetande i åldern 20–64 år (79 907 personer). NTU är en urvalsundersökning som bygger på intervjuer och som genomförs årligen av Brå sedan 2006.
Kortanalysen Yrkesrelaterad utsatthet för brott finns på www.bra.se.

Vård på nätet får minimiavgift
Snart är det slut för gratis sjukvård på nätet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ställer sig bakom förslaget om en miniminivå på 100 kronor i avgift för digitala vårdbesök, skriver Dagens Medicin.
Beslutet fattas formellt av SKL:s styrelse i dag.
- Det är toppenbra om man kan harmonisera patientavgifterna över landet. Vård är inte längre lokal, vi är en nationell vårdaktör och det spelar faktiskt inte längre någon roll varifrån vården utförs, säger Johannes Schildt, vd för Kry, till Dagens Medicin.
Vid årsskiftet blev det möjligt att få gratis vård på nätet sedan ett bolag etablerat sig i Sörmland, där man slopat avgifter i primärvården. Eftersom man enligt patientlagen har rätt att söka vård var man vill i landet, har notan skickats vidare till patienternas hemlandsting. Detta väckte debatt och SKL såg över patientavgifterna.

Ny rapport från BRÅ -Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella
Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har.
Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Majoriteten av kvinnorna i socialt utsatta områden uppger att de är otrygga, vilket är nära dubbelt så många jämfört med kvinnor i andra urbana områden. Även män i socialt utsatta områden är mer otrygga, jämfört med män i andra urbana områden.
– Det är männen som är mest synliga i offentliga miljöer i de utsatta områdena. Kvinnorna är ofta frånvarande i det offentliga rummet, och berättar att de ibland utsätts för trakasserier när de vistas ute, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Splittrad bild av otrygghet och oro
Det finns stora skillnader såväl mellan som inom de utsatta områdena. Vissa problem är väldigt lokala, så boende på en och samma gata kan möta brottsligheten i olika stor utsträckning. Några uppger att de är trygga men gör stora anpassningar i sin vardag, till exempel genom att undvika vissa platser eller personer. De tryggaste verkar vara de som känner killarna som hänger utomhus på kvällen och som vet vilka situationer man bör undvika.

Tuff utmaning att öka förtroendet
Ungefär hälften av de boende har förtroende för polisen i utsatta områden, vilket är färre än boende i övriga urbana områden. Det gör att det är en utmaning att skapa och behålla förtroendet. Dialog med medborgarna och lokal förankring kan vara ett framgångsrecept, men det är en svår balansgång för polisen att hantera krav från olika grupper.
– Det är en tuff utmaning för polisen att bygga förtroende i de utsatta områdena om de ska vara effektiva och samtidigt uppfattas som rättvisa. Vissa boende, särskilt de äldre, tycker att polisen är för slapphänt och borde använda lite hårdare tag mot de kriminella. Yngre, främst män, upplever att de inte blir behandlade med respekt, att de blir kontrollerade i onödan och att polisen är orättvis, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Mer samordning och helhetssyn krävs
För att öka tryggheten för de boende och förtroendet för polisen i socialt utsatta områden, krävs bland annat samordning och långsiktighet. Polisen behöver också ha en helhetssyn på arbetet i de utsatta områdena.

Fakta
Rapporten bygger främst på data från Brås nationella trygghetsundersökning, 116 intervjuer med boende, poliser, företagare och kommunanställda samt nästan 1 200 enkätsvar.
Rapporten Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden finns på www.bra.se.

Team Sportias e-handel i konkurs
Team Sportias e-handel som drivs av Aitrops Event har gått i konkurs. Näthandeln är stängd. Aitrops Event som driver Boråsföretaget Team Sportias e-handel har försatts i konkurs. Det går alltså inte att handla i företagets nätbutik längre, uppger branschtidningen Market. När näthandeln kan komma igång igen, är ännu oklart.

Satsar på butikerna
Vd:n Lars Palmgren säger att man nu kommer att sätta fokus på den fysiska handeln ute i butikerna, och ska sedan ta ett helhetsgrepp och bygga upp en helt ny e-handel.
– Självklart påverkar Aitrops Events konkurs människor, leverantörer och varumärket och det är aldrig trevligt. Men på lång sikt bygger vi Team Sportia starkare både som varumärke, men även för butikerna, entreprenörerna och inte minst för leverantörerna, säger Lars Palmgren till Market.

Aitrop Event försattes i konkurs den 9 mars av tingsrätten i Jönköping efter att företaget inte längre klarade av att betala sina förfallna skulder.

Bolaget är insolvent
"Denna oförmåga är inte endast tillfällig och bolaget är således insolvent", skriver två av bolagets styrelseledamöter, Claes Meldgaard och Jonas Netterström i konkursansökan.
Under 2016 omsatte e-handelsbolaget drygt 120 miljoner kronor, och gjorde ett resultat före skatt på minus 660 000 kronor.
Vid tiden för bokslutet 2016 uppges företaget ha 31 anställda.

Leksak med Babblarna återkallas efter olyckstillbud
BABBLARNA Plockfigur med ID Nummer 10177 sålda under tiden 171020-180312 uppfyller inte kraven på säkerhet. (ID nr står på undersidan av produkten). Det är Boråsföretaget Kid's Concept som återkallar ett parti av plockleksaken med de populära Babblarna. Dessa återkallas p.g.a att fabriken har använt fel lim för att fästa pinnarna på en del av leveransen. Pinnarna som håller figurerna kan lossna och den del som håller den rosa Diddi blir då en smådel som kan utgöra en kvävningsrisk. 

Totalt har man sålt 372 exemplar av den felaktiga leksaken. Samtliga har sålts till återförsäljare, varav en stor del är onlinebutiker. Produkten ska tas bort ur sortimentet omgående och vi uppmanar dig som köpt denna produkt att återlämna den mot full ersättning. Inget kvitto krävs. Kontakta oss på info@kidsconcept. Vi beklagar det inträffade skriver man på sin hemsida.

Nationellt prov stals - sprids nu i landet
I förra veckan stals ett nationellt prov i svenska vid ett inbrott i en skola. Det har läckt via sociala medier och sprids över hela Sverige, samtidigt som svenska elever sitter och skriver sitt nationella prov.

Enligt uppgift till TT ska provet ha spridits via gruppchattar på Snapchat i västra Stockholm. Även från andra delar av landet har sådana rapporter kommit, skriver Dagens Nyheter.
Klockan 07.40 på tisdagsmorgonen, drygt en timme innan provtiden började för eleverna, fick Skolverket bevis på att proven spridits nationellt.
- Vi har fått information från olika delar av landet och gör bedömningen att det är en ordentlig spridning på sociala medier. Det problematiska är att vi fick reda på det strax före provet skulle börja, säger Anders Boman, chef för provenheten på Skolverket, till TT.

Rekommenderar ersättningsprov
Det finns ett förberett ersättningsprov som skolorna fått tilldelat sig. När Skolverket konstaterade nationell spridning rekommenderade verket att ersättningsprovet skulle användas. Det beslutet är nu upp till rektorerna.
- Alla rektorer är medvetna om att det är rektors beslut att använda ersättningsprovet om de befarar en spridning. Några rektorer har gjort den bedömningen medan andra inte har gjort det, säger Anders Boman.
Att använda ersättningsprovet är dock förknippat med merarbete för skolorna och resultatet kan inte användas i nationell statistik.
Berörda lärare uppmanas att "vara extra observanta vid bedömning av provsvaren" för att upptäcka uppenbart fusk. Är det stora avvikelser mellan provsvaren och hur eleven presterar i ämnet annars kan det vara tecken på fusk.
- Det är naturligtvis ett svårt arbete, men det är viktigt att påpeka, säger Boman.
En till del kan ha läckt
Proven som hålls under förmiddagen i dag är i läsförståelse i svenska respektive i svenska som andraspråk för årskurs 9. Skolverket misstänker att även C-delen, uppsatsskrivning, som ska skrivas på torsdag, har läckt.
- Därför rekommenderar vi rektorerna att använda ersättningsprov, om inte rektorerna gör en annan bedömning, säger Boman.
Vid inbrottet i en Stockholmsskola stals förutom provet och facit i pappersform även it-utrustning.
Skolverket anmäler allt misstänkt fusk till Skolinspektionen.

Flera statliga myndigheter tror på ny terrorlag
Regeringen siktar på att skärpa terroristlagstiftningen genom att bland annat kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Utredningsförslaget har nu varit ute på remiss.
Säkerhetspolisen, Säpo, räknar med att lagen gör det lättare att lagföra terrorresenärer. I dag måste polis och åklagare bevisa att en person som reser till Syrien för att stödja IS har som syfte att begå brott och inte utföra till exempel socialt eller humanitärt arbete för terroristorganisationen. Säpo bedömer även att den nya lagen kan få effekt när det gäller andra brott med terroranknytning, såsom offentlig uppmaning till och finansiering av terrorism.

Mer resurser behövs
"Även när det gäller personer som befinner sig i Sverige och som öppet deklarerar sitt medlemskap i en terroristorganisation bedöms det nya lagförslaget få effekt", står det i remissyttrande.
Säpo uppskattar att lagen skulle kunna leda till ett stort antal tillkommande förundersökningar per år. För att klara av den ökade arbetsbördan vill man ha en resursförstärkning på 40 miljoner kronor.
Däremot är det, enligt Säpo, inte säkert att det bir lättare att komma åt personer som befinner sig i konfliktzoner och bedöms vara aktiva i olika terroristorganisationer, eftersom det är svårt att inhämta rättssäker bevisning i sådana länder.
Trots att Säpo välkomnar lagförslaget vill man dock vänta med att införa det tills man får rätt att ta del av signalspaningsunderrättelser även när en förundersökning inletts. En sådan lagändring är på gång.

Även Ekobrottsmyndigheten stödjer lagförslaget om att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Man varnar för att Sverige riskerar att uppfattas som "en straffri zon för terrorister" om inte ett deltagandebrott införs.

Åklagarmyndigheten skriver i sitt remissvar att den nya lagen framstår som "nödvändig för att Sverige på ett effektivt sätt och i nivå med övriga länder i Europa ska kunna bekämpa terrorism".
En invändning mot den nya lagen är att den skulle kunna strida mot föreningsfriheten som är grundlagsskyddad. Åklagarmyndigheten skriver dock att föreningsfriheten i ett demokratiskt samhälle rimligtvis inte kan omfatta terroristorganisationer.

Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge tillstyrker förslaget. Svea hovrätt betonar att när lagen tillämpas så är det viktigt att det inte är medlemskap som sådant som straffas, utan deltagande som syftar till att upprätthålla och stärka terrororganisationer.
Försvarsmakten skriver att personer som under en väpnad konflikt hjälper till med sjukvård och annat humanitärt stöd till en terroristorganisation kan komma att straffas, vilket kan vara otillåtet enligt internationell humanitär rätt.

Röda korset kommer med ett liknande påpekande och efterlyser en tydligare problematisering i regeringens kommande proposition när det gäller att straffa deltagande i en humanitär del av en terroristorganisation. "I vissa situationer är dessa organisationer de enda som har möjlighet att bedriva humanitärt arbete i ett område.", står det i remissyttrandet.

Fakta: Lagförslaget
Att delta i en terrororganisations verksamhet ska vara straffbart.
Straffet ska vara fängelse i högst två år eller vid grovt brott sex år.
Även försök att delta i verksamheten ska vara straffbart.
Ringa fall ska inte straffas.
Terroristorganisation definieras som en sammanslutning av personer som begår straffbara terrorismhandlingar.
Även samröre med terroristorganisation bör kriminaliseras.
Samröre kan handla om att upplåta mark, lokal, transportmedel eller sälja explosiva varor eller annan utrustning.
Källa: Ds 2017:62

Nya listan – här är din verkliga pensionsålder
Pensionsåldern kan höjas mer än många först trott

Orsaken är att Pensionsmyndigheten ändrat beräkningsmetoderna.
För personer födda på 80-talet kan det slå på mer än ett helt år.
Listan nedan visar din nya pensionsålder.

Pensionsmyndighetens beräkningar för alternativa pensionsåldern – som bland annat ligger ligger till grund för åldershöjningarna – visar hur länge varje årskull kan räkna med att jobba för att få lika stor pension årskullen födda 1930 fick vid 65 års ålder.

På fredagen rapporterade Svenska Dagbladet att uträkningarna i den alternativa pensionsåldern skrivits upp, och man anger bland annat att en person född 1975 får alternativa åldern uppskriven från 68,4 till 69,4 år och att en person född tio år senare höjs från 69 till 70,2 år – alltså en höjning av åldern med mer än ett år.
Anledningen till att siffrorna nu skruvas är att Pensionsmyndigheten använder en ny metod för beräkningar.
Skillnaden är man nu tar hänsyn till dödligheten hos svenskar under 65. Beräkningarna tidigare gjordes på livslängden efter 65.
Det nya sättet att räkna gör att de alternativa pensionsåldrarna höjs, bland annat för den yngre generationen får mindre arvsvinster. Riktåldern ska höjas i takt med att livslängden ökar och de nya beräkningarna kan därmed slå igenom på riktåldern.
 
Bred enighet för höjning
Det finns en bred politisk enighet för att höja åldersgränserna för pensionen. Pensionsgruppen, den som består av alla riksdagspartier förutom V och SD, har konstaterat att pensionsåldern bör öka med livslängdsökningen.
– Pensionsmyndighetens metod för att räkna på den alternativa pensionsåldern skulle kunna vara en modell för detta, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Att Pensionsmyndighetens information kring de nya beräkningarna varit begränsade och helt tagits bort i årets pensionskuvert har mött stark kritik bland annat från SPF Seniorerna.
 

Bluffmejl lockar med skatteåterbäring när det är dags att deklarera
Snart är det dags att deklarera. Det har fått bluffmakare att ta tillfället i akt och försöka lura människor att ge ut sina kortnummer. 
Nu varnar polisen för mejlen. 
– Klicka absolut inte på länkar eller bilagor, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericentrum

Bluffmejlen ofta utformade på ett sätt så det ser ut att komma från Skatteverket, vilket kan göra det svårt att veta om de är äkta eller inte. 
I mejlen ombads man att klicka sig vidare via en länk. Ett vanligt drag, enligt Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericentrum. Det är ofta på en ganska låg summa, några tusenlappar och en ojämn summa för att verka trovärdig.
Syftet med mejlen är oftast att få tag i mottagarens kortinformation.  
– Klickar man sig vidare hävdar de att de ska stoppa in återbäringen på ditt konto och därför ska du uppge all kortinformation. Och det är naturligtvis ingenting man ska göra, säger Jan Olsson. 
Klicka aldrig vidare
Det viktigaste att tänka på om man skulle få ett mejl som ser ut att komma från Skatteverket – eller någon annan sajt som hanterar pengar är att aldrig klicka vidare på länkar eller filer man får via mejl eller sms.
– Det gäller egentligen oavsett vem som skickar dem. Är man tveksam, då ringer man Skatteverket eller vem det nu är som står som avsändare och frågar om det stämmer att de skickat, men det är det aldrig, säger Jan Olsson.

Han poängterar också att det är lika viktigt att inte uppge sin inloggning för bank-ID om man är minsta osäker på avsändaren. 
– Vi har inte sett att de som skickar sådana här mejl bett om Bank-ID ännu, men det är en farhåga att vi kommer dit, säger han. 

Skatteverket varnar
Skulle man råka ut för ett bluffmejl är rekommendationen att radera det. Om du har fyllt i dina bankuppgifter ska du direkt ringa till banken och spärra ditt konto.
J
För att minska risken för bluffmejl finns digitala brevlådor dit endast post från kommuner och myndigheter skickas. Nytt för i år är att man genom sin digitala brevlåda kan få information om skatteåterbäring.  

Poliser och bilinspektörer utbildas
Under våren genomför polisen en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Ungefär 400 anställda ska utbildas.

I regleringsbrevet för Polismyndigheten 2017 framgår bland annat att Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen. Polismyndigheten ska även vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras.

Som ett led i detta kommer Polismyndigheten under våren att genomföra en utbildningsinsats med inriktning internationella godstransporter samt det nya regelverket avseende flygande inspektion. Syftet är att höja kunskapsnivån och förmågan inom området och därmed säkerställa att ambitionerna i regleringsbrevet uppnås.
Samtliga poliser och bilinspektörer vid landets trafikgrupper kommer att genomgå utbildningen, totalt rör det sig om ca 400 befattningshavare.
– Vår uppfattning är att utbildningen kommer att ge en stor effekt både avseende antalet kontroller och kvaliteten hos dessa. Vid kurserna kommer även personal från Transportstyrelsen att medverka som ett viktigt led för samsyn mellan myndigheterna, säger poliskommissare Erling Andersson vid Utvecklingscentrum Mitt.

Fakta om cabotage
Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.
Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och kan innebära sanktionsavgifter.
Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.

Polisen varnar och ber media om hjälp
Bedragare får ut inloggning till mobilt bank-id
Just nu härjar bedragare som länsar bankunders konton på pengar.
Bedragarna ringer upp och lurar bankkunder att logga in med hjälp av sitt mobila Bank-ID. Bedragarna förmår sedan bankkunden att logga in med sitt mobila Bank-ID ytterligare en gång vilket medför att ett nytt Bank-ID skapats. Kontotillgångar samlas sen ihop och förs över till ett nytt konto som bedragaren förfogar över, vanligtvis innehas dessa konton av målvakter.
– Ofta utnyttjas unga personer som får agera målvakt och som sen får stå till svars för penningtvättsbrott. I slutändan ser vi kopplingar till organiserad brottslighet, säger Lars-Ove Wessberg, gruppchef bedrägerisektionen region Väst.

Årets deklaration är på väg -  6 tips
II morgon eller på fredag kan du logga in och se om du får tillbaka på skatten. Får du deklarationen elektroniskt kan du deklarera redan 20 mars. Här är 6 tips inför årets deklaration.

1. Bästa tipset – deklarera elektroniskt
Eftersom din elektroniska deklaration kommer med förtryckt information och gör din skatteuträkning åt dig är det mindre risk för att du gör fel när du deklarerar elektroniskt. Har du ett eget bolag och/eller en komplicerad deklaration kan man tjäna på att ta hjälp av en deklarationsbyrå några timmar. Det kan betala sig många gånger om.

2. Deklarera i tid
Slipp stress, missa inga avdrag och slipp förseningsavgiften på 1 250 kronor
Denna vecka kommer din digitala deklarationen - då kan du logga in och se hur mycket du får tillbaka eller är skyldiga att betala. Från och med den 20 mars kan du deklarera. 2 maj är sista dagen för att lämna in din privata deklaration.
 
Deklarera i tid. Att sitta där på tisdagskvällen, stressad och trött och upptäcka att du inte hittar viktiga papper du behöver för din deklaration är inte kul. Börja i tid och gör lite i taget så blir det en betydligt lättare process.
 
Deklarerar du en dag för sent får du en straffavgift på 1 250 kronor. Är du tre månader sen får du betala ytterligare 1 250 kronor. Dröjer du fem månader, eller längre får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kronor.
 
Har du en digital brevlåda, deklarerar före 28 mars och inte gör några avdrag så kan du få dina eventuella skattepengar före påsk. Men det kan finnas pengar att spara på att inte ha för bråttom om det finns förändringar du vill göra i deklarationen eller har avdrag som inte är registrerade. Så tänk dig för.

3. Är ni sambo och äger en bostad ihop – se över vilka avdrag ni kan dela
Har du fått skattereduktion för ränteutgifter så kan ni omfördela ränteavdragen mellan varandra om en i hushållet inte kan göra fullt avdrag pga för låg inkomst eller om avdraget överstiger 100 000 kronor (då sjunker avdraget från 30 % till 22 %). Detsamma gäller för Rut och Rot där man totalt får dra av 50 000 kronor per person.

4. Missa inga avdrag
Det finns en uppsjö med avdrag du får göra, alla med olika villkor och förutsättningar för att bli godkända. På skatteverket.se finns alla avdrag specificerade.
De vanligaste är resor i tjänsten och till och från arbetet, kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad eller kapitalplaceringar, räntor på lån för privatpersoner och räntekompensation om du har avbrutit ett bundet lån.

5. Betala eventuell kvarskatt i tid
Från och med 4 maj får du betala ränta på underskott på under 30 000 kronor på skattekontot (1.25 %). Underskott på över 30 000 kronor betalar du redan ränta på. Från och med förfallodagen för din kvarskatt (november för de flesta) får du betala 16,25 % i ränta.

6.  Du kan göra ändringar I din deklaration även om du har skickat in den.
Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutgiltiga skatt kan du skicka in en komplettering på det du vill ändra. Så skicka in din deklaration i tid även om något saknas – glöm bara inte att komplettera snarast.

Ps. Har du handlat med Bitcoins eller andra Kryptovalutor? Missa inte att du måste deklarera eventuella vinster under 2017 i deklarationen i år – precis som vinster genom aktieförsäljningar eller försäljning av fonder.

Varselväst för MC-förare påverkar i trafiken
Har det någon inverkan på interaktionen med bilister om mc-förare använder varselväst? Svaret är ja, enligt en undersökning från VTI. Om motorcyklisten har en polisliknande varselväst inträffar fler oväntade interaktioner som störs på något sätt.

För att lättare upptäckas av andra trafikanter använder många motorcyklister olika typer av varselvästar. Varselvästar som påminner om trafikpolisens västar förekommer både nationellt och internationellt. VTI har genomfört en studie för att undersöka hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av att de använder traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst, jämfört med svart mc-ställ.

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan körningarna med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst om man jämför andelen problemfria interaktioner och icke-problemfria interaktioner.
- Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna inom kategorin icke-problemfria interaktioner, det vill säga interaktioner som störs på något sätt, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Med polisliknande varselväst kategoriserades en större andel interaktioner som oväntade icke-problemfria interaktioner. Ett exempel är när en bilist plötsligt saktar ner till laglig hastighet när denne närmar sig.
- Det inträffade alltså fler så kallat oväntade interaktioner som stördes på något sätt då körningen gjordes med polisliknande väst, exempelvis att en bilist avbryter en omkörning, säger Henriette Wallén Warner.
Dessutom inträffade en lägre andel icke-problemfria interaktioner som kan relateras till hastighet, exempelvis att en bilist kör om i högre hastighet än tillåtet.

Sammanfattningsvis visar resultaten att användandet av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner.

Om studien
Interaktionerna med skyddade trafikanter filmades med hjälp av actionkameror monterade på en motorcyklist som omväxlande körde med svart mc-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst. Totalt 237 interaktioner  identifierades och kategorieserades.

Varning för dyra skador när iskylan släpper
Isdygnen har avlöst varandra i stora delar av Sverige, och när vädret blir mildare kan sönderfrysta kärl och rör orsaka vattenskador för hundratusentals kronor. Men fortfarande finns tid att undvika de värsta skadorna.

Senast det var så här kallt vintern 2010/2011. Då ökade antalet skador som rapporterades in till If med nästan 75 procent.
- Efter en sådan här period får vi alltid en uppgång i antalet skadeärenden på grund av sönderfrysta rör, kärl, värmepumpar och värmepannor, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.
De vanligaste skadorna på hus är att rören fryser. Det kan leda till besvärliga och kostsamma vattenskador när kylan släpper och vattnet börjar rinna, alternativt slås på i vår.
En annan vanlig ”mystisk” skada är pudersnö som yrt in på vindar och orsakar obegripliga vattenskador när det töar.

Tid kvar
Men eftersom kylan ännu inte släppt sitt grepp finns tid kvar att vidta åtgärder och skademinimera.
- Mitt bästa råd är att stänga av vattnet NU, innan det töar och man är ute för att öppna huset till till exempel påsk. De begränsar man de eventuella skadorna om det gått hål i rören, säger Mats Larsson.
Vidare bör man under långdragna perioder med många minusgrader se till att öka underhålltemperaturen i huset.
- Det räcker inte med 5-7 grader. Blåsten gör att det blir mycket kallare och särskilt i hus med krypgrunder blir det extra kallt eftersom kylan kommer underifrån, säger Mats Larssson.
Om inte hela vattensystemet töms bör värmen i huset hållas runt 15 grader när man inte är där.

Kall ute – men svettigt för plånboken
Beroende på vilka skador som uppstått kan översvämningsskador kosta allt från några tusen till flera hundra tusen att åtgärda. Hemförsäkringen täcker inte allt och försäkringstagarens kostnader kan även bero på hur aktsam husägaren varit. Om vattnet till exempel stängts av och rören tömts när huset ska stå tomt en längre tid.

- Andra trista utgifter är altantak som gått sönder av snötyngden. De är ofta dåligt byggda och det kan bli dyrt för husägaren eftersom taket oftast inte täcks av försäkringen, säger Mats Larsson.
Skador på tak som inte tillhör boytan, till exempel förråd, altaner och garage, täcks inte av en villaförsäkring.Som husägare kan man förebygga skador genom att skotta av taken när snömängderna blir stora.

- Ett bra tips är att köpa eller själv bygga en snöraka, en lång pinne med en planka som tvärslå på, och använda till att trycka undan snön med, eller dra den mot sig. Är pinnen tillräckligt lång kan man själv stå på en säker plats, till exempel säkrad i livlina på villataket eller på marken, säger Mats Larsson.

Även det vanliga hustaket kan behöva skottas om snön är riklig och kylan långvarig, men av ett annat skäl. Kondens och uppvärmd luft från villan smälter det nedersta lagret av snö på takpannorna, och bildar is när det fryser till igen.
- Isen kan byggas på i flera lager, och när det töar så släpper isklumpen och rutschar ner ner från taket och orsakar skador på till exempel altantak och i värsta fall människor, varnar Mats Larsson.

Så kollar du att huset klarat iskylan.
Åk ut till huset och stäng av vattnet om det är på.
Ha minst 15 graders underhållsvärme om du har vattnet igång.
Var två personer när vattnet slås på efter vintersäsongen. En sätter på vattnet och en går runt och lyssnar efter läckor, susande ljud och dropp.
Inspektera rör, installationer, vattenbehållare och vattenlås på toaletten, och expansionskärl och varmvattenberedare innan du sätter på vattnet. Även om man öppnat alla kranar och frostskyddat alla vattenlås finns en risk för skador på grund av isbildning.
Sätt på vattnet försiktigt, dra inte på för fullt i det första skedet.

Motormännen vill ha fler poliser i trafiken
Antalet trafikpoliser har minskat dramatiskt i Sverige. För 25 år sedan fanns det 1250 trafikpoliser, idag finns det bara cirka 200.
En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är ansvarsfulla bilförare, som kör nyktra och drogfria. I takt med att trafikpoliserna minskar i antal, minskar också nykterhetskontrollerna. 2,7 miljoner nykterhetskontroller utfördes 2010, 2014 var antalet 2 miljoner och 2017 har antalet sjunkit till endast 940 884

– Det är dags att uppgra­dera trafikpolisens status, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund. Det är endast trafikpoliser som kontrollerar den tunga och kommersiella trafiken. Det är viktiga arbetsuppgifter som bland annat handlar om kör- och vilotider, kontroll av lastvikter och lastsäkring.

Men fler poliser i trafiken behövs också för att öka säkerheten för alla som vistas i på vägarna.
– Förnyat fokus behöver riktas på beteendet i trafiken, hos alla trafikanter. Här spelar reell polisiär närvaro stor roll, för information, kontroll och trygghet, inte minst för att följa upp förbudet mot handhållen mobil som började gälla 1 februari i år.

Antalet utförda nykterhetskontroller 2010–2017
2010             2 698 010
2011             2 739 500
2012             2 440 265
2013             2 243 368
2014             2 005 909
2015             1 410 162
2016             1 056 280
2017                940 884

E-cigaretter säljs till minderåriga på nätet trotts lagstiftning
Den nya lagstiftningen som skulle reglera försäljningen av e-cigaretter i Sverige följs inte, visar en kartläggning som Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort.
Länsstyrelsen kommer nu att informera polisen, säger tillståndshandläggaren Miia Vuolama.
– Säljer du e-cigaretter utan att ha gjort en anmälan till kommunen så är det brottsligt, säger hon. 
I somras infördes nya regler för försäljning av e-cigaretter. Den som säljer utan tillstånd eller till minderåriga kan straffas med böter eller till och med fängelse i upp till sex månader. 

Få handlare lever upp till kraven visar det sig. Näthandlarna kontrollerar inte vem som köper, och anmäler sällan sin tillståndspliktiga försäljning till kommunen som det är tänkt. I de fall det ändå görs, så finns ingen uppföljning från kommunens sida. Enligt Miia Vuolama så kan i princip vem som helst köpa på nätet utan kontroll.

Skolverket: Fel att tvinga föräldrar betala när skolans lärplatta går sönder
Fram till nu har det varit vanligt att skolor genom ett avtal kräver att föräldrar och elever betalar om en lärplatta eller dator som eleven använder går sönder.
Men det här kan strida mot Skollagen säger skolinspektionen i ett nytt beslut.'

Skolinspektionen slår helt enkelt fast att skolor inte får skriva avtal där vårdnadshavare regelmässigt blir ersättningsskyldiga om till exempel en digital lärplatta går sönder.
Skolinspektionen vill nu förtydliga skollagen och det här kan få följder för de skolor som fram till nu haft avtal där föräldrar är bundna till att betala om till exempel en lärplatta går sönder.

”Skolan ska vara avgiftsfri”
Så sent som i veckan har Skolinspektionen gjort en anmälan mot en skola i Stockholm som gjort vårdnadshavare ersättningsskyldiga.
– Skolan ska vara avgiftsfri, och vi har kommit fram till att skolan i ett avtal inte kan kräva kostnader som är kopplade till skolans läromedel på det sätt som skett i det aktuella ärendet, säger Emelie Gustafsson, utredare på Skolinspektionen.

Kan bli rättsliga frågor
Skolorna kan helt enkelt inte i skrivna avtal numera kräva vårdnadshavare på ersättning efter skador. Men Emelie Gustafsson poängterar att vårdnadshavare trots allt kan bli ersättningsskyldiga, om det handlar om uppenbar skadegörelse.
– Då blir det antingen en civilrättslig fråga som inte regleras i skollagen och som får bedömas i varje enskilt fall. Eller kan det ske på frivillig väg genom dialog mellan skolan och vårdnadshavarna.
 

2.800 båtmotorer stals förra året i Sverige
Antalet båtmotorstölder ökade med sex procent förra året. Däremot stals färre båtar jämfört med året innan.
Det är ny statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att det var 2.800 båtmotorstölder under 2017, alltså en ökning med sex procent.

Samtidigt var stölderna av hela båtar 2.038 stycken. Det är en liten minskning jämfört med 2016.
Både motorer och båtar förs oftast utomlands.Enligt polisen handlar det ofta om ”beställningsjobb”.

Nu uppmanas båtägare att säkra sina båtar, bland annat genom att fästa ett kulhandskelås på släp där båtar står uppställda. Ett annat tips är att DNA-märka båtar och motorer. Motorn ska också vara fastlåst med ett godkänt lås. Allra helst ska den förvaras inomhus under vintern.
Flest stölder begås i Stockholms- och Göteborgsområdet. Men stölderna sker vid alla hamnar där det finns båtar.

Kustbevakningen begär ökat anslag från 2019 för att klara sitt uppdrag
I Kustbevakningens budgetunderlag för 2019-2021 framgår liksom i de senaste budgetunderlagen att verksamheten bedrivs med ett underskott.
För att säkerställa Kustbevakningens breda verksamhet för liv, miljö och säkerhet till sjöss begär Kustbevakningen om ökat anslag.
− Vi har en konstruktiv dialog med Justitiedepartementet och de är väl medvetna om vår situation, som ju inte på något sätt är ny. Jag har stora förhoppningar att det nu kommer fram en bra lösning för Kustbevakningen, säger Anders Kjaersgaard, vikarierande generaldirektör för Kustbevakningen.
− En sänkt ambitionsnivå för vår verksamhet påverkar inte bara vår egen organisation och samverkande myndigheter. Det påverkar också Sveriges arbete för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

Ökade kostnader skapar obalans
Det är framförallt underhålls- och avskrivningskostnader för fartyg och flygplan, liksom ökade kostnader för lokaler och kajer som bidrar till att underskottet ökar. Under flera år har delar av anslagssparandet använts för att täcka underskottet, men 2019 tar anslagssparandet slut. Det beror på ökade kostnader och behov av kapitalkostnader på grund av nya fartygsinvesteringar för att säkerställa resurser för miljöräddning och sjötrafikövervakning. Men det beror också på nya utmaningar och förväntningar från uppdragsgivare och samverkande myndigheter inom exempelvis totalförsvar och digitalisering.
''
Kustbevakningen begär därför en årlig höjning av anslaget med 112 miljoner kronor från och med år 2019 för att täcka myndighetens nuvarande underskott. Förutom detta tillkommer, med början år 2020, ytterligare behov av årliga tillskott. Om Kustbevakningen inte beviljas ökade anslag kommer nivån på verksamheten att behöva sänkas och målsättningarna justeras.
− Samtidigt som vi håller beredskap för liv- och miljöräddning genomför vi kontroll- och tillsynsverksamhet, polisiär ordningshållning och brottsbekämpning till sjöss. Det gör oss till en viktig och effektiv maritim resurs för staten. Inom vissa om­råden är Kustbevakningen den enda resursen och aktören till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

Kustbevakningen idag 
Anslag för 2018: 1 143 miljoner kronor
Anställda: cirka 800
Finns på 21 orter med lednings- och stödfunktioner i Karlskrona, Stockholm, Göteborg, Nyköping och Härnösand
Varje dag finns minst 10 fartyg och ett flygplan i drift, året runt.
2014 äskade Kustbevakningen 133 miljoner kronor för främst ökade underhålls- och avskrivningskostnader. Myndigheten fick ökat anslag med 67 miljoner kronor från och med 2016.
Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Trötta förare är en av de största trafikfarorna
På mörka vintervägar är risken som störst att somna bakom ratten. Något som kan få ödesdigra konsekvenser, men som faktiskt är lätt att undvika – bara du lär känna kroppens trötthetssignaler.
 
Mer om trötthet och säkra tips
Trötthet försämrar omdömet, reaktionsförmågan och gör det svårare att hålla rätt kurs på vägbanan. Faktiskt på samma sätt som alkohol gör. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har genomfört tester med trötta personer bakom ratten som visar att 25 % av förarna orsakade farliga situationer. Sådana situationer som oftast skulle kunna undvikas med en stunds frisk luft eller 15 minuters tupplur. Här kan du läsa mer om trötthet i trafiken och få tips på hur du håller dig pigg bakom ratten.

DET ÄR DAGS ATT TA EN PAUS OM:
Det är svårt att hålla jämn fart.
Du känner dig oengagerad och inte tänker riktigt klart.
Ögonlocken känns tunga och nackmusklerna är avslappnade.
Du upplever synvillor eller dubbelseende.
Du gäspar, är torr i munnen eller känner dig frusen.
OCH VIKTIGAST AV ALLT – STARTA RESAN PIGG OCH FRÄSCH.

Med några enkla medel bäddar du för en piggare, och säkrare, bilresa. Ska du köra långt? Försök att gå och lägga dig i tid kvällen innan så att du har många timmars sömn i bagaget när det är dags att rulla iväg. Planera resan så att det finns gott om tid för kaffepaus och bensträckare. Och om det är möjligt – turas gärna om att köra.

När vatten fryser....
När det blir ordentligt kallt finns det risk för att vattenmätare och vatten i ledningar fryser.
Här är några tips på vad du kan göra.
Risken är särskilt stor i utrymmen som är ouppvärmda och när ledningar ligger grunt. Försök att se till att din vattenmätare och kopplingarna runt den är isolerade på ett bra sätt.
I ett ouppvärmt hus kan du låta en kran stå och droppa lite grann. Då har vattnet ett litet flöde vilket minskar risken för att ledningarna ska frysa.
Om din vattenmätare skulle frysa sönder så är det du som fastighetsägare som får bekosta en ny. Kontakta oss så hjälper vi dig att montera ned och sedan koppla in en ny mätare.

Här är Årets Sjöräddare
I dag utsågs de fem sjöräddarna Andreas Åsander, Felix Öberg, Martin Hanell, Simon Edlund och Anders Nilsson från RS Örnsköldsvik till Årets Sjöräddare.
De får utmärkelsen för sin enastående räddningsinsats den 23 juli förra året, då en flicka räddades efter två timmar instängd i en liten luftficka under en kapsejsad båt.
- Det känns otroligt hedrande att ha fått den här utmärkelsen. Men att allt gick bra för Wilma är den bästa belöningen, säger Anders Nilsson, en av sjöräddarna i insatsen.

Det var under en seglingstur med vänner, en klar och solig sommardag, som ett svall från förbipasserande båtar fick båten familjen Karlsson seglade i att plötsligt kantra. Sjuttonåriga Wilma kom inte upp till ytan med resten av familjen, utan sögs in i ruffen och blev instängd i en liten luftficka. Familjen hörde henne skrika och banka inifrån båten men kunde inte komma åt henne.

En stor räddningsinsats inleddes och RS Örnsköldsvik var snabbt på plats. Men det visade sig mycket svårt att få ut flickan, som fastnat i tampar inne i båten. Närmaste räddningsdykaren befann sig i Hudiksvall, två timmar bort med helikopter. Lyckligtvis är en av RS Örnsköldsviks frivilliga sjöräddare, Martin Hanell, även professionell dykare. Han hade inte jour den här dagen men gjorde sig snabbt redo och blev upphämtad vid hemmet med helikopter.
- Jag fick på mig dykutrustningen snabbare än nånsin, kan jag säga. Jag tog mig ner till båten och undersökte om det var säkert, och så dök jag under.

Under tiden kämpade ett stort räddningspådrag med att hindra båten från att sjunka. Martin fick syn på Wilma, som satt fast i den lilla luftfickan. Han gav henne ett extra luftmunstycke, skar loss tamparna hon fastnat i, och efter två timmar instängd under båten kunde Wilma räddas upp till ytan.
Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Känsla, erfarenhet och en vilja att alltid göra det lilla extra är det som gör våra frivilliga sjöräddare oumbärliga för svensk sjöräddning. Ni besitter just dessa egenskaper. Under en komplicerad räddningsinsats där tiden var avgörande, tänkte ni utanför boxen och ringde in en ledig sjöräddarkollega som är professionell dykare. Ert snabba agerande och den modiga dykinsatsen räddade en flickas liv.
De sex sjöräddarna från Örnsköldsvik tog emot priset på båtmässan Allt för Sjön vid en presskonferens klockan 13:00 idag.

Utmärkelsen Årets Sjöräddare är ett sätt att hylla frivilligheten, som har varit Sjöräddningssällskapets grundstomme ända sedan starten 1907. Totalt deltog 23 frivilliga sjöräddare från fem stationer vid de fem nominerade insatserna, som räddade flera människoliv. 

Förslag: Ta bort karensdagen – inför karensavdrag
Regeringen vill avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag istället. Det innebär alltså att om du har en längre arbetsdag är åtta timmar så kommer du att få ersättning redan från första dagen. Socialminister Annika Strandhäll (S) menar att detta skulle gynna yrkesgrupper med obekväma arbetstider.

När du blir sjuk så får du ingen ersättning under den första sjukdagen, alltså din karensdag. Detta vill regeringen ändra på genom att införa ett karensavdrag istället för en karensdag för de med långa arbetsdagar.
Regeringen föreslår i sin proposition till riksdagen att karensavdraget ska ligga på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.
– Karensdagen är idag byggd på att vi jobbar fem dagar i veckan och kontorstider, det är inte rimligt. 20 procent av den genomsnittliga ersättningen gör att den som har många OB-timmar inte drabbas lika hårt, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Enligt socialminister Annika Strandhäll skulle ett karensavdrag göra att arbetsmarknaden blir mer rättvis. Blir man sjuk den dagen man skulle ha jobbat ett långt arbetspass så försvinner mer pengar än för någon som har samma tider varje vecka.
– Det är välfärdsyrken såsom undersköterskor och personliga assistenter som drabbas hårdast av karensdagen i och med att det är vanligt med kvällsjobb och jobb över jul och nyår i välfärden, säger Annika Strandhäll.

Bestämmas i kollektivavtalet
Regeringen föreslår att närmare beräkningen av karensavdrag kommer att bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att kunna passa olika yrkesgrupper så väl som möjligt.
– Alla yrken ser olika ut, därför är det rimligt att ge arbetsmarknadensparter möjligheter att förhandla hur det fungerar bäst i deras bransch. Det är i grunden så vi gör med den svenska modellen.
– Arbetsmarknaden ser olika ut. En undersköterska eller polis som jobbar kvällar och nätter ska inte drabbas negativt av att bli sjuk, säger Strandhäll.
Stöd av Vänsterpartiet
Socialministern tror att regeringen kan få igenom förslaget i riksdagen.
– Jag vet att vänsterpartiet är med på förslaget men jag har också fått positiva signaler från de borgerliga partierna, säger hon.

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk politiska talesperson är positiv till propositionen.
– Principerna bakom karensavdraget är bra och gör det mer rättvist för alla som har oregelbundna arbetstider, inte minst vårdens medarbetare.
-Nu ska vi läsa propositionen noggrant och se till att lagstiftningen också blir bra i praktiken, säger hon.

Liberalerna tycker att det är viktigt att förslaget utformas på ett rättvist sätt.
– Liberalerna ser behovet av karens under den första sjukdagen. Vi avvaktar regeringens proposition innan vi tar ställning till förslaget om karensavdrag.
– Vi tycker det är viktigt att regelverket utformas på ett sådant sätt att vissa grupper på arbetsmarknaden inte missgynnas, säger Adam Alfredsson, pressekreterare hos Liberalerna. / TT

EU-miljoner till gratis interrail för ungdomar
Gratis för alla blir det inte – men drygt 100 miljoner kronor ska ändå räcka till att skicka ut mellan 20 000 och 30 000 europeiska 18-åringar på gratis interrail-semester, hoppas EU-kommissionen.

"Det är viktigt att vi erbjuder alla unga möjligheten att bredda sina vyer genom att upptäcka andra länder. Utbildning handlar inte bara om vad vi lär oss i klassrummen, utan vad vi upptäcker genom kultur och traditioner hos våra med-européer", säger EU:s kultur- och utbildningskommissionär Tibor Navracsics i ett uttalande, sedan EU-kommissionen på torsdagen beslutat lägga tolv miljoner euro på gratisresandet.

Systemet är tänkt att gälla för de unga EU-medborgare som fyller 18 år i år. En informationskampanj ska nu inledas, varpå resenärerna eventuellt kommer att väljas ut via någon form av tävling. I sommar hoppas EU-kommissionen att de första tåg-åkarna ska ge sig ut på spåret.

Stora risker med piratkopierade däck
Nu är vintern här på riktigt och likaså halkan på svenska vägar.
En ny rapport från EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, visar att svenska företag förlorar 450 miljoner kronor årligen på försäljningen av piratkopierade däck, vilket motsvarar sju procent av alla däck som säljs.
- Nu är det inte de ekonomiska konsekvenserna som är det allvarligaste utan den säkerhetsrisk det innebär att köra på svenska vägar med däck som inte testats och som med största sannolikhet inte lever upp till godtagbar standard, säger Peter Hedin, expert på piratkopiering på PRV (Patent- och registreringsverket).
Förfalskade däck ger ofta intryck av att vara äkta, eftersom det är mycket svårt att skilja ett lagligt exemplar från ett falskt genom att kontrollera utseendet. Därför är det lätt att av misstag att köpa produkter som är undermåliga och har säkerhetsbrister.

Nya postavgifter med moms och kanske tull från och med idag
Från och med i dag kommer alla varor i postförsändelser som anländer direkt till Sverige från länder utanför EU:s tullunion att beläggas med moms och eventuell tull.
Avgiften är 75 kronor för produkter med ett deklarerat värde under 1 500 kronor. För försändelser med ett deklarerat värde på 1 500 kronor eller mer gäller den nuvarande avgiften på 125 kronor vilket, utöver kostnaden för momsdeklaration, även ska täcka kostnaden för att utföra en tulldeklaration.
Sedan tidigare gäller att gåvor mellan privatpersoner i normalfallet är momsbefriade om värdet understiger 500 kronor.

I de fall Postnord uppmärksammar försändelser som verkar vara felaktigt deklarerade som gåvoförsändelser eller andra uppenbara avvikelser kommer dessa att överlämnas till Tullverket för bedömning eller att hanteras enligt Tullverkets instruktioner, skriver Postnord i ett pressmeddelande.

Nytt amorteringskrav börjar gälla för bostadslånen 
I dag, den 1 mars införs ett nytt amorteringskrav som innebär skärpta regler för de som vill ta bostadslån. 

Hur kommer det nya amorteringskravet se ut?
De som tar nya bolån som överstiger ens bruttoinkomst (inkomst före skatt) med 4,5 gånger ska amortera sina skulder med minst en procent. Det här gäller utöver det amorteringskrav som redan finns. Även barnbidrag, studiebidrag och stipendier kan räknas som inkomst.

Vilka regler har gällt sedan tidigare?
Amortering är det belopp som man ska betala tillbaka på sitt lån varje månad. Det gamla amorteringskravet innebär att den som lånat mer än 70 procent av bostadens värde ska amortera 2 procent av lånet varje år.
Den som har en belåning på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde ska amortera 1 procent av lånet varje år. Har man en belåning på under 50 procent krävs ingen amortering. Dessa regler gäller sedan 1 juni 2016.

Hur påverkar det mig?
För familjer med relativt höga inkomster och små bolån blir det ingen skillnad mot i dag. Men de som inte har så höga inkomster kan tvingas att amortera mer än i dag, om förslaget går igenom.

Här är ett räkneexempel:
Säg att du har en lägenhet som är värd två miljoner kronor och ett lån på 1,5 miljoner kronor. Belåningsgraden är alltså 75 procent. I dag behöver du amortera 2 procent av lånet, alltså 2.500 kronor per månad, eftersom belåningsgraden ligger över 70 procent.

Med ett skärpt amorteringskrav skulle du istället behöva amortera 3 procent av lånet, alltså 3.750 kronor per månad, men bara om du har lånat mer än 4,5 gånger mer än din bruttoinkomst.
Detta innebär att du måste amortera i den något högre takten om din månadsinkomst är lägre än 27.780 kronor per månad, räknat på ett lån på 1,5 miljoner kronor.

Påverkas mitt nuvarande bolån?
Nej. Du som redan har ett bolån och inte tänker flytta eller ändra lånet, berörs inte direkt. Men om du planerar att flytta eller ta ett nytt lån kan det förslaget få effekt om det träder i kraft.

Finns det undantag för de nya reglerna?
Ja, om du till exempel köper en nybyggd bostad kan bankerna ge dig amorteringsfrihet i max fem år. Det gäller dock enbart förstahandsköpare. Bankerna kan även ge tillstånd för att du får slippa amortera om det finns särskilda skäl, som till exempel arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.

Vad är tanken med tuffare amorteringsregler?
Planen är att åtgärderna ska bromsa prisutvecklingen på bostadsmarknaden och de snabbt växande skulderna. Finansinspektionens syfte är att hushållens motståndskraft ska öka och att minska risken för onödigt djupa lågkonjunkturer.

Vad händer om jag byter bank?
Det är alltid upp till bankerna att göra bedömningen om dig när du är ny kund. Om man flyttar ett bostadslån som tagits innan det befintliga amorteringskravet trädde i kraft, gäller att lånet fortfarande inte omfattas av amorteringskravet.
Man ska alltså kunna ha kvar sin rörlighet som kund utan att påverkas. Men utökar du ditt befintliga lån kommer du att omfattas av kravet på amortering.

Vilka är för och emot tuffare amorteringsregler?
Finansinspektionen, FI, och dess chef Erik Thedéen vill ha skärpt amorteringskrav. Även Riksbankschefen Stefan Ingves vill se tuffare regler.
Men det finns också många som har invändningar. Bland annat är den borgliga oppositionen, byggsektorn och bankerna skeptiska till tuffare regler. Till exempel har Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson varnat för att förslaget kan leda till stora prisfall.
Och storbankernas lobbyorganisation Bankföreningen menar att det nya kravet skapar ett onödigt krångligt regelverk som slår mot unga som vill in på bostadsmarknaden och mot äldre som vill flytta.
Dessutom har många banker redan infört ett skuldkvotstak mot sina bolånekunder.

Bostadsrättspriser har ökat med över tusen procent
Bostadsrättspriserna har stigit med långt över tusen procent i flera västsvenska kommuner sett över en 20-årsperiod. Det visar ny statistik från Svensk fastighetsförmedling.
Att bostadspriserna stadigt gått upp under flera år är inget nytt. Men nu kommer ny statistik som visar att uppgången är dramatisk om man ser över en längre tidsperiod.
I hela länet har bostadsrättspriserna ökat med 889 procent sedan 1998. Villapriserna i länet har ökat med 289 procent under samma period.

Störst är ökningen i och i kranskommunerna kring Göteborg.
Allra mest har bostadsrättspriserna ökat i Kungälv, med 1 382 procent. När det gäller villapriser toppar Partille med en ökning på 450 procent över åren.

Bostadsrätter i Västra Götaland
+ 889 % / 20 år   + 106 % / 10 år  + 71 % / 5 år
Villor i Stenungsunds kommun + 376 % / 20 år  + 66 % / 10 år  + 53 % / 5 år
Orusts kommun + 296 % / 20 år   + 67 % / 10 år   + 46 % / 5 år
Tjörn finns inga uppgifter redovisade för

Västra Götalands län

+ 289 % / 20 år  + 64 % / 10 år   + 50 %  / 5 år

Den enda kommunen utanför Göteborgsområdet som sticker ut är Strömstad som hamnar på plats två på listan när det gäller villapriser, strax efter Partille på 440 procent. Orsaken till ökningen i Strömstad stavas norrmän.

Fler uppklarade brott 2017 enligt polisen
Enligt en prognos beräknas polisens ärenderedovisning öka med 3-4 procent kommande år. Ny statistik visar också att drygt tio procent fler ärenden redovisades i januari.

Prognosen bygger på bedömningar från Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården om de framtida verksamhetsvolymerna i rättskedjan. Rapporten överlämnas till regeringen idag.
Polismyndigheten bedömer att antalet inkomna ärenden kommer att ligga relativt stabilt åren 2018-2021. Antalet ärenden redovisade till åklagare bedöms öka med drygt 18 000 ärenden till år 2021. Det motsvarar en årlig ökning på mellan 3 till 4 procentenheter.

Trendbrott förra året
– 2017 var ett viktigt år för polisen. Det var året då vi vände en utveckling som pågått sedan 2009 med stadigt försämrade resultat. Detta har krävt en ordentlig ansträngning från våra medarbetare som vi nu ska bygga vidare på säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för Nationella operativa avdelningen.
Rapporten är den tionde i ordningen och nytt för i år är att de fem myndigheterna haft i uppdrag att samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma verksamhetsvolymerna.

I rapporten konstateras att antalet ärenden totalt i rättskedjan minskat sedan 2009 men att trenden 2017 bröts för Polismyndigheten då antalet ärenden överlämnade till Åklagarmyndigheten ökade med tre procent jämfört med 2016.

Ökning i januari
Polisens ärenderedovisning ökade också i januari 2018. Totalt ökade ärenderedovisningen för sju av tio brottskategorier i januari, jämfört med samma period förra året. Ärenderedovisning ökade i sex av sju regioner. Mest ökade region Syd med 24 procent fler redovisade ärenden.
− Det här är en bra start på året. Vi har arbetat hårt för att öka resurserna i utredningsverksamheten och fortsätta utveckla arbetsmetoderna. Det viktigaste är att vi ser en mer positiv trend för redovisade våldsbrott till åklagare, säger Mats Löfving.

Totalt ökade redovisningen av våldsbrotten med nära nio procent. Uppgången syns för flera viktiga brottstyper som brott i nära relationer, våld och sexualbrott mot barn och våldtäkter. För våldtäkterna fördubblades nästan ärenderedovisningen under januari.

Kostnader för domstolstolkar har mer än fördubblats
Kostnader för domstolstolk i brottmål mot person har mer än fördubblats på tre år, enligt Domstolsverket.

Att som misstänkt för ett brott kunna göra sig förstådd och förstå de anklagelser som riktas mot dig, är en samhällelig rättighet – som används allt oftare i svenska domstolar.
– Tolkkostnaderna för domstolarna har ökat mycket kraftigt de senaste åren, tittar man på en tioårsperiod har det accentuerats kraftigt på senare år, säger Annika Rojas Wiberg, enhetschef på Domstolsverket.

Störst inom brottmål mot person
Ökningen har varit störst inom brottmål mot person. På tre år har kostnaderna ökat från 13,7 miljoner till 30,2 miljoner kronor en ökning med 120 procent.
– Det följer den samhällsutvecklingen vi har, inte minst på grund av det ökade inslaget av migration där vi på senare år har fler personer i samhället som har tolkbehov. Så det finns ett naturligt samband mellan samhällsutvecklingen och den här kostnadsökningen, säger Annika Rojas Wiberg.

Domstolsverket jobbar för att minska kostnader
Hos Domstolsverket pågår just nu det så kallade ”Tolkprojektet” där man ser över hur tolkar kan användas mer effektivt – genom att till exempel planera förhandlingar så att en tolk kan användas i flera mål samma dag.
Videoteknik utvecklas för att minska reskostnader och så vill man använda fler simultantolkar, som tolkar samtidigt som en person pratar i rätten – vilket kortar ner förhandlingstiden.

SÅ MYCKET KOSTAR DOMSTOLSTOLKARNA
Alla domstolar förutom migrationsdomstolar. Alla brott.
2015: 97 357 000 kr
2016: 111 344 000 kr
2017: 114 093 000 kr
Ökning: +18 procent

Alla domstolar förutom migrationsdomstolar. Brott mot person.
2015: 13 754 000 kr
2016: 29 988 000 kr
2017: 30 210 000 kr
Ökning: 120 procent

FAKTA DOMSTOLSTOLKAR
Det kostar inget för den enskilde att få tillgång till tolk i domstol. 
Domstolen betalar ersättning till tolken, det tas av allmänna medel. 
De allra flesta tolkar är frilansar, egenföretagare. 
Varje domstol anlitar sina tolkar, en del anlitas direkt och en del anlitas via en förmedling. Då tas även en förmedlingsavgift. 
Alla språk kostar lika. 
Varje år bestämmer Domstolsverket nivåer för arvode. 
Det finns fyra ersättningsnivåer, baserat på den utbildning tolken har. Den auktoriserade rättstolken har högst arvode.

8 viktiga datum för din deklaration i år
Senast onsdag 2 maj ska årets inkomstdeklaration vara inlämnad. Ingen anledning till stress alltså, men det finns några bra datum att hålla koll på så du inte missar någonting i onödan.'

I år kan du få eventuella skattepengar i april direkt efter påskhelgen, men då måste du själv vara aktiv och se till att ha skaffat en digital brevlåda, anmält ett bankkonto och deklarerat i tid. Läs mer om detta längre ned i artikeln.

En nyhet för i år är att du måste anmält ett konto till Skatteverketför att få utbetalningen automatiskt. Har du inte gjort det ligger pengarna kvar på ditt personliga konto hos Skatteverket tills du begär en utbetalning.

8 viktiga datum för din deklaration i år:
31 januari – Kontrolluppgifter

Senast den 31 januari ska Skatteverket ha fått in kontrolluppgifter för inkomståret 2017.
Om du inte är egenföretagare är detta normalt inget att bry sig om. Din arbetsgivare, bank och pensionsutbetalare med flera sköter detta åt dig.
Skulle du inte få någon kontrolluppgift eller om den skulle visa sig vara felaktig på något vis är det bra att så fort som möjligt få den justerad.

1 mars – Viktigt om du vill få skattepengar redan i april
Senast 1 mars måste du skaffat en digital brevlåda om du inte redan har en samt anmäla ett konto till Skatteverket dit du vill få utbetalningen.

8–9 mars – Deklarationen dyker upp i din digitala brevlåda
Har du en digital brevlåda kan du nu se din förtryckta deklaration i form av en pdf-fil.

20 mars – Deklarationstjänsten öppnar
Skatteverkets e-tjänst öppnar. Nu kan du deklarera om du vill.

28 mars – Senaste datumet för att få skatteåterbäring i april
Vill du få eventuella skattepengar redan efter påskhelgen i april måste du ha godkänt din deklaration, utan några ändringar och tillägg, via appen eller e-tjänsten senast den 28 mars.

5–6 april – Skatteutbetalningar påbörjas
De första skatteutbetalningarna sker.

2 maj – Sista dagen att deklarera
Senast vid midnatt ska du ha lämnat in din deklaration.

7–8 juni – Andra vågen av skatteutbetalningar
Utbetalningar av skattepengar till de som e-deklarerat efter 29 mars.
Tredje utbetalningen görs i augusti till de som bland annat deklarerat via papper eller fått sin deklaration uttagen för granskning tidigare.

Tänk på att inte deklarera för snabbt
Även om det trevligt att få skattepengar fort är det inte säkert att det är det bästa för dig.

Ta reda på innan du deklarerar om du har rätt till något avdrag. Gör du ändringar eller tillägg får du vänta till juni innan du får pengarna men är utbetalningen större på grund av det kanske det är värt att vänta ett par extra månader…

Här är de nya registreringsnummer som kommer 2018. Skillnaden är att det sista tecknet kan vara en bokstav.Foto: TRANSPORTSTYRELSEN
Här är de nya registreringsnummer som kommer 2018. Skillnaden är att det sista tecknet kan vara en bokstav.Foto: TRANSPORTSTYRELSEN

Så kommer de nya registreringsskyltarna att se ut
Haja inte till om du ser ett konstigt registreringsnummer i höst.
De svenska registreringsnumren ändras nämligen 2018.
– Vi har snart slut på registreringsnummer, säger Christofer Kärrdahl på Transportstyrelsen.

Det råder brist på svenska registreringsnummer. Faktum är att det nuvarande systemet med tre bokstäver och tre siffror enbart har lite drygt tolv miljoner kombinationer. Och i Sverige finns i dag elva och en halv miljon registrerade fordon. 
– Det finns ett tak på tolv miljoner lite drygt och vi börjar närma oss det. Vi slår i taket i början av nästa år och därför ser vi till att förändra strukturen innan dess, säger Christofer Kärrdahl, verksamhetsledare fordon på Transportstyrelsen.

Redan nu finns ett regeringsbeslut som låter Transportstyrelsen ändra så att sista siffran i registreringsnumren som tilldelas även kan vara en bokstav. Det innebär att 39 miljoner nya kombinationer blir tillgängliga.
– Det är en liten skillnad, registreringsnumren blir inte längre utan fortsätter vara sex tecken, men sista tecknet kan alltså antingen vara en siffra eller bokstav. Det viktiga att komma ihåg är att skyltar som finns blir kvar, vi kommer inte att byta ut dem. Dessutom skrotas ju en del bilar så vi slumpar ut både gamla och nya nummer. Om du köper en ny bil nästa år innebär det inte automatiskt att du får ett registreringsnummer av den nya typen.

När kommer de nya numren lanseras?
– Under det sista kvartalet 2018. Det här har utretts en tid och nu håller vi på att förändra i våra egna system och hos alla andra aktörer som berörs såsom myndigheter, besiktningsföretag och polis som måste anpassa sig till det nya. När vi vet att det är färdigt och fungerar kommer vi spika ett exakt datum och gå ut med det, säger Christofer Kärrdahl och fortsätter:
– Då kommer vi även informera allmänheten så man inte tror att det är en massa utländska och falskregistrerade bilar. Men även andra länder behöver få information om att de svenska registreringsnumren kan se lite annorlunda ut.

3 tips att ha koll på: Så klarar du dig bäst igenom den isande kylan
Dags att ta fram understället och yllestrumporna när kylan och snöfallet nu väntas fortsätta. Men hur tar du dig då bäst igenom denna isiga period?

Här nedan följer några tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

1. Lyssna på kroppens signaler
När kylan nu har anlänt och är här för att stanna är det viktigt att tänka på hur du klär dig innan du lämnar hemmet. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är det viktigt att inte kämpa vidare i kylan om du bli kall – även om du bara ger dig ut en sväng.
– Man ska vara vaksam på kroppens signaler. Om det börjar göra ont så värm varandra eller ta på dig mer kläder, säger Anna Teljfors, kommunikatör på MSB.

2. Ha tre lager kläder på dig
För att det inte ska gå så pass långt att du bli så kall att det gör ont är det viktigt att tänka på vad du har för kläder på dig när du lämnar hemmet. Ett tips är att tänka på att ha tre lager, enligt MSB.
– Tänk precis såsom du gör när du ska på en skidresa eller klär ett barn. Underställ, fleecetröja och en jacka som tål vind. Försök att välja kläder av naturmaterial och undvik bomull, säger Teljfors.
Du bör också skydda halsen, ha fodrade vantar och skor som rymmer yllestrumpor. Glöm inte heller att ta på dig en mössa innan du ger dig ut i kylan.
Klädseln är dock inte det enda viktiga att tänka på. Hamnar vi i ett scenario där det blir ett strömavbrott eller att bilen blir stillastående krävs mer än så.
– Det kan mycket väl hända när det faller mycket snö och blir kallt. Men många är väldigt dåligt förberedda på det, framför allt personer som bor i städer som litar på att allt ska funka hela tiden.

3. Ha rätt grejer hemma – och i bilen
Enligt Teljfors är det viktigt att försöka planera för kyliga perioder. Se till att lagra vatten, ha mat hemma som inte behöver tillagas, värmeljus, filtar och en batteriradio om mobilen laddar ur.
Tänk dig också för innan du ger dig iväg med bilen – många har dålig koll på att den kan bli stillande.
– Ha något att äta i bilen och dricka. Se till att den är tankad och att du har varma kläder i den. Tänker man inte på sådana här saker kan det bli ganska jobbigt sådana här kyliga dagar, säger Anna Teljfors.

Våldtog 12-åring i USA- nu döms västsvensken till fängelse
En västsvensk man i 20-årsåldern döms till fängelse för att ha våldtagit en 12-årig flicka i USA förra året. De fick kontakt över nätet och pratade i flera månader. Därefter reste mannen till USA för att träffa henne.

Till en början visste inte mannen att flickan var 12 år gammal. När han fick veta hennes ålder berättar han att han blev bestört. Men trots det har han berättat att han inte kunde släppa taget om flickan och att deras kontakt fortsatte som tidigare.

Därefter, i höstas, reste mannen till en delstat i östra USA för att träffa henne och hämtade henne med taxi enligt utredningen. De åkte till ett hotell där mannen senare greps några dagar senare efter att flickans föräldrar hade anmält henne försvunnen.
Nu döms mannen till fängelse i ett år och sex månader för våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn.

Fler blir brottsoffer under sportlovet
Samtidigt som många svenskar ser fram emot sportlovsaktiviteter träder en dystrare problematik fram: inbrott. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) anmäldes drygt 3600 inbrott under sportlovsperioden förra året. Det är dock inte alltid förlusten av ägodelar som är värst för den inbrottsdrabbade, utan den ökade otryggheten, menar Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.

Polisen har larmat*, och BRÅ:s statistik talar klarspråk: antalet inbrott under sportlovsveckorna är många. Få talar dock om den psykiska påfrestning som ett inbrott skapar. Siri Helle på Psykologifabriken menar att inbrott förvandlar hemmet från att uppfattas som en säker plats, till att upplevas farlig.

– Att bli utsatt för inbrott kan skapa en känsla av otrygghet i brottsoffrets vardag, eftersom ens hem övergår från att vara en trygg miljö till en plats där det finns hot. Trots att bostaden är lika trygg nu som den var morgonen innan känns den plötsligt farlig. För att återfå känslan av trygghet är det bästa brottsoffret kan göra att fortsätta leva sitt liv som vanligt, eftersom hjärnan över tid lär sig att faran inte kommer tillbaka, säger Siri Helle.

Enligt BRÅ anmäldes det förra året drygt 3600 inbrott under månaderna då sportlovsveckorna äger rum. En aspekt är att potentiellt 3600 svenskar blivit bestulna på ägodelar under sportlovsperioder, men mer alarmerande är att siffran innebär potentiellt 3600 psykiskt påverkade brottsoffer.

Nu planeras sommarsemestern - de här veckorna är populärast
Snart börjar planeringen inför sommaren. Redan i mars förväntas många anställda ha lämnat in sin ledighetsansökan. Men konkurrensen om de populäraste veckorna blir ibland hård.

Enligt en Sifoundersökning från Visma tar flest ledigt vecka 29, 30 och 31.
Tanken på sommarledigheten är kanske avlägsen, när många just plockat fram skidor och stavar till sportlovet.
Men om arbetsgivaren ska hinna planera bemanningen i tid, måste du snart meddela vilka veckor du önskar ta ut din sommarsemester.

Så vilka veckor gäller det att paxa tidigt, alternativt undvika? En undersökning från Visma förra sommaren visade att vecka 29, 30 och 31 är de tre populäraste. I år motsvarar det perioden 16 juli - 5 augusti.
Var tionde förvärvsarbetare tog inte ut någon semester alls förra sommaren.

I år fyller den lagstadgade semestern 80 år och sedan 1938 har antalet veckor ökat från två till fem. Lagen reglerar även rätten till sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti.
Att få ihop bemanningen och rekrytera sommarvikarier är ett tidskrävande pussel för en del verksamheter. Därför behöver många arbetstagare meddela redan i mars vilka veckor de önskar ta ut sommarsemester.
I organisationer som inte måste hålla igång verksamheten kan det vara praktiskt att många tar ut semester samtidigt. För andra, är sommaren ett gigantiskt, svårlöst bemanningspussel. Ett bra digitalt bemanningsstöd underlättar schemaläggningen, inte minst vid speciellt kritiska perioder som under industrisemestern eller nu i influensatider.

Faktaruta: Semesterlagen firar 80 år
Den 8 juni 1938 fick Sverige sin första Semesterlag. Lagen reglerar bland annat rätten till:
25 dagars semesterledighet
Fyra veckors sammanhängande semester (jun-aug)
Att spara minst fem betalda semesterdagar

Fler anmälningar om brister i vården
Antalet anmälningar om brister i vården ökade under 2017 jämfört med 2016, visar en sammanställning från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Siffran skiljer sig över landet, visar statistiken som har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fick in mer än 8.000 klagomål från patienter och anhöriga, en ökning med ca 15 procent jämfört med året före. En stor del av ökningen finns i Stockholms län, där antalet anmälningar steg med drygt 400 eller 26 procent.

– Det viktigaste resultatet är att klagomålen har ökat över tid, skulle jag säga, och att kvinnor är överrepresenterade, säger Camilla Jomer, utredare vid Ivo..
57 procent av anmälningarna handlar om kvinnor, bland annat handlar en del anmälningar om händelser under graviditet och förlossning.

Många av anmälningarna tar upp bemötandet i vården
– Själva klagomålet kanske hamnar under vård och behandling men i samma ärende kan de också ha haft synpunkter på hur de har blivit bemötta. Då handlar det om att man inte har känt sig lyssnad på eller tagen på allvar och det står också i rapporten, säger Camilla Jomer.
Ungefär 39 procent av de ärenden som kommer in till Ivo brukar leda till kritik.
Anmälningarna ökar samtidigt som befolkningen ökar och fler behandlingar görs i sjukvården, enligt rapporten. /TT

Bankbedrägerierna mot äldre ökar i hela landet just nu
Bankbedragarna ringer upp äldre och påstår att ett bedrägeri pågår på deras konto och uppmanar dem därför att logga in på banken med hjälp av bank-id eller säkerhetsdosa. Därefter börjar de tömma kontot.
Just nu ökar den här typen av bankbedrägerier mot äldre i Sverige. Det menar Håkan Carlsson, chef för polisens Circa-grupp i Vårgårda som vill varna för fenomenet.
– Bedragarna vill att man ska logga in på sin bank med sitt bank-id eller säkerhetsdosa. Det får man absolut inte göra, säger han.
Kontot töms på pengar
Ibland utger sig bedragarna för att ringa från polisen eller banken. De påstår då att ett bedrägeri pågår på den drabbades konto och att denne därför måste måste logga in på sin bank. Därefter töms kontot på pengar.
– Polisen eller banken skulle aldrig be någon att logga in på sin bank. Om ett bedrägeri skulle pågå kan banken omedelbart stoppa detta själva från sitt tangentbord utan att de behöver några inloggningsuppgifter, säger Håkan Carlsson.

I andra fall påstår bedragaren att hen ska föra över pengar och att den drabbade måste logga in för att det ska fungera.
– Den enda gången du ska använda ditt bank-id eller dosa är när du själva ska logga in eller göra betalningar. Ska andra sätta in pengar på ditt konto behöver du aldrig logga in för detta.

Sker över hela landet
Även om ökningen sker bland äldre finns det även yngre personer som drabbas av bankbedrägerierna.
– Detta är något som sker över hela landet. Jag kan inte gå in på några fall eftersom det är pågående förundersökningar. Men vi har sett ett ökande antal bland äldre just nu. Så fort någon vill ha dina bankuppgifter eller vill att du ska logga in på banken så lägg på luren, säger Håkan Carlsson.

Vad ska man göra om man blivit drabbad?
– Ring din bank direkt för att försöka få stopp på överföringen. Gör därefter en polisanmälan.
Personer som bara blivit utsatta för bedrägeriförsök utan att ha blivit av med pengar bör också anmäla till polisen menar Håkan Carlsson.
– Även i ett försök kan det finnas information som kan vara en del i pusslet vi lägger i våra utredningar.

I april införs nya flygskatten 
Sverige är ett av världens billigaste flygländer. Men att kunna fynda en flygbiljett för under hundralappen till Berlin eller London kommer snart vara ett minne blott. Från den första april införs en nationell flygskatt i Sverige.

Svenskar har blivit bortskämda med att kunna flyga väldigt billigt. Sverige är ett av världens tio billigaste flygländer. Det visar en sammanställning som flygsökmotorn Kiwi gjort. De undersökte resor till världens 75 mest besökta länder. Snittpriset för att flyga i och från Sverige är 7,25 euro per 10 mil, att jämföra med Holland där det kostar 38 euro per 10 mil. Sverige delar billighetstoppen med länder som Indien, Malaysia och Ryssland.

”Politiskt misslyckande”
Jetbränsle är obeskattat i Sverige och flyget är det enda transportslaget som inte betalar något för sina klimatstörande utsläpp. Att det gått att flyga för bara några hundralappar inom Europa kallar de klimatpolitiska experter för ett ”politiskt misslyckande”.
De billiga flygen kan avläsas i statistiken. Enligt beräkningar från forskare på Chalmers står flyget idag för en lika stor klimatpåverkan som bilismen. Svenskars resande till långväga destinationer har ökat med 130 procent sen 1990. Inrikesflyget däremot ligger stilla.

Trots invändningar  från flera remissinstanser hoppas regeringen att flygskatten ska leda till beteendeförändringar och dämpa svenskars tilltagande semesterresande till länder långt bort.
”Det är rimligt att man betalar för klimatpåverkan som ens resande orsakar” säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Flygskatt från första april
Flygskatten träder i kraft den första april och en avståndsbaserad skatt, det vill säga ju längre man flyger desto dyrare är skatten. Skatten har tre nivåer; på inrikesflyg tas ut en skatt på 60 kronor per enkelresa, för resor inom Europa inklusive Turkiet  250 kronor och flyg utanför Europa 400 kronor. Skatten kan bara tas ut vid start från svensk flygplats så för resor inom Europa eller längre bort så betalar resenären bara skatt för utresan.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. SAS har hotat att flytta avgångarna på sina långväga destinationer till Köpenhamn och Norwegian har meddelat att man som en konsekvens av flygskatten kommer ställa in den nya rutten Karlstad- Alicante. Centern har sagt att man ska riva upp beslutet om man vinner valet.

Polisen inleder försök med kroppskameror
Under våren 2018 inleds polisens nationella testverksamhet med kroppsburna kameror. Poliser i yttre tjänst i vissa lokalpolisområden har möjlighet att få en kroppskamera till sin utrustning.

– Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen. Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning.

Den kroppsburna kameran fästs till exempel på bröstfickan och kontrolleras helt av den polis som bär kameran. Kamerorna är utrustade med ett förinspelningsläge, vilket innebär att när polisen trycker på inspelningsknappen finns bildmaterial redan inspelat sedan 30 sekunder tillbaka.
Inspelning av bild och ljud med kroppskameror får ske i syfte att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott.

Fasta övervakningskameror regleras av kameraövervakningslagen. Men kroppskameror anses inte vara uppsatta eller manövreras från annan plats. Därmed är det polisdatalagen som reglerar användningen av kroppskameror.

– Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Anders Hall.

Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm inleds successivt under de närmaste månaderna. Testverksamheten kommer kontinuerligt att utvärderas av Brottsförebyggande rådet.

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018
Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.

Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning, ska dras tillbaka från marknaden. Beslutet är bindande och ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018 vilket betyder att Alvedon 665 mg finns tillgängligt för förskrivning och utlämning fram till och med den 31 maj 2018.

Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering av Alvedon 665 mg.
Övriga läkemedel som innehåller paracetamol påverkas inte och finns tillgängliga som tidigare.
Beslutet om återkallelse och indragning av Alvedon 665 mg kommer att beröra ett stort antal patienter i Sverige. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.

Förskrivare bör redan nu planera övergång till alternativ behandling för dessa patienter.
Indragning – så går det till
Indragningen kommer att ske från apotek och ske enligt sedvanliga rutiner för indragningar, som ett samarbete mellan innehavaren av försäljningstillståndet och Läkemedelsverket.

Här är värstingbranscherna på ”Svarta listan”
Bilverkstäder, begbilhandlare och byggfirmor. De branscherna dominerar konsumenttidningen Råd & Röns ”Svarta lista”, som varnar för oseriösa företag.

På Svarta listan hamnar de företag som inte följer besluten från Arn, Allmänna reklamationsnämnen. Företag som trots att de brutit mot lagar och avtal vägrar ersätta missnöjda konsumenter. Här är Råd & Röns senaste lista över de företag som syndat mest de senaste sex månaderna.

Verkstäder i botten
Under första halvåret 2017 är det till Arn:s motoravdelning som flest missnöjda konsumenter hört av sig. 796 ärenden anmäldes och i 384 gav nämnden konsumenten rätt. I 49 (13 procent) av dessa fall har företagen struntat i rekommendationen.
Det gäller allt från bilar som gått sönder på första turen hem från bilhallen till motorer tidigare gått felfritt men som börjat rassla och föra oljud efter att verkstaden bytt olja.

Dålig koll på reglerna
Enligt branschförbundet Sveriges Fordonsverkstäders förening beror problemen bland annat på att konsumenterna inte har så stora kunskaper om det tekniska, något oseriösa bilmekar utnyttjar. 
– Vi har inget etableringskrav för att starta verkstäder i Sverige, som man har i till exempel Norge. Det är lätt att starta en verkstad och det leder till att många inte har riktig koll på lagar och regler, säger föreningens jurist Ulf Stefansson till Råd & Rön.

Inställda flyg och skadat baggage
743 anmälningar riktades mot företag i resebranchen. I 325 fall gav Arn konsumenten rätt och i 19 av dessa (6 procent) har företagen inte följt rekommendationen.
Det handlar bland annat om förseningar, uteblivna flyg och skadat bagage där företagen inte gett tillräckligt ersättning till de drabbade. Bland reseföretagen som inte följt Arn:s rekommendation hittar man jättar som British Airways, Lufthansa och Norwegian.

Flyttfirmor och snickare
478 ärenden anmäldes första halvåret 2017 till Arn:s avdelning för bostäder. I 241 fall fick konsumenten rätt, men 31 (13 procent) av de fällda företagen struntar i rekommendationen och ersätter inte kunderna.
Det handlar bland annat om badrumsrenoveringar som gått snett, säkerhetsdörrar som inte hållit måttet och snickeriarbeten som blivit betydligt dyrare än avtalat.
Illa utförda Tjänster

Till Arn:s avdelning ”allmänt” har 552 klagomål kommit in under perioden, främst på tjänster. Konsumenten har fått rätt i 249 av dessa fall, men i 18 (7 procent) av fallen har företagen inte följt rekommendationen.
Det handlar bland annat om fönsterputsning där fönstren inte blev rena, brännskador av hårbortagning på salong samt presentkort på massage som inte återbetalats, trots att massören var oförmögen att behandla på grund av en skadad hand.

Banker och båtar
Andra branscher som hamnat på Råd & Röns svarta lista är:
Banker: 115 ärenden, 16 fällningar, 1 ohörsamhet (6 procent)
Elprodukter : 504 ärenden, 164 fällningar, 2 ohörsamheter (1 procent)
Båtbranschen: 34 ärenden, 17 fällningar, 1 ohörsamhet  (6 procent)
Möber, texti, sko: 341 ärenden, 103 fällningar, 6 ohörsamheter (6 procent)

OM SVARTA LISTAN
Två gånger om året publiceras nya företag på Svarta listan. Syftet är att varna för företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.
Alla ärenden på listan har bedömts av ARN som kommit till slutsatsen att företagen inte har följt de konsumentlagar och konsumentregler som finns i Sverige.
Nämnden är partssammansatt och både bransch och konsument är företrädda. Ordförande är en erfaren jurist.
Källa: Råd & Rön

Sverigedemokraterna kommer begära folkomröstning gällande förslaget om ändrade mediegrundlagar
Med anledning av regeringens kommande proposition kring förändrade mediegrundlagar kommer Sverigedemokraterna begära att frågan avgörs genom folkomröstning, skriver man på måndagen i ett pressmeddelande..

Vår viktigaste kritik:
Regeringen har i flera fall inte lyssnat på remissinstansernas allvarliga invändningar
Man ger sig in på att kategorisera seriösa och oseriösa medier från statligt håll
Inskränkningarna riskerar förstärka obalansen gällande tillgång på information mellan traditionella medier och övriga aktörer
Den nya lagstiftningen riskerar att träffa aktörer den initialt inte var avsedd att träffa

Jonas Millard (SD), ledamot i konstitutionsutskottet, kommenterar:
- Om lagförslaget går igenom i dess nuvarande form kommer Sverigedemokraterna att begära att frågan avgörs genom folkomröstning enligt de regler som föreskrivs i Regeringsformens 8 kap §16 paragrafen. För att riksdagen ska pröva frågan om folkomröstning krävs att en tiondel av riksdagens ledamöter står bakom ett sådan yrkande, vilket innebär att vi med egen kraft har möjlighet att göra detta.

- Vår förhoppning är att även de övriga partierna inser att frågor av denna vikt bör förankras i en större krets än riksdagens 349 ledamöter.

Allt fler anmälningar om hot och våld i skolan
Antalet anmälningar om grovt hot och våld i våra skolor ökar. De har nästan fördubblats de senaste fem åren, visar siffror som SVT tagit del av.

Antalet anmälningar om grova fall av hot och våld i grundskola och förskoleklass i Sverige var för fem år sedan 327 i hela landet. Fem år senare är det nästan dubbelt så många enligt siffror från Arbetsmiljöverket.
– Skolan följer den allmänna trenden vi ser inom andra delar av samhället. Vi har sett att anmälningarna av detta slaget har ökat generellt sett, säger Kristian Hansson, som är sakkunnig i frågor som gäller minderårigas arbetsmiljö, skolor och utbildningsfrågor på Arbetsmiljöverket.

Våldet har blivit grövre. Det är en enorm skillnad i attityden till lärare, hur man svarar och vad man säge. Ett oroande tecken är att ärenden som rör hot och våld verkar går ner i åldrarna.

Skolverket är den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken på skolområdet.
Nytt stödmaterial till skolorna
– Vi för inte statistik över hot och våld, så jag kan inte kommentera andras siffror. Däremot stöttar vi skolor för att de ska jobba förebyggande mot hot och våld, säger Maria Elmér, undervisningsråd på Skolverket.
Skolverket kommer inom närmaste veckorna att ge ut ett nytt stödmaterial till skolorna som handlar om säkerhet i skolorna.

ANMÄLNINGAR TILL ARBETSMILJÖVERKET
Anmälningar enligt 3 kap 3 a § AML inom grundskoleutbildning och förskoleklass orsakat av hot och våld.
2012: 327
2013: 360
2014: 428
2015: 570
2016: 516
2017: 597
Källa: Arbetsmiljöverket

Göteborgsprofilen Claes Malmberg klar för Let's dance
Skådespelaren och teatermannen Claes Malmberg dansar till vårens upplaga av TV4:s långkörare Let's dance.

Skådespelaren ställer upp i ett startfält där Gunde Svan, Britt Ekland, Margaux Dietz och Viktor Frisk redan presenterats och där även simmerskan Therese Alshammar.
"Claes tar uppgiften på största allvar och satsar på att både gå ned i vikt och att göra bra ifrån sig i tävlingen. 
Senare i år är Malmberg dessutom aktuell med den första uppsättningen på den nya sommarteatern i Jonsered.

Digitala körkort kan bli verklighet nästa år
Finland blir först i världen med digitala körkort. Testresultaten har varit lovande. De flesta som provat tycker att det digitala körkortet fungerat bra och Transportstyrelsen i Sverige funderar på att följa Finlands exempel.
Redan från och med i sommar kan alla i Finland som vill ha ett extra körkort som en app i mobilen få det.
– Över tusen användare har redan provat med gott resultat, det säger Marko Sillanpää, chef för den finska transport- och säkerhetsmyndigheten Trafi.

Tanken är att det digitala körkortet ska komplettera det traditionella körkortet, eftersom det kommer att ta tid innan det går att använda överallt och eftersom det formellt inte är en ID-handling.
– Men tanken är att det ska gå att använda överallt, även utomlands. Datasäkerheten är faktiskt större än för det traditionella körkortet, säger Marko Sillanpää.

Och även svenska Transportstyrelsen utreder nu möjligheterna att införa digitala körkort i Sverige.
– Vi tittar också på någon form av digital lösning i Sverige, men vi har inte kommit så långt som i Finland ännu. Vi har som ambition att ha en svensk lösning i början på nästa år, det säger Pär-Ola Skarviken som är utredare på svenska Transportstyrelsen.

– I Finland är det ju en app med uppgifter om innehållet på körkortet, exempelvis vilken behörighet man har, och det är ju en lösning som man kan tänka sig. Men vi vill inte låsa oss vid någon modell än i Sverige, vi kommer att titta på olika alternativ.

Men enligt den svenska Transportstyrelsen är det ännu långt kvar till att helt ersätta de traditionella körkorten med digitala.

Underskotten växer i välfärden
De som tar makten efter valet kommer att möta en tuff verklighet. Fortsätter dagens utveckling saknas 62 miljarder till vård, skola och omsorg vid mandatperiodens slut, visar Dagens Samhälles granskning.

Kommuner och landsting har länge ökat resurserna till välfärden utöver vad som orsakas av demografin, alltså befolkningens förändrade sammansättning. Det beror på att invånarna stadigt efterfrågar mer och bättre välfärd.

Men nu blir det svårt att lova alltför mycket i den kommande valrörelsen.
Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer det saknas 62 miljarder kronor till mandatperiodens slut 2022 bara för att klara plus minus noll. För en långsiktigt sund ekonomi blir glappet snarare 80 miljarder. Kraftigt ökande andel äldre och barn är största orsaken.

– Vi kan inte fortsätta som i dag. Då ökar gapet mellan intäkterna och kostnaderna med ungefär 20 miljarder per år, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Demografin skenar när först barn och ungdomar och sedan de äldre kraftigt växer i antal.
På tio år ökar antalet personer 80 år och över med 40 procent. Det demografiska trycket växer sig tre gånger så stort. Sysselsättningen ökar inte tillräckligt för att finansiera det. Färre ska försörja fler.
– Vi har klarat ekonomin de senaste åren tack vare reavinster, engångsintäkter och högkonjunktur. Det  kommer inte att gå framöver, vi kommer att tvingas ställa om verksamheten med ny teknik. Det handlar inte bara om ekonomin, vi kommer inte ha nog med folk heller, säger Annika Wallenskog till Dagens Samhälle.

Ligger du i riskzonen att få körförbud när de nya besiktningsreglerna börjar gälla den 20 maj i år?
Cirka 600 000 fordon riskerar körförbud i nära anslutning till det datumet men än så länge har bara drygt 14 000 av de fordon som ligger i riskzonen för körförbud besiktats. Söka på ditt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning. Klicka här >>

Kritiserad polistävling stoppas – intern kritik hemligstämplas
Polisen kommer inte att fortsätta med de kritiserade utnämningarna av ”Månadens bubblare”.
Samtidigt hemligstämplas flera uppgifter om den interna kritiken mot tävlingen. Bland annat vill man inte berätta hur många som är kritiska, eftersom den uppgiften skulle hota både polisens verksamhet och totalförsvaret.

”Månadens bubblare” utsågs inom trafikpolisen i Region Mitt under hösten. ”Bubblare” var de polisområden som åstadkommit de största ökningarna av andelen blåsprover eller fortkörningsböter för de som kör 6-9 kilometer för fort.
Utnämningen hade orsakat 26 kommentarer på polisens intranät varav de flesta mycket kritiska. ”Månadens bubblare” beskrevs bland annat som en ”tävling att bötfälla vanliga samhällsmedborgare”.

När SVT i januari intervjuade polisens presstalesperson Mikael Hedström så försvarade han utnämningarna med att de ingick i polisens nya trafikstrategi som var baserad på kunskap från trafikforskare. Men samtidigt skulle bubblar-satsningen utvärderas.
Nu meddelar polisen att det inte blir någon fortsättning på ”Månadens bubblare”.

”Nej, vi kommer inte att fortsätta på samma sätt eller form som tidigare”, skriver presstalespersonen Johan Kockum till SVT. Enligt Kockum har polisen ”tagit till oss kritiken, och det är beklagligt att vi inte har lyckats med det vi ville uppnå nämligen att kommunicera hur viktigt polisens trafikarbete är för att minska antal dödade och skadade i trafiken.”
 

Idoljuryn letar redan efter nästa idol - är det du?
Snart börjar jakten på nästa idol. Den 4 mars kommer Kishti Tomita, Nikki Amini, Alexander Kronlund och Anders Bagge till Karlstad, vilket är kvartettens första stopp.
"Förra årets säsong av "Idol" blev en riktig tittarsuccé med ett enormt intresse för auditionturnén. I år hoppas vi självfallet på att intresset ska vara minst lika stort", säger Malin Knave, exekutiv producent för "Idol", i ett pressmeddelande.
Här kan du söka till "Idol": Karlstad 4/3, Umeå 10/3, Göteborg 18/3, Helsingborg 24/3, Stockholm 14/4.
I höst sänds den fjortonde säsongen av programmet.

Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan
Igår beslutade riksdagen om obligatorisk prao i grundskolan.
Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10.
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2019.

Kvinna åtalas för att hon körde bil med mobil i handen 
En 27-årig kvinna hade mobilen i handen när hon körde bil i centrala Mellerud. Då slog polis till. Nu åtalas hon enligt den nya mobillagen.
Den 1 februari trädde den nya lagen i kraft som gör det otillåtet att köra fordon med mobiltelefon i handen. Polisen verkar ta lagen på allvar och nu börjar de första åtalen ramla in på trafikmålsenheten i Karskrona som handhar alla trafikmål i Sydsverige.
Man har nu fått in några stycken den här veckan´.

Ett av åtalen gäller en 27-årig kvinna som polisen fick syn på när hon körde bil i centrala Mellerud. Enligt polisen höll hon mobilen vid örat medan hon själv uppgav att hon skulle kolla vad klockan var. Oavsett höll hon mobilen i handen vilket numer inte är lagligt. Nu åtalas hon vid Vänersborgs tingsrätt för brott mot trafikordningen. Hon erkände på plats.

Den andra kvinnan är i 30-årsåldern och åkte fast för brott mot trafikförordningen i söndags. Hon ska hållit mobilen i handen under tiden hon kört bil i centrala Vänersborg.

Normalt sett brukar det endast bli ett strafföreläggande vid bötesbelopp, men eftersom det saknas vägledande avgöranden så skickas samtliga ärenden till en början in till tingsrätten.
Det finns inga prejudicerande fall så då får tingsätten ta fram ett förslag på bötesbeloppet.

Bildelar stjäls som aldrig förr
Det handlar om krockkuddar, navigationssystem och huvudstrålkastare – delar som i 58 procent av fallen stjäls från bilar av märket BMW, enligt Larmtjänsts noteringar.
                                           Men komponenterna är inte svårare att stjäla där än i andra bilar.

Problemet är inte nytt, men det blir allt mer påtagligt och värst drabbade är storstadsregionerna. Sammantaget räknar man till över 4 200 stöldtillfällen under 2017, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med året innan. Eftersom tjuvarna i regel bryter sig in i bilarna och klipper kablar blir skadekostnaderna ofta höga. Förra året uppgick de till 250 miljoner kronor.

Det handlar om organiserade stöldligor från Baltikum som ofta opererar nattetid och dessutom hela tiden flyttar runt i landet, vilket försvårar polisens arbete.
- De är hitresta i det syftet. Inte sällan kan gärningsmän komma till en plats och rekognosera för att sedan dyka upp två dagar senare och genomföra stölden. Nu i helgen hade vi två fall av bilstölder i Kista. Men nästa dag kan det vara flera stölder i till exempel Sollentuna eller ute på Ekerö, säger polisens samordnare Per Åkermark.

Mycket av stöldgodset förs sedan ut ur landet.
- Där finns en marknad för de här delarna. Dels handlar det om länder i Östeuropa som är i behov av de här delarna, men tittar man igenom Blocket ordentligt så kan man också hitta bildelar till försäljning i Sverige, säger Per Åkermark.

Gränspolisen har tidigare genom insatser upptäckt stöldgods på väg att lämna Sverige. Att hantera stöldgodset är för tjuvarna ofta förknippat med risk att åka fast, också inom landets gränser.
- Inte sällan samlar de ihop ett antal rattar eller strålkastarinsatser och gömmer dem i terrängen för att sedan hämta stöldgodset när det är ljust och mer trafik och människor är i rörelse, varpå de försöker smälta in i vardagsbilden, säger Per Åkermark.

Enligt Torbjörn Serrander ser flera biltillverkare över säkerheten, bland annat kommer bilar i högre utsträckning än tidigare med färdiginstallerade larm. Vissa fabrikat har också börjat dna-märka sina modeller. Men industrin kan bara gardera sig mot stöldrisken till viss utsträckning.
- Så länge du har ett fönster i en bil är det väldigt svårt. Bilar måste också än så länge ha en ratt. Vissa saker är väldigt svåra att bygga bort. / TT

Fakta: Bildelsstölder 2017
Antal fall av bildelsstölder under förra året:
Ort Antal Stockholm 2 205 Skåne 837 Västra Götaland 388 Östergötland 151 Övriga landet 627 Hela landet 4 208
Källa: Larmtjänst AB

Fakta: Så skyddar du din bil
Polisens tips för hur du undviker att få din bil avklädd på delar:
Ställ den i garaget
Använd rattkrycka – allt som fördröjer gärningsmännen är bra
Se till att ha tänt på garageuppfarten
Se till att ha ordentliga lås och larm
Kameraövervaka garageuppfarten

Så vill regeringen stoppa stöldligor 
Justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade på onsdagen ett åtgärdspaket mot de ligor som härjar i Sverige. Han beskriver dem som ett stort problem.
– Vi vet av polisens underrättelseverksamhet att de inriktar sig på länder som Tyskland, Storbritannien och Sverige, säger Johansson.

De flesta ligor har sina baser i Litauen, Rumänien, Polen och Georgien.
Paketet innehåller sju olika typer av insatser, varav flera är kända sedan tidigare.
Som tidigare aviserats ska nu en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, utredas.
Minimistraffet för stölder som utförs genom inbrott ska vara ett års fängelse jämfört med sex månader i dag. Det innebär också att det blir lättare att utvisa den dömde.'

Utredaren ska även föreslå skärpta lagar mot systematiska stölder, liksom en kriminalisering av försök och förberedelse till häleri.
Utredaren ska också titta på frågan om tillträdesförbud till butiker för de som vid upprepade tillfällen stulit i butiken.
Regeringen föreslår utökad kameraövervakning nära gränsen och automatiskt avläsning av fordonens registreringsnummer. 

Fängelse i hemlandet
En annan typ av åtgärd handlar om att fler dömda ska avtjäna sina straff i hemländerna. Justitieministern tror att det kan verka avskräckande.
– Vi tar dig, vi dömer dig, vi skickar hem dig, säger Johansson.
Han uppger dessutom att svenska fängelseplatser behövs för ”svenska bovar”.
Kriminalvården får nu i uppdrag att effektivisera arbetet för att utländska brottslingar ska överföras till sina hemländers fängelser. Ett ökat sådant samarbete med Rumänien och Litauen står närmast på tur.
När det gäller Rumänien har dålig standard på rumänska fängelser hittills förhindrat överföring av fångar.

Regeringen vill också göra det svårare att föra ut stöldgods ur Sverige. Polis, tull och kustbevakning får i uppdrag att till sommaren ta fram förslag på hur de kan förbättra sina insatser och sitt samarbete på det området. Dessutom ska lagen ändras så att kustbevakning får större möjligheter att bistå polisen, oavsett vad det handlar om för brott.
– Det kan innebära att de till exempel kan stoppa fartyg med stöldgods, säger Morgan Johansson.
Polisen får också två månader på sig att lämna förslag på hur kontrollerna vid gränserna ska kunna stärkas.

Morgan Johansson ser framför sig att man sätter upp automatisk kamerabevakning med nummerplåtsavläsning och fordonsavkänning i gränsområdena. På så sätt ska misstänkta fordon upptäckas i tid och stoppas i det gränsnära området.

Regeringen vill också utöka det internationella polissamarbetet för att komma åt de internationella stöldligorna. Till exempel har Rumänien erbjudit sig att skicka rumänsk polis till Sverige så att svensk polis ska få snabb tillgång till information om rumänska ligor. / TT

Blåljuspersonal med flera undantas från mobilförbud
Blåljuspersonal undantas från det nya förbudet mot att använda handhållen mobil vid körning. Det beslutar regeringen i veckan.
- Vi gör en ändring i trafikförordningen som undantar blåljuspersonal, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Förbudet mot att hålla mobiler eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning trädde i kraft den 1 februari. Tidigare var det förbjudet att använda mobilen på ett sätt som tar uppmärksamhet från trafiken, men inte att hålla den i handen.

Den ändring som regeringen beslutar om på torsdagen ska börja gälla från den 12 mars. Undantaget omfattar en bred grupp av så kallad blåljuspersonal, från polis till räddningstjänst och vägtransportledare. Det gäller även läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tjänstemän inom tull, kustbevakning samt kriminalvård vid "brådskande tjänsteutövning". I båda fallen ska undantagen användas endast när omständigheterna kräver det.

Även buss- och åkeribranschen vill undantas. Eneroth lovar inget.
- Jag tycker nog att bussbranschen och andra har haft god tid att ställa om, det är en diskussion som pågått länge och vi är sena i förhållande till omvärlden med det här. Jag kommer att vara restriktiv med att göra ytterligare undantag, säger Eneroth och förordar övergång till hands free-utrustning i stället.
 

Orange pensionskuvertet görs om
Det orange brevet kommer bantas från fyra till två sidor, det meddelade Pensionsmyndigheten på en presskonferens i dag. 
Det är ett sätt för myndigheten att få svenskarna att hämta information och prognoser digitalt.
Pensionsbrevet skickas varje år ut till 5,7 miljoner svenskar. Nu kommer det endast innehålla ett årsbesked över den allmänna pensionen, premiepensionsredovisningen och själva beslutet om pensionsrätten – som myndigheten är skyldig att skicka ut enligt lag.
Det ska även finnas tydliga instruktioner om hur du loggar in på dina sidor hos Pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten vill att fler ska logga in och se sin totala pension. Färre ska bli förvirrade och tänka: ”Är det här allt jag får?” 
Den nya pensionssidan finns på Pensionsmyndighetens hemsida. Användaren loggar in med bank-ID eller så kan man få en kod hemskickad, men då måste man först kontakta Pensionsmyndigheten. 

Skatteåterbäring i april i stället för juni: Så här gör du
Skatteverket påminner oss om årets deklaration och skriver:
Skaffa en digital brevlåda senaste 1 mars
Anmäl konto för skatteåterbäring senaste den 1 mars
Godkänn din deklaration senast den 28 mars. Utan att ändra något.
Detta gäller endast privatpersoner – och vad som krävs är alltså att du inte gör några ändringar och/eller tillägg.

En digital brevlåda är gratis att skaffa. Du kan välja mellan Kivra, Digimail, Min myndighetspost och E-boks. Du får sen digital post hit istället för att få den på papper, tex din deklaration. Är du osäker på om du har en digital brevlåda och/eller anmält ett konto kan du logga in på skatteverkets ”mina sidor”.

Datum att ha koll på inför deklarationen:
1 mars är sista dagen att skaffa en digital brevlåda.
8–9 mars skickas din deklaration till din digitala brevlåda.
20 mars öppnar deklarationen.
28 mars är sista dagen att godkänna din deklaration om du vill ha pengarna i april.
5–6 april betalar skatteverket ut skatteåterbäringen

Ps. Från och med i år upphör Skatteverket med servicen att betala ut din skatteåterbäring automatiskt via utbetalningskort. Har du inte anmält ett bankkonto hos Skatteverket kommer pengarna att bli kvar hos myndigheten. Men oroa dig inte – pengarna kommer att finnas kvar där och du får be om en utbetalning för att få ut pengarna

Regeringen vill införa gränsnära kontroller
Regeringen vill införa gränsnära kontroller för att bättre bekämpa internationella stöldligor. Förslaget finns med i ett åtgärdspaket mot gränsöverskridande brottslighet som presenteras i dag, erfar TT.

Redan i maj förra året när id-kontrollerna avskaffades aviserade dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) att regeringen vill införa regler för gränsnära kontroll i zoner innanför gränsen. Han hänvisade då till att det redan sker i Nederländerna.
Syftet är att med till exempel kameraövervakning och nummerplåtsavläsning öka kontrollen av vilka som tar sig in och ut över gränsen. Kontrollerna ska utföras inom en avgränsad zon kring gränsen.

Åtgärden underlättar all form av brottsbekämpning såsom smuggling av vapen, narkotika och flyktingar. Men regeringen vill även att det blir ett verktyg för att komma åt de internationella stöldligor som härjar i Sverige, erfar TT. Hälften av alla bostadsinbrott i Sverige beräknas begås av internationella ligor.

Tullverket kan i dag inte stoppa utförsel av uppenbart stöldgods. Regeringens åtgärdspaket väntas även innehålla förslag kring detta. Åtgärdspaketet presenteras av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vid en presskonferens kl 13 i Stockholm.
I måndags föreslog Moderaterna att Tullverket måste få möjlighet att stoppa personer som för ut stöldgods ur landet. Man föreslår också införandet av ett nytt brott, inbrottsstöld, som ska ge minst ett års fängelse. Det föreslås också bli lättare att utvisa människor som dömts för brott. / TT

Falska tabletter – polisen varnar
Tror sig köpa lugnande ”benso” men får livsfarligt fentanyl.
Nu varnar polisen för tabletterna som ser ut som Xanax-stavar eller Oxycontin.
Sedan november förra året har polisen gjort ett tiotal beslag av falska tabletter som liknar Xanax-stavar eller Oxycontin, de flesta i Stockholm men även ett i Malmö.
När tabletterna analyserats har de visat sig innehålla två olika typer av fentanylsubstanser - cyklopentylfentanyl eller cyklopropylfentanyl.

– Cyklopropylfentanyl är en av de farligaste fentanylsubstanser som finns. Bara under andra halvåret 2017 orsakade den över 60 dödsfall i Sverige, säger Stewe Alm vid nationella operativa avdelningens underrättelseenhet.

Beslagen av tabletterna säger inget om var de är inköpta. Men att de är koncentrerade till Stockholm kan tyda på att det handlar om någon typ av gatuhandel i Stockholm. Det är också vanligt förekommande att falska läkemedel säljs via internet.

Tabletterna som polisen nu varnar för finns i två varianter, en som ser ut som Xanax-stavar och en som ser ut som Oxycontin men är märkta OP 80 och som togs i beslag i nordvästra Skåne i december 2017.
Förutom att varna är polisen även intresserad av all information om eventuellt ursprung för den här typen av förfalskade Xanax-stavar och Oxycontin-tabletter.

Bank-id slutar fungera för tusentals Iphone-telefoner
Runt 10 000 svenskar med äldre Iphone-telefoner kommer inte längre kunna använda Bank-id, rapporterar Dagens Nyheter.
En ny uppdatering till bankappen släpptes på måndagen, som gör att den bara går att använda på Iphone-telefoner som kan uppdateras till operativsystemet IOS 9.
Det kan telefoner av modellen Iphone 4S och senare.
Äldre modeller får inte längre tillräckliga säkerhetsuppdateringar, förklarar Bank-id:s administrativa chef Malin Wemnell för DN:
- När telefonleverantörerna slutar ge säkerhetsuppdateringar måste vi också göra det för att bibehålla vår säkerhet. Det är en naturlig del av teknikutvecklingen, tyvärr.

Flera omkom i drunkningar i januari
14 personer, varav fyra i Västra Götaland, miste livet genom drunkning i landet under januari. Det är den högsta siffran under 2000-talet, det visar Svenska livräddningssällskapets sammanställning.

Ovanligt många människor miste livet genom drunkning i januari landet. Hela nio personer har förolyckats när de har varit ute på isar. Samma månad förra året omkom två personer i isolyckor.
I Västra Götaland omkom fyra personer genom drunkning i januari.

Bland annat en man i 60-årsåldern som gick igenom isen vid en golfbana i Ulricehmans kommun. Även man i 75-årsåldern omkom när han fiskade och gick igenom isen i Forsvik i Karlsborgs kommun. Vid Stora Askerön hittades också man avliden efter ha varit anmäld försvunnen.
Det har dock inte bara handlat om is- och havsolyckor. En pojke som badade på ett korttidsboende hittades livlös i badkaret. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

OMKOMNA I ISOLYCKOR I JANUARI
2018 9 personer
2017 2 personer
2016 5 personer
2015 2 personer
2014 2 personer
Snitt/månad 4 personer
Källa: Svenska livräddningssällskapet

Fler orter inför tidsbokning för passansökningar - Dropp in skrotas
Nu utökar polisen tidsbokningssystemet för den som ska ansöka om pass eller nationellt id-kort på valda orter i region Väst. Det betyder att du själv måste boka ditt besök via webben eller telefon. Med det nya systemet minskar kötiderna.
Från den 26 februari kan du själv boka din tid för att ansöka om pass eller nationellt id-kort i Göteborg och Mölndal samt i Borås, Alingsås, Ulricehamn och Kinna/Mark. Du bokar via webben eller via polisens växel 114 14.
– Med drop-in får du i värsta fall vänta flera timmar för att lämna in din ansökan. Tidsbokning innebär främst att vi kan minska de fysiska kötiderna på passexpeditionerna. Nu bokar du din tid och kan vara klar på tio minuter, säger Jonas Bertram, som är regionalt införandeansvarig på polisen.

Tiderna finns från den 26 februari tillgängliga på polisen.se. Under rubriken Pass och nationellt id-kort finns en länk till formuläret för tidsbokning. Den som inte har tillgång till internet kan ringa 114 14 och få hjälp via växeln.
– Det som är viktigt att tänka på är att planera sitt besök och vara ute i god tid. Med tidsbokningen kommer vi fördela tiderna över året. Det gör att man kan uppleva att det är svårare att få en tid under högsäsong. Men sett över hela året innebär det en bättre och effektivare service, säger Jonas Bertram.

Drop-in upphör
I polisområdet Storgöteborg, där också Mölndal ingår, hanteras ungefär 160 000 ansökningar om pass och nationella id-kort på ett år. I polisområde Älvsborg, där Borås, Alingsås, Ulricehamn och Kinna/Mark ingår är motsvarande siffra 50 000. Den stora toppen är under maj-juni. Med tidsbokningssystemet blir det inte bara minskade väntetider. Det skapar även en effektivare hantering och en bättre arbetsmiljö för personalen.
– Detta finns på andra håll i landet och vi kan se positiva effekter för både medborgarna och våra anställda. Det finns redan i Halland. Nu inför vi det på de här orterna. Tanken är att vi sedan ska införa detta på fler ställen i regionen, säger Jonas Bertram.  
 
Efter 9 april upphör drop-in helt för expeditionerna i Göteborg och Mölndal. I Borås, Alingsås, Kinna/Mark och Ulricehamn upphör drop-in 23 april.

Varning - Har du fått sms om pensionsutbetalning?
Flera kunder har hört av sig till oss om att de fått sms till sin mobiltelefon från oss med information om att vi satt in pengar på bankkonto med en länk för att logga in. 
Pensionsmyndigheten skickar aldrig ut sms om utbetalningar, vi skickar bara sms om bekräftelse på inkomna ansökningar. Klicka därför inte på länken i sms:et.
Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor kring detta.

Värktabletter kan påverka fertiliteten
Kvinnor som äter vanliga värktabletter i början av graviditeten kan äventyra sina blivande döttrars framtida fertilitet. Det tror forskare efter att ha undersökt hur värksubstansen ibuprofen påverkar antalet ägg.

Substansen ibuprofen ingår i en rad vanligt förekommande värktabletter, som Ipren.
Eftersom ibuprofen kan påverka fostret avråds gravida kvinnor från att använda dessa värktabletter, framför allt under de tre sista månaderna av graviditeten. Även under de sex första månaderna bör kvinnan vara försiktig, enligt Vårdguiden 1177.
Alla kvinnor hörsammar dock inte varningarna och nu kan franska forskare visa att ibuprofen också kan påverka antalet folliklar hos flickfoster, det vill säga de påsliknande anhopningar av celler i äggstockarna som, så småningom, kommer att innehålla var sitt ägg.

Enligt forskarna, som redovisar sina resultat i tidskriften Human Reproduction, passerar ibuprofen den så kallade placentabarriären och reducerar antalet folliklar redan tidigt under graviditeten, något som skulle kunna påverka den framtida förmågan att få barn.
- Flickor föds med ett bestämt antal folliklar i deras äggstockar och detta definierar deras reproduktiva kapacitet som vuxna, säger en av forskarna bakom studien, Séverine Mazaud-Guittot, till tidskriften.
I den aktuella studien odlade forskarna äggstocksvävnad från 185 aborterade flickfoster, 7–12 veckor gamla, och exponerade hälften av dem för olika nivåer av ibuprofen liknande dem som gravida kvinnor som tar ibuprofen kan få.

Dels visade det sig att ibuprofen passerar direkt över till fostret, dels att exponering för ibuprofen resulterade i ett drastiskt minskat antal äggfolliklar, jämfört med fostervävnad som inte exponerades för värksubstansen.
- Implikationerna av våra resultat är att ibuprofen, precis som många andra substanser, bör användas under kortast möjliga period och med minsta möjliga dos för att uppnå smärtlindring, säger Séverine Mazaud-Guittot.

Professor Hans Evers är chefredaktör för Human Reproduction och var inte inblandad i den aktuella studien. Han kallar fynden för viktiga, men säger samtidigt att det är svårt att säga om och i så fall hur antalet folliklar tidigt i fosterutvecklingen påverkar fertiliteten kanske 30 år senare.
- För närvarande är det spekulationer som kräver långa uppföljningsstudier av döttrar till kvinnor som tagit ibuprofen under de första tre månaderna av deras graviditet, säger han. / TT

Fakta: Finns i blåsor
Äggblåsor, äggfolliklar eller bara folliklar finns i äggstockarna och är den struktur som omger den omogna äggcellen och som består av flera lager av andra celler. Den omogna äggcellen (oocyt) kan utvecklas till en äggcell som sedan, i samband med ägglossningen, kan befruktas av spermie.
Källa: Nationalencyklopedin

Hårdare regelverk för drönare
Det nya regelverket innebär att du måste märka din drönare ordentligt, så det går att hitta den om den flyger bort. Du kommer inte heller behöva tillstånd från Transportstyrelsen om du flyger en drönare som väger under sju kilo.
Drönare som kommer att omfattas av de nya reglerna är de som väger under 15 kilo. Det gäller oavsett om det flygs för privat eller kommersiellt bruk. Drönare får inte heller flyga högre än 120 meter från marken och närmre än fem kilometer från landningsbanor vid flygfält. 

Nationell satsning på nykter yrkessjöfart i februari
För att öka säkerheten till sjöss kommer Kustbevakningen utföra riktade nykterhetskontroller av yrkessjöfarten under februari. Samtliga kuststationer kommer att delta i pådraget.

En nykter sjöfart minskar risken för olyckor och att människor och miljö kommer till skada. Därför kommer Kustbevakningen att bedriva ett nationellt pådrag riktat mot större fartyg som anlöper hamnar runt om i landet under februari.

Nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss.
Under pådraget har Kustbevakningen fortsatt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddningar, vilket kan innebära omprioriteringar i händelse av larm.

Vapenamnesti 1 februari till 30 april
Lämna in vapen till polisen och bidra till att få bort illegala vapen från samhället. Den som lämnar in vapen under amnestin får vara anonym och riskerar inte att bli straffad för innehavet.

-Det dödliga våldet med skjutvapen ökar liksom antalet insmugglade illegala vapen. Att minska illegala vapeninnehav är en betydelsefull åtgärd för att motverka att vapen används i brottsliga sammanhang, säger Joakim Norenhag, projektledare för vapenamnestin.

Amnestin innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition, utan att ha rätt till det, kan lämna egendomen till polisen utan att dömas för innehavet. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in vapen har rätt att vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet.
- Jämfört med de lagliga vapen som har licens, finns det en betydligt högre risk att de illegala vapnen missbrukas eller kommer i orätta händer för att användas vid brott.  Det här är vapen som ofta förvaras bristfälligt, undanstoppade eller gömda på exempelvis vindar och i uthus, säger Joakim Norenhag.

Alla vapen som lämnas in kontrolleras mot polisens vapenregister för att se om det finns någon registrerad ägare till vapnet. Om polisen får träff i registret skickas en underrättelse till ägaren som har en månad på sig att göra anspråk på vapnet. Om ingen hör av sig skickas vapnet till Nationellt forensiskt centrum för eventuell undersökning och skrotning. Sällsynta eller speciella vapen kan överlämnas till museum.

Tänk på säkerheten genom att skruva i sär vapnet och förpacka det i en väska eller låda under transporten till polisen. Observera att vapenamnestin endast gäller skjutvapen och ammunition. Sprängmedel eller explosiva varor omfattas inte av denna amnesti. Den som hittar sådant ska omedelbart kontakta polisen på telefonnummer 114 14 för information och rådgivning hur man bör agera i det särskilda fallet.
På polisen.se kan du se var i ditt län du kan lämna in vapen och ammunition.

Fakta vapenamnestier:
Det har genomförts tre tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige tidigare. Då kom det in:
1993: 17 700 vapen/16 ton ammunition
2007: 13 835 vapen/14 ton ammunition
2013: 15 132 vapen/36 ton ammunition

Flygande start för ambulanshelikopterns SOS-satsning
Sedan ambulanshelikopterns fick speciella sjuksköterskor som prioriterar larmen på SOS har antalet felaktiga larm som kommer in till helikopterns läkare halverats.
Man har bara en ambulanshelikopter och den ska vara på rätt plats.

I början av december fick ambulanshelikopterns team förstärkning – men inte i helikoptern utan utanför. Ett antal erfarna ambulanssjuksköterskor jobbar sedan dess på SOS-alarm och hjälper dem prioritera larmen som kommer in. Tanken är att de ska hjälpa övrig personal på SOS – som inte alltid har medicinsk erfarenhet – att skicka helikoptern på rätt typ av larm.
På det viset kan de hjälpa personalen att skärpa precisionen i utalarmeringen av helikoptern. Chansen att man ska gå på rätt larm när man har flera larm samtidigt ökar.

Än så länge finns ambulanssjuksköterskorna på plats på SOS under stora delar av dygnet alla vardagar, men man hoppas att de i framtiden ska finnas där dygnet runt.
 

Förenklad samverkan mellan Kustbevakningen och Polisen
I ett gemensamt förslag till regeringen föreslås Kustbevakningen kunna stödja Polismyndigheten med kort varsel vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet till sjöss.

‒ Kustbevakningen har en tydlig närvaro i den maritima miljön, och de behov som Polismyndigheten har kan vi tillgodose, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.
Uppdraget handlar om att föreslå hur Kustbevakningen effektivt och med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt.
Det stöd som efterfrågas är sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.
‒ Vi stödjer redan idag Polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas. Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Förslaget innebär att ge Kustbevakningen uppdraget i regleringsbrevet tillsammans med en anslagshöjning för att täcka kostnaderna. Genom att föra in det i regleringsbrevet kan rätt prioriteringar ske lättare.
Kustbevakningen och Polismyndigheten delar uppfattningen att samarbetet kring maritima insatser som de utförs idag fungerar väl. Men samarbetet bör formaliseras för att säkerställa kontinuitet. Genom kostnadstäckning går anslaget till rätt saker: arbetsuppgifter som Kustbevakningen har i uppdrag att utföra ges prioritet.

Pensionärer ska kompenseras för sänkta tjänstepensioner
Sveriges kommuner och landsting går med på fackens krav att kompensera pensionärerna för de stora sänkningarna av tjänstepensioner, skriver TT.
– Vi har beslutat att ge en tillfällig kompensation, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation på en pressträff.

De 150.000 kommunala pensionärer som drabbats kommer under 2018 att få samma nivå som 2017, och SKL och facken ska sedan inleda förhandlingar för 2019.
– Vi vill ta ansvar för den olyckliga situation som har uppstått, säger Ulf Olsson.

Kompenseras i efterhand
Ulf Olsson och Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger att pensionärerna kommer att kompenseras i efterhand för den lägre pension de fick nu i januari.
Ulf Olsson säger att SKL hade information om effekterna för 2018 redan förra året men att det är först nu som hela vidden av effekterna av det existerande pensionsavtalet framstår klart.
– Det har funnits tillfällen där det har varit små förändringar, men inte så stora som den här, säger Joakim Larsson.

Unikt i sitt slag
Avtalet som lett till att uppemot 150.000 pensionärer över 80 år, med tjänstepension från kommuner och landsting, skulle få uppemot 1.500 kronor mindre i månaden är unikt i sitt slag, enligt Olsson och Larsson. Risken för att andra pensionsavtal inom kommuner och landsting skulle kunna ge samma utfall är därmed liten, enligt de två.
Texten uppdateras.

Obehöriga på bolag fick tillgång till Riksbankens skyddssystem
Obehöriga fick full tillgång till scheman, personuppgifter och uppdrag för Riksbankens vaktstyrkor – efter att banken outsourcat sin skyddsverksamhet, skriver SvD.

Riksbanken har outsourcat sin skyddsverksamhet till bolaget Avarn Security, tidigare G4S. Minst fem obehöriga personer hos Avarn Security har haft tillgång till det it-system som administrerar Riksbankens skyddsvaktsstyrkor, visar dokumentation som tidningen Svenska Dagbladet tagit del av.
I det system som personerna haft tillgång till går det bland annat att se när, var och hur skyddsvakterna stationerats ut. Det går även att kontrollera och ändra antalet skyddsvakter som arbetar vid ett skyddsobjekt och registrera sjukskrivningar. Till exempel gjordes schemaändringar för vaktstyrkorna av personer som inte säkerhetsprövats i början av januari.

Personerna har inte registerkontrollerats eller säkerhetsprövats, trots att det är ett krav enligt lag och i det avtal som Avarn har med Riksbanken. Men när tidningen kontaktar säkerhetsbolaget Avarn med uppgifterna så svarar säkerhetschefen att all berörd personal kontrolleras.
– Vi kontrollerar all personal som ska arbeta på objekt som är säkerhetsklassade, säger säkerhetschefen Marcus Uggeldahl till SvD.

Enligt avtalet mellan Riksbanken och Avarn Security så ska alla som får tillgång till känslig eller hemlig information säkerhetsprövas.
– Det vi vet idag tyder på att det är en avvikelse från säkerhetsskyddsavtalet, det ser vi allvarligt på. Vi måste fortsätta att titta på vad som har hänt, hur rutinerna ser ut och varför har det blivit som det har blivit. Därefter kommer vi kunna ta ställning till hur vi ska agera, säger Marianne Olsson till Svenska Dagbladet.

De flesta av Riksbankens fastigheter är klassade som skyddsobjekt och omgärdas av krav på mycket hög säkerhet. Det rör sig bland annat om den svenska guldreserven, kontor för kontanthantering, valutareserver och hemliga penningdepåer.

Vill stoppa månggifte helt
Trots att det är förbjudet med månggifte i Sverige så går det att registrera flera makor eller makar hos Skatteverket. Det vill myndigheten ändra på.
Det är i dagsläget förbjudet att vara gift med fler personer än en, både enligt brottsbalken och äktenskapsbalken. Men månggifte går trots det att registrera hos Skatteverket. Det ska ändras, föreslår myndigheten.
'
Även fast man i Sverige inte kan gifta sig med flera, så kan personer ha gift sig med ytterligare en maka eller make utomlands. Dessa äktenskap ska numer inte godkännas, föreslår Skatteverket i en ny rapport.
– Regeringen kommer att tillsätta en utredning där vi ser över hur vi kan hindra att utländska månggiften erkänns i Sverige. Månggifte är förbjudet av flera skäl, inte minst av jämställdhetspolitiska skäl och då behöver vi se att det fungerar i förhallande till folkbokföringen, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Skatteverket fick i höstas uppdrag av regeringen att kartlägga månggifte i Sverige. Bland annat gav migrationsminister Heléne Fritzon myndigheten i uppgift att titta på i vilken utsträckning barn är inblandade och tidpunkten för månggiftet.
Nu är rapporten klar. Enligt Skatteverket finns det i Sverige 152 män som har registrerat fler än en maka. Av dem är det 38 män som har fler än en maka boende i Sverige. I familjerna finns nästan 800 barn.

– Det är allvarliga uppgifter i Skatteverkets rapport. I vissa delar har ju verket redan inlett en översyn och markerat att man kommer att vidta åtgärder, säger migrationsminister Heléne Fritzon.
Antalet månggiften är ungefär så många som Skatteverket tidigare uppskattat. Kartläggningen som offentliggörs idag är den första i sitt slag.

E-tjänst minskar tryck på 114 14
Nu finns en ny e-tjänst för giltighetskontroll av pass och nationellt id-kort på polisens hemsida. Det gör att banker och kreditinstitut slipper ringa polisen för att kontrollera giltigheten på id-handlingar och detta minskar trycket på polisens växel.

Banker och kreditinstitut har krav på att kontrollera kundens identitet och gör därför kontroll av ifall en id-handling är spärrad eller inte vid större transaktioner. Hittills har de varit tvungna att ringa polisens växel för att kontrollera de handlingar som polisen utfärdar.

Färre samtal till polisen
Det handlar om stora mängder samtal, förra året kom cirka 186 000 sådana samtal in till polisen. Men nu kommer den nya e-tjänsten att avlasta polisens växel.
– Detta är ett sätt att frigöra resurser i polisens växel och kontaktcenter. I och med det hoppas vi kunna svara alla de medborgare som ringer oss snabbare och på så sätt ge bättre service, säger Malin Lindström, verksamhetsutvecklare e-tjänster, till polisen.se.

Mindre väntan på banken
Med e-tjänsten för id-kontroll får frågeställaren svar direkt och den går att använda dygnet runt. Tidigare har bankkunden fått stå och vänta under kontrollen, så att tjänsten kommer att leda till kortare väntetid även för bankbesökarna.

– Tjugotvå banker och kreditinstitut har testat tjänsten under två månader. I dag är det de som är de främsta användarna, men även apotek, spelbolag och privatpersoner kan höra till de framtida användarna, säger Malin Lindström.
Tjänsten kontroll av pass/nationellt id-kort

Uppgifter om rökningsförbud på uteserveringar
Enligt källor till DN kommer en ny tobakslag klubbas igenom i Riksdagen på torsdag. Den nya tobakslagen innehåller bland annat ett förbud mot rökning på uteserveringar.
Detta i och med att en ny tobakslag klubbas igenom i Riksdagen på torsdagen. En lag som då bland annat ska innebära rökningsförbud på uteserveringar. Även i entréer till lokaler och allmänna utrymmer som till exempel hållplatser och allmänna lekplatser ska enligt tidningen innefattas av det utvidgade rökförbudet.
Pratades om redan 2015
Redan 2015 slog dåvarande hälsominister Gabriel Wikström ett slag för ett förbud mot rökning på uteserveringar.
Att rökförbudet skulle vara på gång att klubbas igenom är inget socialdepartementet vill kommentera.
– Vi har ingen kommentar. Det är inget som kommer från oss, frågan bereds fortfarande på regeringskansliet, säger Adriana Haxhimustafa, pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll (S) till DN.
Lagen väntas träda i kraft i januari 2019.

Lagrådet dömer ut regeringens förslag om samtyckeslag
Lagrådet godtar inte regeringens förslag om en så kallad samtyckeslag i sexualbrottslagstiftningen, rapporterar Ekot. Förslaget lades fram i syfte att förtydliga kravet på att sex ska vara frivilligt.
Lagrådet kommer fram till att det på förhand inte går att komma fram till vilka handlingar som skulle kunna vara straffbara med det nya förslaget, rapporterar Ekot.
”Det går inte att utifrån lagtexten förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar[...]”, skriver Lagrådet i yttrandet.

Regeringen kritiseras även för att föreslå en lagändring som redan täcks in av befintlig lagstiftning. Lagförslaget har gått ut på att det ska vara förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Utgångspunkten
Advokatsamfund har tidigare uttryckt skepsis mot en samtyckeslag, där ordförande Anne Ramberg varnat för ”politisk populism” och sagt att lagen inte kommer leda till fällande domar.

Lagrådet är den myndighet i Sverige vars uppgift är att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen.
Texten uppdateras

Här är Årets matbluff
Svenska folket har utsett Polaricas Kronhjortskav till 2017 års mest vilseledande produkt.

Rekordmånga deltog i omröstningen till antipriset, som var väldigt jämn mellan tre kandidater: Kockens Citronpeppar, Ica Basic Citron och Polarica Kronhjortskav. Efter att alla 15 514 röster räknats står dock kronhjortskaven som "vinnare" med bara 67 rösters marginal.
– Jag tror att många har röstat på den för att de inte förväntar sig att det ska vara något lurt med en sådan produkt, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson och fortsätter:
– Känslan som förpackningen förmedlar skiljer sig från vad den egentligen innehåller.

FAKTA: Röstresultat
Polarica Wild Food Kronhjortskav, 3 557 röster.
Kockens Ekologisk citronpeppar, 3 490 röster.
Banderos Dip sauce guacamole style, 3 418 röster.
Ica Basic Citron, 2 833 röster.
Kiviks musteri Smultron bärdryck, 2 216 röster.
Totalt fick vi in 15 514 röster.
FAKTA: Årets matbluff 2017
Årets matbluff är antipriset för den mest vilseledande livsmedelsprodukten som sålts under året.
Vem som helst har kunnat nominera produkter, i år 65 stycken, vilket är rekord.
En jury valde ut fem finalister och lämnade det sedan till allmänheten att rösta fram "vinnaren".
I juryn satt Björn Bernhardson, verksamhetsledare Äkta vara, Mats-Eric Nilsson, författare och journalist, Christina Möller, matlegendar och Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.
Det här är tredje gången som antipriset delas ut.

Om Polarica Wild Food Kronhjortskav
Tillverkarens namn till trots kommer köttet i denna skav varken från vilda djur eller från polartrakterna. Istället kommer råvaran från farmade kronhjortar som fötts upp på Nya Zeeland, vilket framgår av ingrediensförteckningen. Trots detta berättar förpackningen snarare om vilda djur och den svenska vildmarken. Lapplands natur verkar av allt att döma ha fått stå motiv för bilden som pryder den. På baksidan står dessutom stort: "Mat från vildmarken".

Vill du hyra ut boende till nyanlända skriver många kommuner. Läs då detta först
Har du kanske en stuga, en lägenhet eller del i en fastighet att hyra ut?
Men det finns fällor som du måste tänka på.

Här är några fall som inte gått så bra.
Kommunanställda som via sin kommun hyr ut en bostad till nyanlända riskerar att åka på en skattesmäll. Schablonavdraget på 40.000 kronor för privatuthyrning gäller inte om man hyr ut en bostad via sin arbetsgivare.

Vad händer om hyresgästen inte betalar
Det är hyresgästen som har ansvaret för att ersätta hyresvärden om något skulle gå sönder, eller om det skulle uppstå skador som ligger utanför normalt slitage, eller om inte hyran betalas - inte kommunen. Och det är inte säkert att sitt försäkringsbolag betalar ut något. Då kan det uppstå problem för uthyraren. Det är inte lönt att kräva tillbaka pengarna via kronofogden.

Sen har du ett annat ansvar
Att tänka på Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778, 2 kap. 2 §). Viktigt är också att fastigheten är försäkrad.

Så här går det till
Det är Migrationsverket som bestämmer vilka personer som ska anvisas till vilken kommun. Man tar emot tips från dig som vill hyra ut, och lämnar sen erbjudandet till de personer eller familjer som har passande behov. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.

Hyreskontraktet
Kontraktet skriver du direkt med den nyanlände. Kommunen är med när hyreskontraktet tecknas och hjälper även till att förmedla information, till exempel om hur sopsortering fungerar. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Vem betalar hyran?
Det är de boende som betalar hyran. Nyanlända får i regel inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat ska användas till hyra.
Samma regler och garantier som gäller för all privatuthyrning gäller även när du hyr ut till en nyanländ. Vi är noga med att den bostad som förmedlas ska vara möjlig att betala med den inkomst som ges via etableringsersättning och eventuellt bostadstillägg.

Preventivmedels-app anmäld även i Västsverige
Appen har sedan tidigare anmälts för 37 oönskade graviditeter.
Nu har två fall anmälts av abortmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg.

– Patienter har blivit gravida utan att ha velat bli det när de har använt den här appen, säger Camilla Sandell, barnmorska på abortmottagningen på Östra sjukhuset.
Natural Cycles blev i början av förra året första appen i världen att godkännas som ett preventivmedel. Appen ska med hjälp av en mobiltelefon och en digital termometer räkna ut när en kvinna kan bli gravid, och vilka dagar det är säkert att ha sex utan att riskera att bli med barn.
Men nu har flera fall av oönskade graviditeter lett till kritik av appen.

Rekommenderar inte appen
– Säkra perioder hette detta förr. Och det är en jättebra metod om man vill bli gravid, säger Camilla Sandell.
Men att använda säkra perioder som ett preventivmedel skulle hon inte rekommendera. Bland annat för att det finns många faktorer som kan leda till att metoden inte fungerar, så som sjukdom, glömska eller slarv.
Istället är det så kallade långtidsverkande preventivmedel; hormonspiral, kopparspiral och p-stav.
– Vi kan inte rekommendera Natural Cycles om man inte vill bli gravid, säger Camilla Sandell.

Säkerhetspimpa bostaden inför visningen
Det drar ihop sig till nytt amorteringskrav den 1 mars och mäklarna vittnar nu om ett kraftigt ökat tryck på visningarna. Många vet hur de ska styla bostaden inför visning – men har du koll på hur du maximerar säkerheten?

Inte bara hågade bostadsspekulanter hänger på Hemnet, sajten är också en guldgruva för inbrottstjuvar. Här får de allt serverat: från bilder på inredning och konstföremål till din exakta gatuadress.
När det är dags för visning är det sedan fritt fram att på detaljnivå kartlägga var värdesakerna finns, vilka fönster och dörrar som saknar lås och hur ett eventuellt larmsystem ser ut och fungerar om man planerar att komma tillbaka och göra inbrott.
Det är inte heller ovanligt att det försvinner värdesaker redan på visningarna. Då är det viktigt att tänka på att den vanliga hemförsäkringen inte täcker stölder när man frivilligt bjuder in folk eller lämnat ut nyckeln till någon.

- Man ska aldrig låta värdesaker som klockor, smycken, kontanter och iPads ligga framme under en visning. Risken är stor att något blir stulet och då kan det vara svårt att få ersättning från försäkringen. Ett allriskskydd i hemförsäkringen kan ge ett visst skydd, men det smartaste är naturligtvis att vara proaktiv, säger Lars Silfverswärd som är skadeförebyggande expert på försäkringsbolaget If
Ifs särskilda inbrottsgrupp har under senare år fått flera indikationer på att tjuvar riktat in sig på hus som legat ute till försäljning.
- Vi har exempel på att en kund har en visning, och strax därefter får ett inbrott där tjuven gått in genom det enda fönstret som inte är larmat. Det är uppenbart att tjuven varit inne och rekat, säger Lars Silfverswärd.
If har också haft fall där inbrottstjuvarna undvikit bottenvåningen som varit larmad genom att ta en stege upp till den olarmade övervåningen. Tjuvarna har vetat exakt hur larmet varit kopplat, och var larmsensorerna suttit.
- Så se till att göra vad du kan, för att maxa både pris och säkerhet inför visningen. Ett utmärkt första steg är att gå igenom vår checklista, säger Lars Silfverswärd.

Säkerhetsstyla – checklista med tio tips
Inför fotografering:

1. Tänk på vad som syns på bilderna. Plocka undan värdefulla föremål och konstverk.
2. Har du bra lås på dörrar och fönster är det något som höjer säkerheten och därmed också värdet. Det är inte fel att visa det på bild. Det kan göra att tjuven blir avskräckt redan på det här stadiet
Inför visning:
3 Plocka bort alla lösa värdeföremål.
4. Töm även lådor och skåp på begärliga föremål som smycken, pass och dyr elektronik.
5. Be mäklaren att gå igenom bostaden för att göra en bedömning av vad som finns och för att dubbelkolla att stöldbegärlig egendom är undanplockad. När mäklaren sedan går igenom samma rutin efter visningen och kan hen snabbt agera om något försvunnit.
6. Märk värdesaker med MärkDNA och sätt upp en varningsdekal om att du använder det. MärkDNA är en osynlig märkmetod som dels avskräcker tjuven från att göra inbrott och dels ökar möjligheten att du får tillbaka dina saker om de stjäls.
Under visning:
7. Be mäklaren att ta med en assistent om ni väntar mycket folk till visningen.
8. Be mäklaren ta namn och telefonnummer på alla som kommer.
Efter visning:
9. Lämna inte stegar, verktyg eller andra föremål ute som kan underlätta för tjuven att ta sig in.
10. Glöm inte balkongdörren och fönster i markplanet. Låt de aldrig stå på glänt under natten eller när du lämnar lägenheten.
 

Fler marockaner utvisas efter nytt samarbete
Ett nytt samarbete kring fingeravtryck gör att fler unga marockaner utvisas från Sverige.
Genom fingeravtrycken har många personer med utvisningsbeslut kunnat identifieras, och därmed tas emot i Marocko. Tidigare har det varit problem med att fastställa marockaners identitet.
Antalet verkställigheter till Marocko ökade från 75 under 2016 till 135 förra året, enligt statistik från Kriminalvården.

Kontrollerar fingeravtryck
Många av de unga marockaner som kommit till Sverige har saknat tillräckliga asylskäl, och en del av dem har hamnat på gatan och fastnat i kriminalitet och drogmissbruk, rapporterar Ekot.
Ett problem som bland annat Göteborgspolisen rappoterat om när det gäller Nordstan i Göteborg.
I fjol inleddes det nya samarbetet. Polisen och Migrationsverket har sedan dess kunnat kontrollera fingeravtryck mot en stor databas i Marocko.

Justitieminister Morgan Johansson (S) ser samarbetet som resultatet av en dialog som regeringen haft med marockanska företrädare.
Marocko har inte fått något i utbyte, säger han till Ekot.

Nya besiktningsregler – undvik att få körförbud
Sveriges 4,5 miljoner fordonsägare måste vara på tårna för att undvika körförbud när nya besiktningsregler börjar gälla under våren. En del kan få ett nytt besiktningsdatum som ligger närmare i tid.

Sista siffran i registreringsnumret har tidigare avgjort vilken besiktningsperiod ditt fordon tillhör. Men nya regler som är anpassade efter EU-lagstiftningen börjar gälla den 20 maj 2018. Då gäller besiktningen 14 månader.
- Du väljer alltså när du vill åka in och sedan gäller besiktningen i 14 månader från den månad du besiktade, säger Hans Cassepierre, utredare på Transportstyrelsen.
En del har därmed fått ett tidigare datum än vad som tidigare angivits och kan riskera körförbud om inte fordonet besiktigas innan det nya angivna datumet. På Transportstyrelsens hemsida går det att kolla upp vilket datum som gäller för sitt fordon.

För att underlätta övergången kan man besikta sitt fordon mellan den 1 januari och den 19 maj 2018.
- Bara vi har kommit förbi 20 maj så blir det enkelt igen. Trafikskolorna till exempel tycker att det är ganska krångligt att förklara det här med besiktning när man tar körkort. Nu blir det väldigt enkelt att säga 14 månader från den månad du väljer att åka in, säger Hans Cassepierre.
Tidigare har det bara gått att besiktiga sitt fordon under sin angivna besiktningstermin. Nu är det tillåtet att besiktiga hur tätt inpå den senaste besiktningen man vill. / TT

Fakta: Förändringar som berör flest
• Personbilar ska besiktas första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik. Andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den senaste besiktningen.
• Krav på besiktning införs för A-traktorer.
• Fordon – oavsett vikt – som är äldre än 50 år och inte används i yrkestrafik samt motorcyklar som är äldre än 40 år behöver inte besiktas. Detta under förutsättning att fordonet har gått igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna före den 20 maj 2018.
Källa: Transportstyrelsen

Polisen får dispens för hundarnas transportburar
Jordbruksverket förlänger polisens dispens att använda de transportburar för tjänstehundar som inte anses uppfylla minimimåtten.
Från 2023 ska polisens alla hundfordon uppfylla kraven.

Jordbruksverkets dispens gäller både minimimåtten för transportburar i fordon samt den tid polisens tjänstehundar tillbringar i burarna vid polisiära insatser.
– Jordbruksverkets beslut innebär att de ger oss tilliten att förändra transportburarna under ordnade former och i rimlig takt fram till år 2023. För polisen är frågan om transportburarna viktig att lösa, då polishundarna är en vital del av polisverksamheten. Samtidigt får vi räkna med att åtgärderna blir mycket kostnadskrävande, säger Klas Friberg, nationellt processansvarig för polishundsverksamheten.

Dispens sedan 2015
Polismyndigheten har sedan 2015 beviljats dispens från bestämmelserna eftersom en stor del av de hundburar som används i polisens fordon inte uppfyller Jordbruksverkets krav på lägsta godtagbara minimimått för transportburar.
Jordbruksverkets senaste beslut innebär att dispensen förlängs till och med december år 2022, då kraven ska vara uppfyllda.

Hundbilar ska bytas ut under fem år
Villkoret för dispensen är att polisen under de närmaste fem åren prioriterar att byta ut fordonen med de kortaste burarna.
När nya fordon med större burar tas i drift ska polisen i möjligaste mån prioritera förvaring av stora hundar i de nya förvaringsutrymmena.
Polisen ska också årligen redovisa hur fordonsparken bytts ut och hur hundbeståndet ändrats.

Plats för två hundburar
Att bygga om de nuvarande hundfordonen är inte genomförbart utan hundbilarna ska bytas ut mot nya. Ett arbete som nu förbereds nationellt:
– Vi har en femårig utbytesplan för att successivt byta till nya hundfordon med plats för två hundburar som uppfyller Jordbruksverkets krav. Enligt beslut av processägaren och nationella hundrådet ska våra nya hundfordon motsvara hundverksamhetens krav och där ska också finnas baksäte med plats att transportera omhändertagna personer, säger Anders Månsson, nationell handläggare för polisens hundverksamhet.

Utryckningsfordon
Polisen är mycket mån om att tjänstehundarna har en bra och säker miljö. Transportburarna är platsbyggda i fordonen och särskilt utformade för att vara till hundens bästa.
Det finns dock särskilda omständigheter att ta ställning till med tanke på att hundarna transporteras i utryckningsfordon.

Från 1 januari 2018 ansvarar polisens ekonomiavdelning för polisens hundfordon och därmed även för kommande fordonsbyten.

Polisen satsar på amerikansk strategi för att stoppa skjutningarna
 Avskräckande exempel och hjälp ut ur kriminalitet är två av tillvägagångssätten. Polisen hämtar nu inspiration och metoder från USA för att sätta stopp på skjutningarna.

"Group violence intervention" heter en strategi som man nu importerar.
Den ska till en början testas i Malmö under våren.
– Den går ut på att olika aktörer samhället, främst polisen och kommunen, ger ett avskräckande budskap till kriminella grupperingar inför en eventuell skjutning. Men samtidigt ska de erbjuda en hjälp ur den kriminella världen. Den har visat sig vara väldigt framgångsrik i de städer i främst USA som man har prövat det här, säger Johan Gustavsson, verksamhetsutvecklare på NOA.
Dessutom satsar polisen på fortsatt kameraövervakning och kommer även att öka användningen av kroppsburna kameror på poliser.

Utredningsmetoderna kring vapenbrott står också i tur på att utvecklas. En taktik som polisen ska börja använda sig mer av är så kallad "Family liaison officer". Strategin, som importeras från Storbritannien, går ut på att särskilda utredare ska ha kontakt med brottsoffers anhöriga.
– Det har visat sig att om man har specialutbildade utredare så får man mycket information med den täta kontakten, genom att bygga förtroende för utredningarna, säger Johan Gustavsson, verksamhetsutvecklare på NOA.

Nationellt forensiskt centrum ska också förbättra sitt arbete. Målet är att få fram resultat snabbare och kunna ge förhandsutlåtanden.

Poliser tävlar i att bötfälla bilister
Trafikpolisen i Region Mitt utser sedan i höstas ”Månadens bubblare” – en tävling där poliser belönats om de ökar alkoblåskontroller och bötfäller folk som kört sex till nio kilometer i timmen för fort. Tävlingen har gjort kollegorna inom polisen förbannade.

”Är det rimligt att rättsvårdande myndigheter tävlar i att ge medborgarna straff?”
”Tävling att bötfälla vanliga samhällsmedborgare, det dummaste jag hört på länge.”
”Detta med månadens trafikbubblare är för mig bara ett annat sätt att införa pinnjakten med ett annat namn.”

Så lyder tre av kommentarerna på polisens intranät.
Sedan i höstas utser polisens Region Mitt ”Månadens trafikbubblare” – de lokalpolisområden som lyckats bäst med att öka andelen ”blås” och andelen böter för fortkörare i spannet sex till nio kilometer i timmen för fort, alltså de lindrigaste fortkörningarna.

Bakgrunden är en nationell trafikstrategi för att öka antalet nyktra förare på vägarna, sänka medelhastigheten och minska antalet döda och skadade.
– Forskningen visar att vi måste bli bättre att rapportera personer som överskrider hastigheten mellan 6 och 9 kilometer, säger Mikael Hedström som är pressinformatör för Region Mitt.
Medarbetarna kritiska: ”Helt galet”

”Respekten för oss inom polisen har nått botten då vi till och med blir attackerade med handgranater! Att vi då utlyser en tävling om vem som kan attackera den laglydigaste medborgaren som under ett ögonblick glömmer att ha järnkoll på hastighetsmätaren är fan i mig helt galet” lyder en kommentar.

Mikael Hedström, polisens pressinformatör, menar att kritikerna missförstått satsningen.
– Det är ingen tävling utan man vill uppnå ett mål.
Vad ska man kalla det då?
– Man kan kalla det en mätmetod för hur man når våra mål.

Den mest framgångsrika ”bubblaren” har varit polisområde Västra Mälardalen, som i september ökade alkoblåsen med 312 procent. Samtidigt var andelen positiva blås – upptäckta rattfyllerister – låg.
Under september och oktober blev också Västmanland, Västerås och Hälsingland ”bubblare”, alla med tvåsiffriga procentökningar.
Mikael Hedström medger att man kan ha misslyckats i den interna kommunikationen kring satsningen, som nu ska utvärderas. Men han kan inte svara på när utvärderingen är klar.

Vem kan svara på det?
– Det är ingen som kommer att svara på det, utan det kommer att göras en utvärdering och sen kommer man att svara. Men det är ingen extern fråga utan en intern fråga hur vi kommunicerar internt, och den behåller vi för oss själva.

Hälften av alla vardagsbrott anmäls inte till polisen
Det finns ett stort mörkertal i statistiken över vardagsbrott. Nära hälften anmäls aldrig till polisen. Det visar en undersökning.
Många fler drabbas av vardagsbrott än den officiella statistiken visar - 45 procent av alla brott polisanmäls aldrig.

Det handlar bland annat om cykelstölder, skadegörelse och misshandel, där hälften av brotten (50 procent) inte anmäls, och bostadsinbrott där en tredjedel (36 procent) inte kommer till polisens kännedom, enligt Ifs undersökning med drygt 3 500 respondenter.

– Det är ett oroande stort mörkertal som måste tas på största allvar. Det är viktigt att alltid polisanmäla om man har blivit utsatt för ett brott. Utan anmälan kan gärningsmannen aldrig gripas och polisen missar viktig information om hur brottsligheten ser ut och var det behövs resurser, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If.

Andelen anmälda brott har dessutom minskat sedan If gjorde undersökningen för tre år sedan, då 40 procent inte anmäldes.
Förra året anmäldes 833 727 vardagsbrott* enligt en analys som If gjort på statistik från Brå. Det är en minskning med en procent jämfört med 2016. Endast omkring tre procent av inbrotten klaras upp, och mindre än en procent av cykelstölderna.

Ofta skrivs anmälningarna av direkt eftersom det inte finns några spår att gå på. Polisen har själva uppgett att man ibland tvingas prioritera ner vardagsbrotten till förmån för grövre brott.
– Att så få brott blir lösta är en farlig utveckling. Polisen måste fokusera mer på brottsutredningarna, så att bedragare och kriminella inte känner att de kommer undan med den här typen av brott. Inbrott, misshandel, bilstölder och annat som drabbar människor i vardagen, skapar otrygghet och kostar samhället stora summor ska inte få prioriteras bort, säger Anders Lindstrand.
*Som vardagsbrott definieras här misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse, trafikbrott, datorbedrägerier, bedrägerier med kontokort och bedrägerier med hjälp av internet.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 22 november - 5 december 2017 har sammanlagt 3 507 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Detta klagar vi mest på
Hantverkstjänster och begagnade bilar toppar svenskarnas klagomålsstatistik. Det visar nya siffror från Konsumentverket.
Är du missnöjd efter att ha köpt en begagnad bil eller anlitad hantverkare? Då är du inte ensam.
Bland tjänster är hantverkstjänster det som svenskar klagar allra mest på. Andra tjänster som många är missnöjda med är mobiltelefoni, flyg, internet och bilreparationer.
Många klagomål på spelkonsoler
Begagnade bilar toppar listan över varor som svenskar klagar på. Tvåa ligger ”möbler och inredning”. Dessutom är det många som klagar på datorer, telefoner, spelkonsoler, kläder och vitvaror.
Allt enligt statistik från kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets frågetjänst ”hallå konsument”. Totalt har 118.723 klagomål kommit in under 2017.

Anmälda brott 2017 – Preliminär statistik
Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott
Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4 010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan.
Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka[1], datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Brott mot person
Under 2017 anmäldes 287 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 12 300 (+4 procent) fler brott än 2016. Ökningen av förklaras till viss del av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes under 4 kap. brottsbalken den 1 juli 2016. Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10 200 brott om olovlig identitetsanvändning, vilket kan jämföras med cirka 27 600 anmälda brott under helåret 2017.

Misshandelsbrotten minskade med 5 procent till 83 400 brott. Antalet misshandelsbrott mot män över 18 år minskade med 9 procent till 35 700 anmälda brott. Även misshandel mot kvinnor över 18 år minskade, med 4 procent till 28 800 anmälda brott. Misshandel mot barn 0-17 år minskade med 1 procent till 23 300 anmälda brott jämfört med 2016.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent till 7 230 brott, antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med 7 procent till 1 330 och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 3 procent till 10 800 brott.

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning var oförändrade med 1 870 anmälda brott under 2017, medan grov fridskränkning minskade med 1 procent till 1 660 anmälda brott.
Anmälda olaga hot minskade med 2 procent till 52 900 brott, även anmälda ofredanden minskade, med 5 procent till 52 500 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott
Under 2017 anmäldes 486 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.
De brottstyper som minskade mest var fickstöld och butiksstöld som minskade till 45 500 (−9 procent) respektive 45 500 (−6 procent) anmälda brott.

Bostadsinbrotten ökade med 3 procent till 22 500 anmälda brott. Bakom ökningen stod lägenhetsinbrotten, som ökade med 9 procent till 8 780 brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med 1 procent till 13 700 brott.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med 1 procent till 63 900 anmälda brott år 2017. Stöld ur och från motorfordon uppgick till 51 700 anmälda brott (+1 procent) och biltillgrepp till 12 100 anmälda brott (−1 procent).
Personrånen ökade till 6 190 anmälda brott (+4 procent ), och antalet anmälda butiksrån minskade till 727 anmälda brott (−13 procent ). De anmälda bankrånen minskade från 13 till 11 brott.
Den slutliga statistiken över anmälda brott 2017, publiceras den 27 mars 2018. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2017.

Om anmälningsstatistiken
Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar debrott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället.  För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Större köp via nätet från Kina kan nu bli dyrt
Om du handlar varor från Kina för under 200 kronor tjänar du på dagens system. För dig som handlar för ett större belopp är risken stor att du gjort en dålig affär.
Billiga kineseiska varor lockar svenskarna till en sällan skådad köpfest. 120.000 varor varje dag strömmar in via Arlanda från Kina.
Att det kan vara så billigt beror bland annat på att Kina betraktas som ett u-land i internationella postavtal. Därför betalar kunden mycket lite för frakten. Det har gjort att helt nya saker efterfrågas. Mobilskal, hårsnoddar, kammar och kläder fanns i de paket som strömmar in i landet.
Över 95 procent av alla paket från Kina hade ett värde under 200 kronor. Det gör att de inte fångas upp av Postnords terminalarbetare som fått i order att gå igenom alla varor och plocka ut alla paket med ett värde på över 22 euro. 

Får betala dubbelt så mycket
De dyrare varorna läggs i speciella containrar och sänds sedan ut till Postnords utlämningsställen. Där får kunden inte paketet utan måste hämta ut det och betala en administrationsavgift på 125 kronor till Postnord samt moms för varan. Är värdet över 1.500 kronor utgår också tull.
Ett två par skor till en kvinna som trott sig ha gjort en bra affär. Men med postens administrationsavgift och momsen kommer kvinnan att betala dubbelt så mycket som hon beställde för. 

För alla som köpt varor för under 22 euro (200 kronor) sänds paketen direkt hem till kunden som alltså själv måste betala in momsen. Det är det få som gör, trots att det oftast handlar om en tia eller två för varje kund. Men för staten handlar det om stora pengar.

Enligt Tullverkets beräkningar gick statskassan miste om mellan en halv och en miljard kronor förra året i obetald moms på privatimporterade varor.

Köp- och säljgrupp används av kriminella på sociala medier
En vanlig köp- och säljgrupp i vårt område togs över av kriminella som annonserar om droger, vapen och bankkontomålvakter.

I gruppen annonserade man bland annat efter bankkontomålvakter, det vill säga personer som får betalt för att låna ut sitt bankkonto till kriminell verksamhet.
En uppsättning identiteter ger de kriminella möjlighet att dölja sig bakom andra identiteter för att lättare kunna begå brottslig verksamhet. 
Sara Ekstrand är jurist på Svenska bankföreningen, och hon menar att det inte är ovanligt att kriminella hittar sina bankkontomålvakter på sociala medier.
 – Flera är målvakter utan att veta om det, berättar hon. 

Ofta handlar det om utsatta personer som är i desperat behov av pengar. Enligt ekobrottsmyndigheten blir asylsökande och nyanlända ofta utnyttjade.
Samtidigt står polisen handfallna och menar att det är svårt för dem att kunna agera mot någon som efterlyst målvakter på sociala medier.
 – De kan bara säga att de inte alls tänkte genomföra det, då går det inte att styrka att det rör sig om förberedelse till brott, säger Anders Ahlqvist som är kommissarie på polisens Nationella It-brottscentrum.

Blåljussabotage föreslås bli nytt brott
Samtidigt ska domstolen se särskilt strängt på fall där någon angripits på grund av sitt arbete – det är några av förslagen från blåljusutredningen.

Stenkastning, hot, våld och skadegörelse har varit ett stort problem för blåljuspersonal – polis, ambulans och räddningstjänst – de senaste åren, särskilt i landets utsatta områden. Med anledning av detta tillsattes den så kallade blåsljusutredningen, som fick i uppdrag att komma med förslag på hur dessa och andra utsatta yrkesgrupper bättre ska kunna skyddas.
Utredaren Anders Perklev har nu presenterat tre förslag på åtgärder. Införandet av brottet blåljussabotage, som ska kunna ge fängelse i högst fyra år för brott av normalgraden, är ett av dem. Även skadegörelse mot bland annat polisbilar, ambulanser och annan utrustning räknas till detta.

- Vi tycker de här angreppen är så allvarliga att man kan likna det här vid ett slags sabotage. Det drabbar samhällets förmåga att upprätthålla säkerheten och skydda sina medborgare, därför motiverar det också en sträng straffskala, sade Anders Perklev vid en pressträff.
Skärpta straff
Perklev föreslår också att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps. Minimistraffet höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Maximistraffet höjs från fängelse i fyra år till sex års fängelse.
Ett tredje förslag är att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen "ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en person på grund av dennes arbete".
- Först och främst handlar det om att man tydliggör hur allvarligt samhället ser på de här angreppen vi sett, framförallt i de utsatta områdena. Och att man på det sättet också ger rättsväsendet verktyg för att kunna ingripa och döma ut straff som står i proportion till hur allvarligt man ser på detta, säger Anders Perklev.

Justitieminister Morgan Johansson (S) ser positivt på förslagen, och tror att de skärpta straffen kan ha en avskräckande effekt.
- Dessutom innebär det att de som vi lagför för de här brotten kommer få sitta i fängelse längre, och då är de borta från gatan längre, säger han till TT.
Men detta är bara en del av åtgärderna som måste till för att få bukt med attackerna mot blåljuspersonal. Han pekar också på behovet av förebyggande arbete:
- Framförallt kanske riktat mot de här lite yngre killarna som är på väg in i kriminalitet. Det handlar både om sociala insatser men också se till att de har en annan framtid att se fram emot, att minska arbetslösheten se till att skolorna är bra i området. Det ena utesluter inte det andra, tvärtom. Vi måste se strängt på brotten men också bekämpa brottens orsak.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Fakta: Förslagen
Ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.
Det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.
Ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Källa: Regeringskansliet

Digital post ersätter pappersutskick från Transportstyrelsen
Nu har fler än 2 miljoner personer i Sverige skaffat en säker digital brevlåda. Allt fler kunder efterfrågar digital post i kontakt med Transportstyrelsen. Från mitten av januari skickar därför myndigheten grundbeslut för trängselskatt och infrastrukturavgift digitalt.

Transportstyrelsen vill bidra till en bättre miljö och samtidigt göra vardagen enklare för kunderna. Därför kommer fler meddelanden skickas digitalt i stället för på papper. Från och med den 17 januari kommer de som idag tar emot papperspost och har en digital brevlåda (för myndighetspost) att få infrastrukturavgifter och trängselskatt som digital post. Den som får infrastrukturavgift eller trängselskatt via e-faktura berörs inte av förändringen. 

- Vi rekommenderar fordonsägare att skaffa sig en digital brevlåda. De digitala utskicken gör det säkrare och lättare. Det här är ett viktigt steg i Transportstyrelsens arbete med att digitalisera och effektivisera kommunikationen med fordonsägarna, säger Jonas Maran som är verksamhetsutvecklare för trängselskatt på Transportstyrelsen.

Mats Kvarnström projektleder myndighetens arbete i att skicka digital post. Han är mycket nöjd över att utskicken kommer igång.
- På det här sättet får kunderna alla avierna samlade på ett ställe samtidigt som de kan nå sin digitala post över hela världen. Detta är givetvis även bra för miljön, säger Mats.
Kunderna kan idag enkelt och säkert ta emot post från myndigheter digitalt – till mobilen och till datorn – via en digital brevlåda.
Läs mer om hur du skaffar dig din digitala brevlåda.

Fler än någonsin kallas till prövning hos polisen
I dagarna får drygt 4 500 personer som sökt till polisutbildningen kallelse till medicinsk och fysisk prövning hos Rekryteringsmyndigheten.

Det är fler än någon gång tidigare.
Intresset för att bli polis är stort men för att bli antagen till polisutbildningen måste man uppfylla ett antal krav samt klara prövningen hos Rekryteringsmyndigheten. Prövningen består av många olika moment, bland annat medicinska undersökningar, styrke- och konditionstester, teoretiskt test, personlighetstest och psykologintervju.

Av de 9 594 personer som i november sökte till polisutbildningen som börjar i augusti har 4 771 personer gått vidare i antagningsprocessen. 4 565 av dem kallas nu till prövning hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö. Övriga 206 personer är godkända sedan tidigare och kallas inte på nytt.

En av dem som har prövningen färskt i minnet är  Johan Jonsson som går på polisutbildningen:
Hur förberedde du dig inför testerna?
– Det var mest mentala förberedelser. Jag funderade inte så mycket på den fysiska delen, eftersom jag tränade sex dagar i veckan. Det är inte nödvändigt för att klara de fysiska testerna. Det är väl anpassade krav. Löptränar du till exempel regelbundet och håller igång allmänt är det inga omänskliga krav. Mycket handlar om att hantera sin egen kroppsvikt.
 Hur upplevde du intelligens- och kunskapstesterna?
– Det är många frågor att svara på. Om språk, ordförståelse, matematik, logiskt tänkande med mera. Du får tydliga instruktioner på datorn om vad som gäller för varje del. Det är bara att ta det lugnt.
Har du några andra råd att dela med dig av?
– Fundera igenom hur du är som person och varför du vill bli polis. Försök att slappna av och prata med de andra under prövningen, så minskar nervositeten som många kan känna när de sitter och väntar på sin tur.

Läs om momenten i den medicinska och fysiska prövningen på Rekryteringsmyndighetens webbplats
Träningstips finns på polisen.se/blipolis. Där finns även information om antagningskrav, arbetet som polis, polisutbildningen med mera för dig som är intresserad av att bli polis.
Om polisutbildningen
Det går att söka till polisutbildning två gånger per år, på våren och hösten. Till utbildningen som startar i augusti 2018 finns det 800 utbildningsplatser fördelat på lärosätena i Umeå, Växjö och Huddinge söder om Stockholm. Det går att läsa utbildningen på distans.

Den medicinska och psykologiska prövningen genomförs från och med den 29 januari till och med den 9 maj 2018. I slutet av maj fattar Polismyndigheten beslut om vilka som ska antas till polisutbildningen. Antagningsbesked skickas ut i månadsskiftet maj/juni.

Attrahera fler lämpliga personer och fylla platserna på polisutbildningen är tillsammans med att behålla medarbetare och återanställa tidigare anställda viktiga åtgärder för att öka antalet medarbetare så att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Brå: Oron för brottsligheten ökar
Svenskar blir allt oroligare över att drabbas av brott. Oron är störst bland kvinnor, enligt en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet.
Oron över brottsligheten i landet växer. Nästan en av tre personer är mycket oroliga. Året innan var den siffran en av fyra. Det visar en sammanställning som Brottsförebyggande rådet har gjort utifrån resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen.
Framförallt kvinnor upplever oro för brottsligheten i samhället. Det är klart vanligare att kvinnor oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel jämfört med män. Hela 23 procent av kvinnorna uppgav sådan oro, medan bara 9 procent var rädda för att drabbas av misshandel eller överfall.
- Otryggheten bland kvinnor kvarstår på samma nivå som förra året, men framförallt kan vi notera att andelen otrygga kvinnor fortsatt är betydligt större än andelen otrygga män, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå i ett pressmeddelande.
Skillnaden mellan hur oroliga män och kvinnor upplever sig vara är stor, men den ökar inte. 
Nästan en av tre kvinnor känner sig mycket eller ganska oroliga när det gäller att vara ute i sitt bostadsområde när det är mörkt. En del av dem känner sig så pass otrygga att de väljer att stanna hemma. Samtidigt är samma siffra för männen markant lägre: bara 9 procent känner sig otrygga i mörkret i sitt bostadsområde.

Stor brist på yrkeschaufförer de närmsta tio åren
Åkeribranschen letar med ljus och lykta efter yrkeschaufförer. De närmaste tio åren behövs 50 000 nya chaufförer.
Det är nämligen jättesvårt att få tag på utbildade chaufförer.
Måmga åkerier anlitar pensionärer när manbehöver extrapersonal. De kommer att försvinna eftersom det krävs ett yrkeskompetensbesvis för att köra yrkesmässigt. 
Det är många åkerier som vill anställa i Sverige och enligt statistik från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd kommer det att behövas 50 000 yrkeschaufförer de närmaste 10 åren.
Trots att staten satsar extra i år på vuxenutbildning av yrkeschaufförer så tror mani att chaufförerna kommer att komma från helt andra håll, och tror man tror inte man kommer att få de jobben tillsatta med svenska chaufförer. Det kommer förmodligen ersättas av utländska chaufförer för det hinner inte utbildas tillräckligt många ungdomar i Sverige.

Bostadspriserna fortsätter att falla i hela riket
Priserna på bostäder fortsätter att falla, senaste tre månaderna har de fallit i snitt 7 procent i hela riket. Det visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik.
Prisnedgången på bostäder som började i Stockholm har nu spridit sig till resten av landet.

Om man jämför de senaste tre månaderna med tremånadersperioden innan, har priserna på bostadsrätter sjunkit 7 procent och priserna på villor sjunkit 3 procent. I Stockholmsområdet är prisfallet ännu större.

Största nedgången på sju år
Man får gå tillbaka till 2011 för att hitta en lika stor nedgång som denna.
– För Stockholms län har nedgången varat i några månader. Nu har Malmö och Göteborg börjat följa med efter och även på villamarknaden sjunker priserna, säger Per-Arne Sandgren, analyschef på Svensk mäklarstatistik.
Antalet bostadsaffärer brukar sedan ta fart under våren. Men enligt Per-Arne Sandgren finns det just nu inte mycket som talar för en prisuppgång.
– Men en utplaning kommer säkert att komma, säger han.

På årsbasis ligger priserna fortfarande på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.
Och även priserna på villor sjunker. I Storstockholm minskade priserna med 3 procent den senaste månaden och för första gången sedan 2012 är årstakten negativ.
Samtidigt görs fortfarande många bostadsaffärer. Det sista kvartalet 2017 gjordes fler bostadsaffärer jämfört med samma period 2016.

SÅ MYCKET HAR BOSTADSPRISERNA GÅTT NER
Prisförändringar 3 månader

(perioden okt – dec 2017 jämförs med juli – september 2017)
Bostadsrätter:
Riket              – 7%
Stockholm      – 7 %
Göteborg        – 7 %
Malmö            – 8 %
Villor:
Riket              – 3 %
Stockholm      – 6 %
Göteborg        – 3 %
Malmö            – 3 %

Barnappar på Google Play visar porrannonser
Tidigare har vi sett cyberkriminella som riktar sig mot företag, sjukhus och myndigheter, men nu ser man dem också rikta sig mot oskyldiga barn.
Forskare på säkerhetsföretaget Check Point har upptäckt en ny skadlig kod i appbutiken Google Play.
'Koden, som kallas AdultSwine, gömmer sig i nästan 60 barnappar och har laddats ner mellan 3 och 7 miljoner gånger.
Utöver att visa olämpliga och pornografiska annonser, uppmanar AdultSwine användare att installera falska säkerhetsprogram, som i själva verket laddar ner ytterligare skadlig kod.
AdultSwine ber också om användarens mobilnummer och skickar sedan premium-SMS, vilka användaren får betala för själv. Dessutom kan koden leta sig in i mobilens infrastruktur och öppna upp för fler typer av attacker.
- Skadliga koder såsom AdultSwine kan orsaka både känslomässig och ekonomisk skada, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point. Många skyddar sin dator, men glömmer bort att skydda sin mobil, trots att det finns brandväggar och avancerade säkerhetsskydd även för mobila enheter.

"Om kriget kommer" i ny tappning till hushållen
Efter 30 års tystnad är det dags igen. I månadsskiftet maj–juni skickas häftet "Om kriget kommer" ut i uppdaterad utgåva till de svenska hemmen
.
Foldern gavs första gången ut i början av 1940-talet, under pågående världskrig, och innehöll praktiska tips om hur man skulle agera om Sverige skulle bli indraget i kriget.
De sista upplagorna trycktes på 1980-talet. Sedan dess har säkerhetsläget i vårt närområde försämrats, samtidigt som en rad nya hot som terrorism tillkommit. Därav blir det ett bredare innehåll i den kommande broschyren.

- Då var fokus bara på krig, i dag ser samhället totalt annorlunda ut. Det finns en betydligt mer komplex hotbild med klimatförändringar, terrorattacker, pandemier och informationspåverkan. Människor behöver lära sig mer och veta hur man ska hantera det, säger Christina Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som fått regeringens uppdrag att ta fram skriften / TT

Förslag på skärpta regler för kräftfiske
Utsättning och odling av signalkräftor ska förbjudas i Sverige, föreslår Havs- och vattenmyndigheten. Samtidigt föreslås förbud mot både fiske och försäljning av okokta signalkräftor i stora delar av Sverige.

Havs- och vattenmyndighetens förslag på fiske- och försäljningsförbud, som nu skickas ut på remiss, gäller norr om Dalälvens avrinningsområde med undantag för Malungs och Älvdalens kommun. Även på Öland och Gotland föreslås fiskestopp.
I de delar av landet där fiske fortsatt tillåts vill myndigheten ha ett krav på personlig fiskelicens eller att fisket sker i näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt. I Vättern vill myndigheten minska allmänhetens rätt att fiska signalkräftor från fem helger till två.
Målet är att stoppa spridningen av signalkräftan i Sverige eftersom den sprider kräftpest, men ändå tillåta ett reglerat fiske, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Signalkräftan är en invasiv art, som slår ut den inhemska flodkräftan. Den härstammar ursprungligen från USA och Kanada och började importeras för 50 år sedan. Nu finns den i mer än 4 000 vattendrag och samtidigt har mer än 97 procent av svenska bestånd av flodkräfta slagits ut av kräftpest.
De som redan har signalkräftor i en damm eller liknande på sin mark kan låta dem vara kvar.
 

Id-kapningar ökar igen
Flera får sina identiteter stulna på nätet i Sverige. I november anmäldes det högsta antalet av id-kapningar någonsin, enligt ny statistik.
– Först såg vi en minskning, men sedan ökade brotten igen under hösten, säger Nina Jelver, analytiker vid Nationellt bedrägericenter.

Under 2016 minskade antalet identitetsintrång i Sverige och fortsatte en bra bit in på 2017. Totalt anmäldes 116 760 identitetsintrång förra året, vilket är en minskning med runt tre procent jämfört med 2016, visar statistik från Nationellt bedrägericenter, NBC. Under hösten vände dock utvecklingen och anmälda identitetsintrång ökade igen.
– Vi hade ett bra år 2016 och även första halvåret 2017. Sedan efter sommaren hände något och fler började kapas igen, säger Nina Jelver, analytiker vid NBC.

Framför allt handlar det om så kallade CNP-bedrägerier, brott där någon gör ett köp online med stulna kortuppgifter. Nära 80 000 sådana anmälningar gjordes 2017. Under oktober–december ökade dessa med 45 procent jämfört med samma period 2016. Även anmälda kreditköp i andras namn ökade.
– Nära 60 procent av dessa brott inleds med ett identitetsintrång. Det är tyvärr väldigt lätt att kapa någons identitet, säger Jelver.

Att sno någons identitet för att handla på nätet blev förbjudet enligt lag den första juli 2016. Brottet heter olovlig identitetsanvändning och omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera en person, såsom personnummer, namn, adress och mejl. Brottet kan ge böter eller fängelse i högst två år.
– Det positiva med detta är att det är brottsligt redan när du tar någon identitet. Du behöver inte genomföra ett bedrägeri också, säger hon.

Enligt Nationellt bedrägericenter har brottsligheten ökat drastiskt de senaste fem åren när det gäller id-kapningar på nätet.
– Men det bör ses i relation till att också handeln på nätet har ökat med 15–20 procent årligen under samma period, säger hon.
Samtidigt har brotten förändrats genom åren. Förut var det enklare brott via annonssidor, nu är det mer avancerade och organiserat än förut.
– Det finns ett affärsupplägg nu förtiden som gör att det är mycket svårare att utreda brotten. För pengarna stannar inte bara i Sverige, säger hon.

Jelver berättar att NBC arbetar mycket med att ha dialoger med banker och andra aktörer kring lösningar för att göra det säkrare när köp görs på nätet.
– Det har blivit vanligare för att det är så lätt att begå bedrägeri nuförtiden och utge sig för att vara någon annan. Så det är viktigt att alla arbetar med att säkra upp.

Så här kan du skydda dig
Kanske är du orolig för att någon annan köper saker på kredit i ditt namn, eller att du just nu har skulder du inte har någon som helst aning om.
Företagen, banker och affärer arbetar hela tiden med att vidta åtgärder för att göra det svårare att begå bedrägeri på nätet eller sno någons identitet.
Inget hjälper så länge du uppger dina uppgifter via bland annat telefon, sms eller mejl, säger rådgivningsexperten Lina Nilsson på Stöldskyddsföreningen.

Den mänskliga faktorn spelar en stor roll, anser hon. Det gör att personer snarare tycker det är kul att ha vunnit 5.000 kronor på Ica, i stället för att ifrågasätta det.
– Blir man osäker så ring och fråga först och hör efter innan du ger ut dina uppgifter. Företag har ingen anledning att begära ut sådana uppgifter från dig.
Lina Nilssons främsta tips är att aldrig ge ut några personuppgifter eller kontouppgifter – de uppgifterna tillhör dig.
– Dina lösen, kontokortsnummer, ditt bankid, det är ditt. Det är ingen annan som ska ha det eller som behöver det. Så länge man tänker så är man ganska skyddad, säger hon.
Godtrogna i Sverige
Varför människor ändå ger ut sina uppgifter tror hon beror på att människor tyvärr inte är så medvetna om att det är ett bedrägeri och att vi är så väldigt godtrogna i Sverige.
– Det här samtidigt som sms:en och mejlen är utformade på ett sätt som gör att folk inte tänker sig för. Det ser så äkta och rätt ut, säger hon.

Personliga fordonsskyltar ger fyra miljoner till ökad trafiksäkerhet
Skyltfonden bildades hösten 1988 och ska ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhet. Pengarna i Skyltfonden kommer från avgiften som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar.

En personlig skylt kostar för närvarande 6 200 kronor, varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden. Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt som ska stötta och utveckla idéer inom trafiksäkerhet. I december 2017 beslutade Trafikverket att ge drygt fyra miljoner kronor till tretton projektsom ska utveckla idéer om bättre trafiksäkerhet. Fokus ligger även denna gång på oskyddade trafikanter, framför allt cyklister och fotgängare.

Tretton projekt får 4 041 000 kronor ur Skyltfonden 
Det är universitet, organisationer och företag som ansvarar för de tretton forskningsprojekten som ska öka trafiksäkerheten på ett eller annat sätt. Det handlar bland annat om:
-  akutvård i ambulansen, med simulator för att träna ambulanspersonal
-  säkrare mönstring för skor med målet att kunna säkerhetsklassa skosulor på ett liknande sätt som Euro NCAP gör för bilar.
-  fotgängarsimulator i tredimensionell virtual reality
-  gångfartsgator – hur gatorna är ”möblerade” och hur flödena påverkar deras funktion.

Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och Trafikverket strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.

Här är Sveriges populäraste hundraser
Labrador retrievern ökar sitt försprång som den mest populära rasen bland registrerade hundar i Sverige. Men den lilla sällskapshunden bichon havanais, från Kuba, har klättrat till en sjundeplats på listan, med 904 registrerade hundar under 2017.

Totalt registrerades 51.059 nya hundar av Svenska kennelklubben under 2017. Populärast är fortfarande labrador retriever med 2.654 registrerade hundar, följd av schäfer. Trea kommer golden retriever, följd av jämthund, visar statistik från Svenska kennelklubben (SKK) och Jordbruksverket.
Väljer mindre hundar

Trenden går dock mot mindre hundraser.
– Man väljer en liten eller medelstor hund, inte som kanske för 20 år sedan då man talade mycket om kamphundar och muskelhundar. Det finns inte längre. Och det tycker vi är positivt; det är lättare att hantera en sådan hund, säger Hans Rosenberg på SKK.
En annan trend är att chihuahua-boomen efter Paris Hilton i början av 2000-talet avtagit, till förmån för många andra små raser.

En familjemedlem
Kennelklubben ser också att man tar hand om hundarna på ett bättre sätt.
– Hunden är inte längre ett sällskapsdjur, utan den är en familjemedlem. Och en familjemedlem vill man skämma bort med det bästa: med veterinärvård, kost och andra attiraljer. Det gör att många också ser oss som en presumtiv målgrupp, säger Hans Rosenberg.
Enligt en undersökning från Novus finns det omkring 881.000 hundar i Sverige. I snitt blir hundarna allt äldre – tolv år.
Under 2017 seglade Bella upp i topp på namnlistan bland hundar som registrerats under året. Men fortfarande är Molly, som varit ohotad etta på namntoppen sedan 2006, det vanligaste hundnamnet i Sverige, enligt Jordbruksverket.

FAKTA: HUNDARNAS TIO-I-TOPP
Ras Antal nyregistreringar 2017
1) Labrador retriever 2 654
2) Tysk schäfer 2 378
3) Golden retriever 1 996
4) Jämthund 1 793
5) Shetland sheepdog 945
6) Cockerspaniel 906
7) Bichon havanais 904
8) Staffordshire bullterrier 862
9) Chihuahua, långhårig 858
10) Fransk bulldog 827
Källa: Svenska Kennelklubben

Djurens Rätt om förslaget till ny djurskyddslag
Den 11 januari kommer regeringen att fatta beslut om ett förslag till en uppdaterad och moderniserad djurskyddslag, ett förslag som därefter går vidare till Lagrådet. Djurens Rätt gläds åt bra ändringar rörande övergivna katter, elefanter och sjölejon på cirkus och att minkarna på pälsdjursfarmerna finns med, men förväntar sig fler initiativ för djuren i Sverige framöver.

Den nya djurskyddslagen bygger i huvudsak på djurskyddsutredningens förslag (SOU 2011:75) som presenterades år 2011, och presenterades av landsbygdminister Sven-Erik Bucht och vice statsminister Isabella Lövin igår.
– Vi gläds åt att regeringen har tagit till sig flera våra synpunkter och gläds åt positiva framsteg som att regeringen anser att minkarnas situation måste förbättras, att det blir tydligt att djur inte får överges, att det införs ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus och att Lex Maja blir verklighet. Det är också positivt att den nya djurskyddslagen lägger stor vikt vid djurs naturliga beteende, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt.

Samtidigt konstaterar Djurens Rätt att mer behöver göras.
– Djurfrågor är viktiga för många svenskar och måste ges plats i politiken. Vi hade önskat ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige istället för en utredning, men vi ser fram emot att ta del av hela förslaget till ny djurskyddslag och hoppas att det som regeringen nu föreslår resulterar i faktiska förbättringar för djuren, säger Camilla Björkbom.
Djurens Rätts kommentarer till förslagen i den nya djurskyddslagen
Det är mycket positivt att regeringen föreslår att det införs ett uttryckligt förbud mot att överge djur av tamdjursarter och att det tydliggörs att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Vi utgår från att även kravet på märkning och registrering av katter kommer att införas i framtiden.

Regeringen har beslutat att vid sidan om förslaget till den nya djurskyddslagen ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Det är mycket glädjande att förbättrade förhållanden för pälsdjuren är en prioriterad fråga för regeringen - även om Isabella Lövins uttalande om att minknäringen inte behöver vara "oroad" sänker förhoppningarna. För redan idag finns kunskap och underlag om brister i minkarnas välfärd, ett viktig steg att ta för att förbättra minkarnas situation är att införa ett krav på simvatten.

Vi ser mycket positivt på att regeringen föreslår att det ska bli möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla allvarliga djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Lex Maja är efterlängtad!

Regeringen delar djurskyddsutredningens bedömning om att det saknas praktiska förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att bete sig naturligt och föreslår därför att förbudet mot vissa djur på cirkus utvidgas med dessa arter. Det är bra. Men en överväldigande andel svenskar står bakom ett uttalat förbud mot alla vilda djur på cirkus och fler steg behövs för att Sverige ska hänga med i utvecklingen internationellt. Ett alternativ vore en så kallad "positiv lista", en lista över vilka djurslag som får visas på cirkus, inte vilka som är förbjudna, som är fallet idag.

Skrivningarna om att stärka skyddet för djur i samband med träning och tävling är positiva, t.ex. förslaget om att det ska införas ett förbud mot att tillfoga djur skada, och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada, i samband med träning och tävling.  Hur detta omsätts i praktiken ska bli intressant att se.

Vi är glada att det tydliggörs att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt, och att beteendestörningar ska förebyggas. Vi hoppas också att Djurskyddsutredningens förslag på krav på att djur ska hållas lösgående kommer bli verklighet, eftersom att hålla djur uppbundna (mer än tillfälligtvis) starkt begränsar deras möjligheter till naturligt beteende.

Vi delar regeringens bedömning om att kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning och ser positivt på ett nytt kravpå att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Allt färre våldsbrott klaras upp - trotts löfte om bättring
Antalet brott som polisen lämnade vidare till åklagare ökade med 3,1 procent förra året. Men när det gäller våldsbrott så minskade istället antalet utredda brott.
I början av förra året rapporterades om nya katastrofsiffror för polisen. Antalet utredda brott minskade kraftigt och jämfört med 2015 så löste polisen 10 procent färre brott. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman krävde bättring och polischef Dan Eliasson lovade en förändring under 2017.

När polisen nu redovisar statistik över uppklarade brott för förra året så märks en ökning av andelen uppklarade brott totalt sett. Jämfört med 2016 så ökade antalet ärenden som lämnats vidare till åklagare med 3,1 procent.

Men när det gäller våldsbrotten är siffrorna desto dystrare. Där rasade resultatet med 2,7 procent under året, från 19.051 till 18.528.
− Vi har här en stor utmaning. Mord i gängmiljöer, våldtäkter, sexualbrott mot unga på internet och andra allvarliga och svårutredda brott ökar i samhället. Det kräver stora resurser och påverkar polisens förmåga att möta brottsligheten i medborgarnas vardag. Därför krävs kraftfulla insatser från fler samhällskrafter för att försvåra och förebygga grov brottslighet, säger rikspolischef Dan Eliasson i polisens pressmeddelande.

Narkotikabrott, skadegörelsebrott och trafikbrott är de områden där den största resultatförbättringen har skett.

Yngre barn erbjuds nu mässlingsvaccin
På grund av mässlingsutbrottet har Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland beslutat att barn från 12 månaders ålder kommer att erbjudas vaccin mot mässling.

I samband med besök på BVC kommer vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin) erbjudas till barn från 12 månaders ålder.
– En riskgrupp för mässling är de allra minsta barnen som ännu inte fått vaccin. Att vaccination erbjuds redan från 12 månaders ålder är en de preventiva åtgärder som vi vidtar för att skydda de som riskerar att bli sjukast när de får mässling. Övriga i samhället bedöms ha ett gott skydd mot mässlingen även om enstaka personer kan vara mottagliga, säger Ann Sofie Cavefors, barnhälsovårdsöverläkare i Göteborgs- och Södra Bohuslän, i ett pressmeddelande. 

De som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader kan också erbjudas vaccination. I det nationella vaccinationsprogrammet ges MPR-vaccin vid 18 månaders ålder, men kan ges från 12 månader inom programmets ram.
Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, skriver Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland . 

Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Efter två doser är skyddet livslångt, men enstaka personer som är vaccinerade kan ändå insjukna, men detta är ovanligt. Har du haft mässling kan du inte få det igen. 

Se om du har skydd mot mässling!
Är du osäker på vad just din åldersgrupp har för skydd mot mässling se här i tabellen(på vgregion.se). 

Snart är det straffbart att överge katter
Katter är vårt vanligaste husdjur och de flesta har ett hem, men det är inte ovanligt att katter springer bort eller överges.
Enligt föreningen Djurskyddet finns det minst 100 000 hemlösa katter i landet. De far illa, drabbas av smittor och svälter.
Detta vill regeringen nu få stopp på med en ny djurrättslag och föreslår att det skall bli straffbart att överge katter och andra husdjur.
Regeringens landsbyggdssminister Sven-Erik Bucht säger:
- Det här är viktigt, det är ett stort problem att folk tar hem katter och sedan överger dem. Då blir de förvildade. Det här är inget vi behöver.

Men det är inte bara för katter skyddet skall förbättras. I den nya lagen gör också slut på elefanter och sjölejon på cirkus.
I den miljön finns inga förutsättningar för djuren att bete sig naturligt. Även förhållandet för minkar i pälsdjursproduktionen skall förbättras.
 

TELE2 och Comhem går ihop
Mobiloperatören Tele2 och bredbandsoperatören Comhem går samman i ett gemensamt bolag, skriver företagen i ett pressmeddelande. 
Sammanslagningen sker genom en aktiebolagsrättslig fusion, vilket innebär att Comhem absorberas av Tele2.
Comhems styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna röstar för en fusion, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Genom att skapa en operatör för både mobilt och fast nätverk ser styrelsen bland annat möjligheter för synergieffekter på 900 miljoner kronor inom fem år.

“Samgåendet är det bästa möjliga nästa steg för båda bolagen då det kommer att göra det möjligt för oss att möta morgondagens efterfrågan och släppa loss kraften för den bästa möjliga digitala livskvaliteten i Sverige", säger Comhems vd Anders Nilsson i ett pressmeddelande.

Nilsson får rollen som koncernchef i det nya bolaget.
De båda styrelserna ingick den 9 januari 2018 ett fusionsavtal och antog samma dag en gemensam fusionsplan enligt vilka Tele2 och Comhem har enats om ett samgående av bolagen genom fusionen.

För att sammanslagningen ska gå igenom krävs att aktieägarna vid respektive bolagsstämma säger ja.
Tele2:s och Comhems största aktieägare Kinnevik, som har 30,1 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Tele2 och 18,7 procent av aktierna och rösterna i Comhem, kommer att rösta ja för fusionen, säger Comhem och Tele2 pressmeddelandet.
Konkurrensmyndigheter behöver också godkänna affären. / TT

8 av 10 har brutit mot en eller flera trafikregler
Var åttonde bilist har brutit mot en eller flera trafikregler. Det visar en färsk undersökning. 
För två år sen gjorde Sifo en undersökning som visade att nio av tio brutit mot trafikreglerna. ABS Wheels följde undersökningen och ställde liknande frågor två år senare i sin däckpanel.
- Jag trodde siffran skulle vara högre med tanke på den ökade mobilanvändningen i trafiken.
Det verkar som att bilister blivit bättre på att följa regler, säger Andie Lahdo, VD.

Undersökningen visar att 65% som bryter mot trafikreglerna är män. Vanligaste trafikbrottet är fortkörning där 80% erkänner att de kört för fort. 7 av 10 erkänner att det någon gång rattsurfat. Endast 10% erkänner att det ofta struntar i trafikreglerna.

- Vi behöver tydligare och skarpare regler! Läser man statistiken på Brottsförebyggande rådet så ser man att trafikbrott hör till dom brotten som sällan anmäls, berättar Andie
- Det finns även lite ironi i det hela, nu kommer det helt plötsligt en ny lag från 1 februari 2018 som förbjuder föraren från att hålla mobilen i handen. Vad är det som är nytt? flertalet personer har dömts och fått böter för det ända sedan 2013.

Till vanligaste trafikbrotten hör fortkörning, rattfylleri, brott mot bilbälteslagen, olovlig körning, med mera..
Med synligare kontroller minskar fortkörning enligt motormännens undersökning.
 

400.000 äldre i Sverige lever i digitalt utanförskap
400 000 äldre står utanför det digitala samhället visar ny forskning. Staten har fått kritik för att myndigheter servar äldre medborgare på ett otillräckligt vis.
Bland annat har forskaren Dino Viscovi vid Linnéuniversitetet kritiserat myndigheter:
– Det måste finnas traditionell service på den offentliga sektorn. Vi kan inte kräva att en 85-åring ska investera i ny teknik.
– De kan inte komma i kontakt med myndigheter den vägen. Inte handla på nätet, läsa tidningen eller se på tv på det viset. De är fortfarande analoga, säger Dino Viscovi.
Han ger en känga åt svenska myndigheter som han menar erbjuder digitala tjänster som gör att äldre missar samhällsfunktioner.
– Man kan inte säga att ni är inte tillräckligt duktiga för att klara av oss på myndigheterna utan det är myndigheterna som inte är tillräckligt duktiga på att serva sina medborgare. Vi kan alltså inte kräva av en 85-åring att de ska investera i ny teknik.
– Man har alldeles för bråttom i dag och man lever i enkla föreställningar som ”jo men det här ordnar sig med tiden”. Nej, det gör det inte.

 Nu svarar Ardalan Shekarabi (S), civilminister och ansvarig för offentlig digitalisering, på kritiken.
– Det här är en av våra stora utmaningar i den offentliga servicen. Det finns brister och människor ser att den statliga servicen försämrats, säger han till SVT Nyheter Småland.

I regeringens höstbudget gjordes stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn.
Samtidigt beslutade regeringen så sent som i december 2017 att öka den statliga närvaron på tio platser i Sverige under våren 2018. Bland annat i småländska Vimmerby.
– Vi får inte tillåta ett digitalt utanförskap, utan det ska utgå från människornas möjligheter och behov. Därför får inte den fysiska närvaron försvinna i digitaliseringen.
Shekarabi medger att vissa av samhällets grupper – främst de äldre – har påverkats negativt av för otillräcklig fysisk närvaro bland statliga myndigheter.
– Tillgängligheten för alla människor oavsett förutsättningar ska vara tillräckliga på statliga hemsidor och appar.

Nu utreds orsaken till ökade sexualbrottsanmälningar
Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna, konstaterar regeringen i sitt regleringsbrev till BRÅ. Under de senaste fyra åren har även utsattheten för sexualbrott ökat, enligt Nationella trygghetsundersökningen.

2016 uppgav 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) att de har utsatts för sexualbrott, vilket motsvarar cirka 181.000 personer. Det är en ökning jämfört med 2015, då 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta.

Gruppen gärningspersoner
BRÅ får nu i uppdrag av regeringen att belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005. I uppdraget ingår också att ”i möjligaste mån” uppskatta den faktiska utvecklingen av sexualbrotten.

BRÅ ska analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer – ”och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner”.
Moderaterna har krävt att gärningsmännens eventuella utländska bakgrund ska kartläggas. Från att inledningsvis uttryckt skepsis gentemot detta, har justitieminister Morgan Johansson (S) senare sagt att det är upp till BRÅ att avgöra.

Öppen formulering
Den öppna formuleringen ”gruppen gärningspersoner” innebär dock en öppning för BRÅ att även ta med utländsk bakgrund. På BRÅ kan man dock i dag inte ge något besked om det även blir så.
– Det här uppdraget har ju precis kommit så vi håller på med att lägga upp arbetet och se vilka som ska jobba med det, så det är helt enkelt litet för tidigt att säga, säger BRÅ:s pressekreterare Monica Landergård till TT.

På justitiedepartementet säger man att beskedet från tidigare gäller, det vill säga att det är upp till BRÅ att avgöra om även utländsk bakgrund ska inkluderas.

Konsumentverket skickar varningsbrev till 79.000 äldre
Mängden av oseriösa telefonförsäljare gör att Konsumentverket gör ett unikt utskick.

Myndigheten skickar brev till 79.000 äldre för att informera om deras rättigheter.
Det handlar om äldre som äger skog eller jordbruksfastigheter. Bakgrunden är de många fall där äldre genom telefonförsäljning bundits upp till exempelvis dyra telefonabonnemang som de sedan inte kunnat ångra, med hänvisning till att de formellt är företag.

Myndigheten slår i brevet fast att ångerrätten gäller när man agerar som privatperson, och man hoppas att utskicket ska öka kunskapen och ge äldre verktyg att säga ifrån mot bolagen.
– Vi tycker att det är oerhört fult att ge sig på 80- och 90-åringar som inte är företagare och sälja på dem företagsabonnemang. Därför vill vi nå den här målgruppen, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket.

Nya tullregler för svenska sportfiskare i Norge 
Tullreglerna för turister som fiskar i Norge och tar med fångsten över gränsen ändrades 1 januari.
Grundregeln säger att en privatperson som fiskat i Norge får ta med sig 10 kilo fisk. Har man fångat fisken inom en registrerad turistfiskeverksamhet får man dock från årsskiftet föra ut dubbelt så mycket.
En begränsning i tid finns. Regeln gäller för en transport under sju dagar. Man kan inte göra en ny resa med fisk förrän sju dagar har gått. Man får inte heller, som tidigare, ta med så kallad troféfisk utöver kvoten.
Nytt är också att det krävs speciell dokumentation när man för fisk över gränsen. Som turist måste man kunna visa att man fiskat inom registrerad fiskeverksamhet för turister.
Norska fiskeridirektoratet arbetar för att få fram en app för denna dokumentation.
Den som nöjer sig med att ta med 10 kilo fisk behöver ingen speciell dokumentation.
 

Johannes Brost är död
Skådespelaren Johannes Brost är död, meddelar hans familj i ett mejl.
Han blev 71 år gammal. Johannes lämnar efter sig fyra barn.
I mejlet som gick ut på fredagen meddelade familjen att den folkkäre skådespelaren gått bort efter en tids sjukdom:

”Med djup sorg meddelar vi att skådespelaren Johannes Brost lämnat oss. Omgiven av familj somnade han den 4 Januari 2018 in på Skånes universitetssjukhus i Lund efter en tids sjukdom. Han blev 71 år. Han kämpade hårt och länge men klarade inte kampen mot cancern. Han fattas oss. Familjen ber att få sörja i stillhet.”

Prisbelönt skådespelare
Den folkkäre skådespelaren är bland annat känd för sin roll som Joker i SVT-serien Rederiet, en av svensk tv-historias mest kända serier som gjordes i 318 avsnitt.
Brost fick sitt stora genombrott 1981 i julkalendern Stjärnhuset, och gjorde under 80-talet en lång rad uppmärksammade teaterroller i komedier som Bäddat för sex och Är du inte riktigt fisk. Under samma period etablerade han sitt säregna humoristiska uttryck i tv-serien Gäster med gester.
På senare år har han bland annat hyllats för sina insatser i filmen Avalon, som ledde till att han tilldelades en Guldbagge för bästa manliga huvudroll.

Frimans krig sista rollen
En av Johannes Brosts sista roller var Sievert Lindberg i tv-serien Fröken Frimans krig.
Skådespelaren Sissela Kyle, som gör huvudrollen i serien säger:  
– Jag blir så ledsen, han var en sån himla bra och fin skådespelare. Vi jobbade tillsammans på Malmöoperan också när jag regisserade Top hat där. Jag blir så ledsen att höra det här. Han trodde att han skulle blir frisk.
Texten uppdateras.

Se guldkornen med Johannes Brost i Öppet arkiv
Se klipp från bakom kulisserna på Johannes Brost

 

Gratis tågluff för tusentals 18-åringar
I år kommer 20 000 18-åringar i Europa få tågluffa gratis. Ett omdiskuterat förslag i EU-parlamentet har landat i ett försöksprojekt med start redan i å

18-åringarna kommer att få gratis Interrail-kort som gäller i 30 länder i tre veckors tid. Hur de 20 000 personerna ska väljas ut är ännu oklart.
Saken har diskuterats i parlamentet sedan 2009 och enligt de första förslagen skulle alla EU-medborgare få Interrail-kort i present på sin 18-årsdag. Men det kostsamma förslaget möttes av mycket kritik och har resulterat i en kompromiss.

Notan för försöksprojektet beräknas till 12 miljoner euro, motsvarande nästan 118 miljoner kronor.
Om försöket anses vara lyckat kan det upprepas årligen till år 2020. Initiativtagaren Manfred Weber, tysk politiker i den kristdemokratiska EPP-gruppen, har tidigare sagt att syftet är att de unga ska få "upptäcka Europas skönhet och mångfald under tre veckor". / TT

IVO:s skyldighet att utreda klagomål förändras
Om man känner att man råkat ut för en vårdskada ska man i första hand vända sig till den vårdinrättning där man blivit vårdad. Man kan även vända sig till patientnämnden, eller IVO, inspektionen för vård och omsorg. Från och med årskiftet så kommer en ny patientlag att gälla för IVO.

Genom lagförändringen kommer IVO dels att fokusera på allvarligare fall  som tex när en patient har avlidit, och dels hjälpa vårdgivare med större behov. Enklare klagomål ska utredas av vårdgivarna och patientnämnderna i samarbete.
– Lagstiftaren har gjort den här lagförändringen för att vi ska få ökat utrymme och tillsynen för de patientgrupper som kanske inte har så stora möjligheter att rikta klagomål idag, säger Karin Fagerberg, avdelningschef IVO.
– Det kan vara personer som har svårigheter att kommunicera, eller är ovana på grund av språksvårigheter eller att kontakta olika myndigheter eller sjukvårdsinrättningar för att begära svar, säger Karin Fagerberg.

Sättet som IVO jobbar nu och för nästa år, kommer att vara likartat, med utredning, kommunikation och beslutsfattande och till sist ett påpekande om eventuella brister som finns.
– Vi tror att klagomålen kommer att bli färre till antalen 2018 än vad de har fram tills nu, men det kan bli så att de tar längre tid att utreda för att det blir mer fråga om mer kvalificerade utredningar, säger Karin Fagerberg, avdelningschef IVO.
Är det här en förbättring eller försämring för patienten?
– Jag bedömer det som en förbättring för att i det här fallet, så åläggs vårdgivaren, inte genom en föreskrift utan nu genom en lag som säger att: man ska behandla sina klagomål, och det är ju där möjligheterna finns att åtgärda själva bristen, som blivit anmäld från början av vårdtagaren, säger Karin Fagerberg.

Här gör du en anmälan

IVO
Syftet med det nya klagomålssystemet är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.
Patientnämndernas huvuduppgift blir att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men de ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet.
IVO:s roll förändras genom att myndighetens utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.
Ett viktigt skäl till denna förändring är enligt propositionen att det leder till ökade möjligheter för IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn som bygger på analyser om var behovet av tillsyn är som störst med hänsyn till kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården.
IVO kommer att ha en närmare samverkan med patientnämnder och vårdgivare för att kunna ta del av de patientberättelser som kommer in till dem.
Källa: IVO

James Bond kan bli kvinna
Efter premiären av den senaste James Bond-filmen, "Spectre", sade Daniel Craig att han hellre skär upp sina handleder än att spela spionen igen. Trots det blev det ett till slut ett ja till att axla rollen som agent 007 igen.

Vem som tar över när Daniel Craig väl kliver åt sidan är oklart men nu öppnar producenten Barbara Broccoli för att nästa Bond kan vara en kvinna eller en svart person.
- Filmerna tenderar att spegla samtiden så vi försöker alltid att tänja på gränserna. Allt är möjligt. Just nu är det Daniel Craig och jag är väldigt glad över det, men vem vet vad som väntar i framtiden?, säger hon i en intervju med The Daily Mail.

Den 25:e Bond-filmen i ordningen väntas ha premiär den 8 november 2019. Filmen saknar fortfarande titel och regissör. /TT

Minderåriga förbjuds sola solarium
Den 1:a september 2018 kommer en lag att träda i kraft som förbjuder personer under 18 år att sola solarium i Sverige.
Tanken med lagen är att minska antalet hudcancerfall. '

Johan Gulliksson arbetar som utredare för Strålskyddsmyndigheten menar att arbetet med att informera om risken för hudcancer inte har hjälpt i den mån man hoppats och därför har man beslutat att nu införa lagen.
– Man har sett en ökad risk för hudcancer om man solar i solarium. Det man även har sett är att om man börjar sola i unga år så är det en ökad risk jämfört med om man börjar när man börjar sola i äldre år, säger han. 

Många kommer att behöva invistera ungefär 100.000 kronor på ett nytt betalsystem och det slår hårt för de som är småföretagare. 

Hur ska då en ägare till obemannade solarier kunna hålla koll på att minderåriga inte solar där? 
Det kommer att bli bland annat system där man kan ladda ner en app där man måste ha mobilt bank-ID för att sola, det har fungerat i Norge.

Slut med mobbning och nakenbilder på nätet
Från och med årsskiftet är olaga integritetsintrång ett brott enligt svensk lag.
Det innebär att det är straffbart att sprida integritetskänsliga uppgifter och bilder, exempelvis nakenbilder utan tillåtelse. Straffet kan bli allt från böter till fängelse i fyra år.
På detta sätt ska polisen lättare kunna komma åt exempelvis nätmobbing och personer som lägger ut bilder från olycksplatser.
En annan förändring är att brottet ofredande som tidigare bara rört faktiska möten, framöver även omfattar kontakter via telefon, mejl och sms.

Ny vapenamnesti riktas till kriminella grupper
Polisen extrabemannar för att klara av verksamheten när vapenamnestin startar den 1 februari 2018.
Idag finns två miljoner legala skjutvapen i Sverige. Hur många olagliga skjutvapen som finns är svårare att uppskatta.  För att få bort sådana skjutvapen från gatan ska man återigen kunna lämna in oregistrerade och illegala vapen anonymt till polisen. Och helt utan straff. 

Polisen extrabemannar för att klara av verksamheten när vapenamnestin startar den 1 februari 2018.
Joakim Norenhag är jurist på Polisens rättsavdelning och projektleder den kommande vapenamnestin.
– Vi vet erfarenhetsmässigt, att det blir en stor belastning för polismyndigheten och därför har vi nu sett till att rekrytera femton extra medarbetare för att omhänderta den här ökade arbetsbelastningen, så att amnestin inte ska påverka vår ordinarie vapentillståndsverksamhet, säger han.
Även ordinarie polispersonal utbildas just nu och inlämningsplatser iordningställs. Allt för en säker vapenhantering under amnestin.

Inlämnade vapnen skickas sedan vidare till Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping för destruktion. 

Mikael Högfors, är chef vid vapengruppen på NFC i Linköping
– I den här amnestin så riktar vi ju information till de kriminella nätverken, både de som finns ute i landet som har en kriminell bakgrund, men även till dem som finns runt omkring. 

– Och en av anledningarna till att vi vill få tag på just att just lämna informationen till de kriminella i det här det är ju att lämna in vapnen, för oss är det ett sätt att skydda hela samhället, säger Mikael Högfors.

På NFC i Linköping tror man att amnestin som löper från den första februari till och med den sista april kommer innebära att man får in minst 13 000 okända och illegala vapen. Och detta väntas ge effekt på en brottsutveckling med många skjutvapen i omlopp.

– Just det där - att faktiskt göra illa någon - det måste man jobba på och det ut ett samhällsperspektiv och hjälpa enskilda individer ibland. Det andra är ju att ta bort möjligheten att använda skjutvapen. Där kan vi ju minska införseln av skjutvapen till landet, säger Högfors. 
– Vi minskar beståndet av vapen som är tillgängliga. Och då minskar det också möjligheten att få tag på ett vapen, säger han.

Under vapenamnestin 2013 kom drygt 15 000 skjutvapen och 36 ton ammunition in till polisen.

De nya lagarna som börjar gälla 2018
Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft.


-  Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.
-  Att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person blir straffbart.
-  Att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte blir straffbart oavsett om mötet ägt rum
-  Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.
-  Förbud för bilförare att tala i telefon med mobilen i handen. Från februari.
-  Förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från höstterminen 2018.
-  Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj.
-  Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september.
-  En amnesti för att lämna in olagliga vapen gäller februari-april.
-  Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli -15 april.
-  En ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari.
-  Höjda straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars.
-  Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.
-  Ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät.
-  Sekretesskydd införs för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.
-  Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.
-  Rektorer ska besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfullmäktige.
'
Källor: Riksdagen, regeringen, tullverket

Försäkringskassan - Regeländringar den 1 januari 2018
I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

Aktuella förändringar:
Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård
Ger rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år. De som fyller 23 år under året får i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Höjt underhållsstöd för barn som fyllt 15 år
Från och med 2018 får äldre barn ett högre underhållsstöd. Beloppet är högst 1 573 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år, därefter ökar beloppet till 1 723 kronor per månad.

Sjukpenning i avvaktan på beslut
Den som har haft sjukpenning en period och ansöker om ytterligare en period kan från och med 1 januari 2018 få rätt att behålla ersättningen under tiden hen väntar på beslut.

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning
Tidigare uppgick ersättningen till 95 procent av boendekostnaden upp till 5000 kronor. Nu höjs ersättningsgraden till 96 procent. Det innebär 50 kronor mer per månad i bostadstillägg.

Ändringar för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Ändringarna innebär bland annat att deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen i stället för till Försäkringskassan. Reglerna för hur ersättningen minskas när man samtidigt har lön eller andra ersättningar ändras också. 

Försäkringskassan tar över administrationen av etableringsersättningen.
Etableringsersättning är pengar man som nyanländ kan få när man går ett etableringsprogram. 

Sänkt skatt för personer med sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning
Personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning får sänkt skatt från och med januari 2018. 

Närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag
Tidigare har ersättningen gällt en fjärdedels eller halv närståendepenning. Från och med 1 januari 2018 kan man även få närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag.

Höjd skatt för personer bosatta utomlands och som får ersättning från Försäkringskassan
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent. Det här berör till exempel de som får sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och som är bosatta utomlands.

Höjt prisbasbelopp
Vid årsskiftet höjs prisbasbeloppet från 44 800 kronor till 45 500 kronor vilket påverkar ett antal ersättningar.

Tillstånd ska krävas för att skjuta fyrverkeriraketer 2019
Efter oroligheter i bland annat Malmö förra nyårsafton har nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutat att det ska krävas tillstånd för att skjuta raketer. Dee nya reglerna ska träda i kraft förrän mitten av 2019.

Drygt hälften av alla personskador vid varje nyårsafton orsakas av fyrverkerier. Fjolårets nyårsafton blev på flera håll i landet stökig på grund av raketkaos. Redan ett par dagar in på det nya året föreslog SFB, Sveriges Fyrverkeribranschförbund, självmant att fyrverkerier av raket-typ borde sluta säljas. Det vill säga pjäser på en pinne som flyger iväg med hjälp av en inbyggd drivladdning för att sedan explodera högt upp i luften.

– Vi vill inte att fler människor ska skadas och det är svårt att hantera de här klassiska raketerna. Efter att Norge förbjöd raketer för snart tio år sedan gick olycksstatistiken ner med två tredjedelar bara första året, säger Erik Nilsson, ordförande Fyrverkeribranschen, SFB.

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutat att det ska krävas ett speciellt tillstånd för att få skjuta raketer. För att få tillstånd behöver man genomgå en utbildning som är godkänd av myndigheten. Men de nya reglerna ska inte träda i kraft förrän mitten av 2019.
Shulin Nie, explosiv expert på MSB, menar att det finns två anledningar till det. Dels tar det normalt ett år för en myndighet att införa en ny regel och dels måste branschen få tid att anpassa sig genom att sälja ut sina lager.

Men är det inte viktigare att förhindra att fler skadas än att branschen gynnas ekonomiskt?
– Vår uppgift är att förebygga olyckor men vi ska också utreda konsekvensen av varje ny regel på näringsverksamheter. Under tiden raketer med pinne fortfarande är tillåtna har vi vidtagit åtgärder såsom att informera allmänheten om fara med raketer och hur de ska användas på ett korrekt sätt. Vi har också gjort en marknadskontroll för att se till raketerna inte är för kraftiga och att de är försedda med korrekta bruksanvisningar, säger Shulin Nie.

Till dem som är oroliga för att det här innebär slutet för nyårsfyrverkerier säger Erik Nilsson att de kan vara lugna.
– Det finns andra fyrverkeripjäser med liknande effekt som är säkrare så det behöver man inte vara orolig för.

TILLSTÅND FÖR ATT SKJUTA RAKETER MED PINNE
Användaren ska ha genomgått någon av MSB godkända utbildningar. En sådan utbildning ska bland annat innehålla:
Kunskaper om regler kring användning av fyrverkerier. Det vill säga relevanta bestämmelser i lagen om brandfarliga och explosiva varor, i ordningslagen och i MSB:s föreskrifter.
Tekniska kunskaper om fyrverkerier inklusive skaderisker med fyrverkerier.
Praktiska kunskaper om avfyrning av fyrverkerier inklusive åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade fel.
Källa: MSB

Så maxar du semesterdagarna 2018
I behov av lite ledighet? Här är dagarna du ska ta ledigt 2018 för att maxa dina semesterdagar.
Första gyllene tillfället kommer i mars, när tre lediga dagar även här kan bli tio om man lägger dem rätt. Den 25 mars är en söndag, och om du tar ledigt 26-28 är du ledig fram till långfredagen 30 mars. Sen är det helg följt av ytterligare två röda dagar.

Bra möjlighet för långweekend i maj
I maj kan det vara dags att skaka av sig vintertröttheten med en lite längre helg. Tur då att det finns två ypperliga tillfällen för långhelg för den som behöver det. 2018 infaller första maj på en tisdag, så en ledig måndag 30 april ger fyra dagars helg. Dessutom är Kristi himmelsfärd 11 maj en torsdag, så en ledig fredag 12 maj ger även det en fyra dagar lång helg.

Nationaldag och midsommar
6 juni är det nationaldagen, och 2018 infaller den på en onsdag. Det betyder att det går att få fem dagars ledighet om man tar ledigt 4-5 juni, eller 7-8 juni. Midsommarafton är som vanligt en fredag, så tar du ledigt torsdag kan även detta bli en långhelg.

Upplagt för superledighet i december
I december kan lite bli mycket med både jul- och nyårsafton på måndagar. Allt som krävs för elva dagars ledighet är att du tar ut 27 och 28 december, så sköter de röda dagarna resten.

Några sista-minuten tips innan 2017 blir 2018
Ännu ett år går mot sitt slut och så även möjligheten till att göra några sista justeringar i din ekonomi. Här följer några punkter att tänka/agera på innan klockan slår 12.

Rot- och rutavdrag
För att skattereduktionen ska kunna göras på beskattningsåret 2017 ska arbetet vara fakturerat och betalat under 2017. Utförandet av arbetet ska vara gjort senast 31 januari 2018. Är ni två som äger er bostad tillsammans har båda en möjlighet till Rotavdrag på 30 procent av arbetskostnaden (max 50 000 kr) och Rutavdrag på 50 procent av arbetskostnaden (max 25 000 kr). Totalt får varje person max dra av 50 000 kronor. Ni kan omfördela skattereduktionen mellan er om ni båda vill utnyttja fullt avdrag eller om någon av er inte betalar en tillräckligt stor skatt för att kunna göra avdraget. Går även att göra nästa år när ni deklarerar.

Handel med värdepapper 
Om du har gjort vinst eller förlust på aktier och/eller fonder kan du kvitta dem mot varandra för att slippa betala skatt på vinsten. Försäljningen måste ske före sista december 2017. Har du sålt aktier/fonder med förlust får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstlaget kapital. Detta gäller endast om du sparar i en vanlig aktiedepå. Sparar du på ett Investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring kan du inte dra av förluster.

Sparande på Investeringssparkonto (ISK)
När du sparar på ett ISK-konto så sköter sig skatten själv, dvs schablonintäkten som du ska betala 30 procent skatt på kommer förtryckt i deklarationen.

Planerar du att flytta ditt sparande från depå till ISK så är mitt tips att du säljer fonderna/aktierna före sista december och köper nya fonder/aktier i ett ISK efter nyår så du slipper dubbelbeskattas. Tänk dock på att du måste betala 30 procent i skatt på vinsten vid försäljningen av aktier/fonder i en depå. Det är bra att fundera på om det är bra ekonomiskt att göra detta när börsen har stigit. Beroende på när du planerar att använda pengarna påverkar också detta beslut. Är det snart kan det vara bättre att ha kvar dem i depån.

Försäljning av bostad
Har du sålt din bostad under året med vinst så kan du välja att antingen betala skatt på vinsten eller att skjuta upp skatten, dvs begära uppskov. Detta gör du i deklarationen 2018. Du betalar ca 3,25 procent i skatt på ditt uppskov vilket är bra att veta om när du bestämmer dig för hur du vill göra. För att få göra uppskov på din bostadsförsäljning under 2017 krävs det att du köper en ny bostad senast 31 december 2018.

Lån och räntor
Är ni två som delar på ett lån så kan ni se över fördelningen av räntebetalningen. Anmäler ni hur ni vill fördela räntebetalningen före årsskiftet kommer det med i den förtryckta deklarationsblanketten. Skatteavdraget är 30 procent på ränteutgifter upp till 100 000 kronor och 21 procent på utgifter däröver. Har ni stora avdrag som endast ligger på en av er kan det finnas pengar att spara här. Går att göra även vid deklarationen nästa år.
Pensionen
Du får inte längre spara avdragsgillt till din pension. Är du osäker på om du fortfarande gör det är nu ett bra tillfälle att undersöka detta och stoppa sparandet eftersom du nu dubbelbeskattas. Öppna istället ett ISK och spar i fonder/aktier om du vill fortsätta att spara privat till din pension.
 
Om man vill föra över pensionsrätter till sin partner måste man skicka in en blankett senast 31 januari det år man vill att överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tillsvidare sen tills man stoppar den eller tills det år man sagt att det ska rulla.
 
Om du har tänkt gå i pension nästa år kan du jämka redan nu för att slippa kvarskatt längre fram. Får du pensioner från flera håll kan den preliminära skatten som betalas in bli för låg. Se över vilka du får pension ifrån och räkna ut vilken skatt du ska betala.
 
För de som redan tar ut pension: Pensionspengarna från den allmänna pensionen kommer den 18 eller 19 december i år.
Har du betalat din restskatt?
Kostnadsräntan vid restskatt ligger på 16,25 procent från och med förfallodagen (för de flesta 13/11) så se till att den eventuella kvarskatten är betald så slipper du den höga räntan.

Tills sist. Passa på att sätta dig ner med din partner, din fru/man, med din familj, med dina barn eller själv och sätt upp några sparmål inför det nya året. Inga mål är för små. Kanske är målet att ha en buffert på några tusenlappar när året är slut, att ha amorterat lite på bostadslånet eller en härlig resa?
Se över familjens avtal – behöver ni allt ni betalar för och har ni de bästa och mest prisvärda avtalen? Börja med att se över räntan på bostadslånet.
 
Se över ditt sparande. Får du ränta på sparkontot? Avkastar dina aktier eller fonder bra till en låg avgift?
 
Har du inget sparande? Sätt upp ett automatiskt sparande. Först till en buffert (på ett sparkonto) och sedan till ett mer långsiktigt sparande (> 5 år) på börsen där du kan få högre avkastning. Även 100 kronor i månaden kan bli många tusen kronor på lång sikt.

Tre av tio svenskar känner förtroende för pensionssystemet
Bara tre av tio svenskar, 30 procent, känner förtroende för det svenska pensionssystemet. Det visar Collectums pensionsbarometer, som bygger på en ny Sifoundersökning.
– Det är beklagligt att många inte känner förtroende för pensionssystemet. Tyvärr är det ett vanligt missförstånd att pension är något svårt och krångligt, men det svenska pensionssystemet är i grunden välkonstruerat, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Tre av tio svenskar, 30 procent, svarar att de känner förtroende för pensionssystemet i ganska eller mycket hög grad. Fyra av tio, 43 procent, svarar att de har lågt förtroende och var femte, 19 procent, svarar att de inte har något förtroende alls för pensionssystemet.
– När olika aktörer debatterar detaljer i pensionssystemet utan att beskriva helheten kan det framstå som att systemet håller på att kantra. Den som har en kollektivavtalad tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen kan känna sig trygg, säger Tomas Carlsson.'

Det svenska pensionssystemet består av flera system: den allmänna pensionen och premiepensionen som staten betalar, tjänstepensionen som arbetsgivaren betalar och ett eventuellt privat pensionssparande.

Undersökningar visar att människor tenderar att underskatta betydelsen av tjänstepensionen och överskatta betydelsen av det privata sparandet. För de flesta tjänstemän som är unga i dag och har normala inkomster och lönekarriärer kommer tjänstepensionen att stå för mellan 25 och 50 procent av den samlade pensionen.

Så kan du höja din pension
– Att jobba länge, betala skatt och ha tjänstepension från arbetsgivaren är viktigast för att få en bra pension, eftersom pensionen står i proportion till den tidigare inkomsten.
– Se till att du betalar låga avgifter på ditt pensionssparande. Det gäller såväl premiepensionen som tjänstepensionen och ett eventuellt privat sparande. Pensionsexpertens tumregel: Allt över en procents avgift är dyrt!
– Se över dina skydd när du närmar dig pensionen. Om barnen flyttat hemifrån kan du överväga att ta bort efterlevandeskydd och återbetalningsskydd på din tjänstepension – så blir det genast mer pengar till dig.
Om Collectums pensionsbarometer
Collectums pensionsbarometer mäter svenskarnas åsikter och attityder kring pension. Pensionsbarometern publiceras flera gånger om året och bygger på resultatet från opinionsfrågor som ställs av Sifo.
Sifoundersökningen genomfördes som en webbenkät den 4–17 december 2017. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar: ”Känner du förtroende för pensionssystemet?”. 2 procent svarade ” Ja, i mycket hög grad”, 28 procent svarade ”Ja, i ganska hög grad”, 43 procent svarade ”Nej, i liten grad” och 19 procent svarade ”Nej, inte alls”. ”Tveksam, vet ej” svarade totalt 8 procent.

Här är hela OS-programmet
Vinter-OS i Pyeongchang i Sydkorea närmar sig. Tävlingarna smyger igång redan torsdagen den 8 februari, en dag före invigningen. Här ser du hur OS-programmet ser ut.

Torsdag 8 februari
01.05-03.00 Curling, mixeddubbel, gruppspel
12.05-14.00 Curling, mixeddubbel, gruppspel
13.30-14.35 Backhoppning, normal backe, herrar, kval
Fredag 9 februari
00.30-02.30 Curling, mixeddubbel, gruppspel
02.00-02.45 Freestyle, puckelpist, damer, kval
02.00-05.25 Konståkning, lagtävl, herrar och par, korta programmet
03.45-04.30 Freestyle, puckelpist, herrar, kval
05.35-07.30 Curling, mixeddubbel, gruppspel
12.00-13.50 Invigning
Lördag 10 februari
01.05-03.00 Curling, mixeddubbel, gruppspel
02.00-06.30 Snowboard, slopstyle, herrar, kval
08.15-09.15 Skidor, skiathlon, damer 7,5 km + 7,5 km
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp B: Japan-Sverige – Kwandong Hockey Centre
11.00-13.50 Shorttrack, herrar, 1 500 m, final, damer, 500 m, kval, damer, 3 000 m stafett, kval
11.10-14.45 Rodel, enmanna, herrar, heat 1/2
12.00-13.55 Skridsko, damer, 3 000 m
12.05-14.00 Curling, mixeddubbel, gruppspel
12.15-13.35 Skidskytte, sprint, damer, 7,5 km
13.10-15.30 Ishockey, damer, grupp B: Schweiz-Sydkorea
13.35-15.20 Backhoppning, normal backe, herrar
Söndag 11 februari
01.05-03.00 Curling, mixeddubbel, gruppspel
02.00-03.40 Snowboard, slopestyle, herrar, final
02.00-06.35 Konståkning, lagtävl, damer, korta programmet, par, fria programmet, isdans, korta dansen
03.00-05.10 Alpint, störtlopp, herrar
05.30-07.30 Snowboard, slopestyle, damer, kval
07.15-09-15 Skidor, skiathlon, herrar, 15 km + 15 km
08.00-10-40 Skridsko, herrar, 5 000 m
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp A: Finland-USA
10.50-14.45 Rodel, enmanna, herrar, heat 3 och 4
11.30-12.00 Freestyle, puckelpist, final, damer, 1:a omg
12.05-14.00 Curling, mixeddubbel, tiebreak
12.15-13.40 Skidskytte, sprint, herrar, 10 km
13.00-14.40 Freestyle, damer, puckelpist, final, 2:a och 3:e  omg
13.10-14.50 Ishockey, damer, grupp A: Kanada-Ryssland
Måndag 12 februari
01.05-03.00 Curling, mixeddubbel, semifinal 1
02.00-03.40 Snowboard, slopestyle, damer, final
02.00-05.10 Konståkning, lagtävling, (h), fria programmet, (d), fria programmet, isdans, fria dansen
02.15-04.15 Alpint, storslalom, damer 1:a åket
05.30-07.00 Snowboard, halfpipe, damer, kval
05.45-07.25 Alpint, storslalom, damer, 2:a åket
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp B: Schweiz-Japan
11.10-12.00 Skidskytte, jaktstart, damer, 10 km
11.30-12.00 Freestyle, puckelpist, herrar, final, första omg
11.50-14.45 Rodel, damer, heat 1/2
12.05-14.15 Curling, mixeddubbel, semifinal 2
13.00-14.50 Skidskytte, jaktstart, herrar, 12,5 km
13.00-14.50 Freestyle, puckelpist, herrar, final, 2.a och 3:e omg
13.10-15.30 Ishockey, damer, grupp B: Sverige-Sydkorea
13.30-15.15 Skridsko, 1 500 m, damer
13.50-15.25 Backhoppning, final, damer
Tisdag 13 februari
01.05-03.00 Curling, mixeddubbel, bronsmatch
02.00-03.30 Snowboard, damer, halfpipe, final
03.30-05.00 Alpint, superkomb, herrar, störtlopp
05.00-06.00 Snowboard, herrar, halfpipe, kval
07.00-08.10 Alpint, superkomb, herrar, slalom
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp A: Kanada-Finland
09.30-10.45 Skidor, herrar och damer, sprint (k), kval
11.00-13.30 Shorttrack, damer, 500 m, final, herrar, 1 000 m, kval, herrar, 5 000 m, stafett, kval
11.30-14.45 Rodel, damer, heat 3/4
12.00-13.50 Skidor, herrar och damer, sprint, final
12.00-13.50 Skridsko, herrar, 1 500 m
12.05-14.15 Curling, mixeddubbel, final
13.10-15.30 Ishockey, damer, grupp A: USA-Ryssland
Onsdag 14 februari
01.05-04.00 Curling, herrar, gruppspel
02.00-05.25 Konståkning, par, korta programmet
02.15-03.30 Alpint, damer, slalom, 1:a åket
02.30-04.00 Snowboard, herrar, halfpipe, final
04.10-06.30 Ishockey, damer, grupp B: Sverige-Schweiz
05.45-06.55 Alpint, damer, slalom, 2:a åket
06.05-09.00 Curling, damer, gruppspel
07.00-07.50 Nordisk kombination, gundersen, backhoppning, normala backen
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp B: Sydkorea-Japan
09.45-10.30 Nordisk kombination, gundersen, 10 km
11.00-12.45 Skridsko, damer, 1 000 m
12.05-14.00 Skidskytte, damer, 15 km
12.05-15.00 Curling, herrar, gruppspel
12.20-14.45 Rodel, tvåmanna, heat 1/2
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp B: Slovakien-Ryssland
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp B: USA-Slovenien
Torsdag 15 februari
01.05-04.00 Curling, damer, gruppspel
02.00-04.25 Skeleton, herrar, heat 1/2
02.30-05.45 Konståkning, par, fria programmet
03.00-04.30 Snowboard, herrar, snowboardcross, seedningsomg
03.00-05.10 Alpint, herrar, super-G
04.10-06.30 Ishockey, herrar, grupp C: Finland-Tyskland
04.10-06.30 Ishockey, damer, grupp A: USA-Kanada
05.30-06.50 Snowboard, herrar, snowboardcross, final
06.05-09.00 Curling, herrar, gruppspel
07.30-09.10 Skidor, damer, 10 km (f)
08.40-11.00 Ishockey, herrar, grupp C: Norge-Sverige
08.40-11.00 Ishockey, damer, grupp A: Ryssland-Finland
12.00-13.15 Freestyle, damer, hopp, kval
12.00-14.00 Skidskytte, herrar, 20 km
12.00-14.10 Skridsko, herrar, 10 000 m
12.05-15.00 Curling, damer, gruppspel
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp A: Schweiz-Kanada
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp A: Tjeckien-Sydkorea
13.30-14.45 Rodel, lagtävling, stafett
Fredag 16 februari
01.05-04.00 Curling, herrar, gruppspel
01.30-03.55 Skeleton, herrar, heat 3/4
02.00-03.00 Snowboard, damer, snowboardcross, seedningsomgång
02.00-06.30 Konståkning, herrar, korta programmet
04.10-06.30 Ishockey, herrar, grupp B: USA-Slovakien
04.15-05.00 Snowboard, damer, snowboardcross, final
06.05-09.00 Curling, damer, gruppspel
07.00-08.45 Skidor, herrar, 15 km (f)
08.40-11.00 Ishockey, herrar, grupp B: Ryssland-Slovenien
12.00-13.10 Freestyle, damer, hopp, final
12.00-13.35 Skridsko, damer, 5000 m
12.05-15.00 Curling, herrar, gruppspel
12.20-14.10 Skeleton, damer, heat 1/2
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp C: Sverige-Tyskland
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp C: Finland-Norge
13.30-14.35 Backhoppning, herrar, stora backen, kval
Lördag 17 februari
01.05-04.00 Curling, damer, gruppspel
02.00-03.25 Freestyle, damer, slopestyle, kval
02.00-06.25 Konståkning, herrar, fria programmet
03.00-05.10 Alpint, damer, super-G
04.10.06.30 Ishockey, herrar, grupp A: Kanada-Tjeckien
04.10.06.30 Ishockey, damer, kvartsfinal
05.00-06.15 Freestyle, damer, slopestyle, final
06.05-09.00 Curling, herrar, gruppspel
08.40-11.00 Ishockey, herrar, grupp A: Sydkorea-Schweiz
08.40-11.00 Ishockey, damer, kvartsfinal
10.30-11.40 Skidor, damer, stafett, 4x5 km (k/f)
11.00-13.55 Shorttrack, damer, 1500 m, final, damer, 1 000 m, final
12.00-13.15 Freestyle, herrar, hopp, kval
12.05-15.00 Curling, damer, gruppspel
12.15-13.10 Skidskytte, damer, 12,5 km, masstart
12.20-14.25 Skeleton, damer, heat 3/4
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp C: Ryssland-USA
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp C: Slovenien-Slovakien
13.30-14.45 Backhoppning, herrar, stora backen, final
Söndag 18 februari
01.05-04.00 Curling, herrar, gruppspel
02.00-03.45 Freestyle, herrar, slopestyle, kval
02.15-04.15 Alpint, herrar, storslalom, 1:a åket
04.10-06.30 Ishockey, herrar, grupp C: Tyskland-Norge
04.10-06.30 Ishockey, damer, placeringsmatcher
05.15-06.35 Freestyle, herrar, slopestyle, final
05.45-07.25 Alpint, herrar, storslalom, 2:a åket
06.05-09.00 Curling, damer, gruppspel
07.15-09.05 Skidor, herrar, stafett, 4x10 km (k/f)
08.40-11.00 Ishockey, herrar, grupp A: Tjeckien-Schweiz
08.40-11.00 Ishockey, damer, placeringsmatcher
12.00-13.15 Freestyle, herrar, hopp, final
12.00-14.00 Skridsko, herrar, lagtävl, förföljelselopp, damer, 500 m
12.05-14.45  Bob, herrar, tvåmanna, heat 1/2
12.05-15.00 Curling, herrar, gruppspel
12.15-13.15 Skidskytte, herrar, 15 km, masstart
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp C: Sverige-Finland
13.10-15.30 Ishockey, herrar, grupp A: Kanada-Sydkorea
Måndag 19 februari
01.05-04.00 Curling, damer, gruppspel
01.30-04.30 Snowboard, damer, big air, kval
02.00-03.15 Freestyle, damer, halfpipe, kval
02.00-05.45 Konståkning, isdans, korta dansen
05.10-07.30 Ishockey, damer, semifinal
06.05-09.00 Curling, herrar, gruppspel
12.00-14.00 Skridsko, damer, lagtävl, förföljelselopp, kval, herrar, 500 m
12.05-15.00 Curling, damer, gruppspel
12.15-14.45 Bob, herrar, tvåmanna, heat 3/4
13.10-15.30 Ishockey, damer, semifinal
13.30-15.20 Backhoppning, herrar, lagtävling, stora backen
Tisdag 20 februari
01.05-04.00 Curling, herrar, gruppspel
02.00-05.35 Konståkning, isdans, fria dansen
02.30-03.40 Freestyle, damer, halfpipe, final
04.10-06.30 Ishockey, herrar, 1/8-final
04.10-06.30 Ishockey, damer, placeringsmatch
05.00-06.40 Freestyle, herrar, halfpipe, kval
06.05-09.00 Curling, damer, gruppspel
08.40-11.00 Ishockey, herrar, 1/8-final
08.40-11.00 Ishockey, damer, placeringsmatch
11.00-11.50 Nordisk kombination, herrar, stora backen
11.00-13.00 Shorttrack, damer, 1 000 m, kval, herrar, 500 m, kval, damer, 3 000 m, lagtävl, stafett, final
12.05-15.00 Curling, herrar, gruppspel
12.15-13.45 Skidskytte, mixedstafett
12.50-14.45 Bob, damer, tvåmanna, heat 1/2
13.10-15.30 Ishockey, herrar, 1/8-final
13.10-15.30 Ishockey, herrar, 1/8-final
13.45-14.30 Nordisk kombination, gundersen, 10 km
Onsdag 21 februari
01.05-04.00 Curling, damer, gruppspel
01.30-04.45 Snowboard, herrar, big air, kval 
02.00-06.30 Konståkning, damer, korta programmet
03.00-05.10 Alpint, damer, störtlopp
03.30-04.15 Freestyle, herrar, skicross, seedningomg
04.10-06.30 Ishockey, herrar, kvartsfinal
05.15-06.40 Freestyle, herrar, skicross, final
06.05-09.00 Curling, herrar, gruppspel
08.40-11.00 Ishockey, herrar, kvartsfinal
08.40-11.00 Ishockey, damer, bronsmatch
09.00-10.30 Skidor, herrar och damer, sprintstafett, kval
11.00-12.15 Skidor, herrar och damer, sprintstafett, final
12.00-15.00 Skridsko, herrar och damer, lagtävl, förföljelselopp, final
12.05-15.00 Curling, damer, gruppspel
12.40-14.45 Bob, damer, tvåmanna, heat 3/4
13.10-15.30 Ishockey, herrar, kvartsfinal
13.10-15.30 Ishockey, herrar, kvartsfinal
Torsdag 22 februari
01.05-04.00 Curling, herrar och damer, ev. tiebreak
02.15-03.30 Alpint, herrar, slalom, 1:a åket
03.30-04.20 Freestyle, herrar, halfpipe, final
04.00-05.30  Snowboard, herrar och damer, parallellstorslalom, kval
05.10-08.00 Ishockey, damer, final
05.45-07.25 Alpint, herrar, slalom, 2:a åket
08.30-09.20 Nordisk kombination, lagtävl, stora backen
11.00-13.45 Shorttrack, herrar, 500 m, final, damer, 1 000 m, final, herrar, 5 000 m, lagtävl, stafett final
11.20-12.05 Nordisk kombination, herrar, lagtävl, gundersen, 4x5 km
12.05-15.00 Curling, herrar, semifinal
12.15-13.45 Skidskytte, damer, stafett, 4x6 km
Fredag 23 februari
01.30-03.00 Snowboard, damer, big air, final
02.00-06.10 Konståkning, damer, fria programmet
03.00-04.30 Alpint, superkomb, damer
03.30-04.15 Freestyle, damer, skicross, seedningsomg
05.15-06.40 Freestyle, damer, skicross, final
06.30-07.40 Alpint, superkomb, damer, slalom
07.35-10.30 Curling, herrar, bronsmatch
08.40-11.00 Ishockey, herrar, semifinal
11.00-12.55 Skridsko, herrar, 1 000 m, final
12.05-15.00 Curling, damer, semifinal
12.15-13.45 Skidskytte, herrar, stafett, 4x7,5 km
13.10-15.30 Ishockey, herrar, semifinal
Lördag 24 februari
01.30-04.00 Bob, herrar, fyrmanna, heat 1/2
02.00-03.30 Snowboard, herrar, big air, final
03.00-05.00 Alpint, lagtävling
04.00-06.15 Snowboard, herrar och damer, parallellstorslalom, final
06.00-09.00 Skidor, herrar, 50 km (k), masstart
07.35-10.30 Curling, herrar, final
12.00-15.00 Skridsko, herrar och damer, masstart
12.05-15.00 Curling, damer, bronsmatch
13.10-16.00 Ishockey, herrar, bronsmatch
Söndag 25 februari
01.05-04.00 Curling, damer, final
01.30-04.00 Konståkning, uppvisningsgala
01.30-04.00 Bob, herrar, fyrmanna, heat 3/4
05.10-08.00 Ishockey, herrar, final
07.15-09.15 Skidor, damer, 30 km (k), masstart
12.00-14.00 Avslutningsceremoni
Alla tider är fortfarande preliminära och kan ändras.
Tidsskillnaden är åtta timmar och tävlingarna inleds aldrig före 00.30 svensk tid.

Svenska OS-truppen/OS-fakta
Alpint: Frida Hansdotter, André Myhrer, Anna Svenn Larsson, Emelie Vikström, Mattias Hargin, Sara Hector, Matts Olsson samt nationslag
Curling: Lag Hasselborg (Anna Hasselborg, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Sara McManus, Jennie Wåhlin), Lag Edin (Niklas Edin, Oskar Eriksson, Henrik Leek, Christoffer Sundgren, Rasmus Wranå)
Freestyle (slopestyle): Henrik Harlaut, Jesper Tjäder, Jennie-Lee Burmansson, Oscar Wester (skicross): Victor Öhling Norberg, Sandra Näslund (puckelpist): Walter Wallberg
Skidor: Marcus Hellner, Charlotte Kalla, Stina Nilsson, damstafett, herrstafett, damsprint, herrsprint
Skidskytte: Damstafett, herrstafett och mixedstafett
Snowboard: Sven Thorgren
Ishockey: Damer, herrar
Nya OS-grenar:
Alpint, lagtävling, mixade lag
Snowboard, big air, damer och herrar
Skridsko, masstart, damer och herrar
Curling, dubbel, mixade lag
OS i Pyeongchang pågår från 9-25 februari. 95 nationer deltar och 102 medaljer ska delas ut.
Jämfört med Sotji-OS har snowboardens parallellslalom för herrar och damer strukits.
OS-maskoten är en vit tiger, som heter Soohorang.

Alla måste klara sig en vecka utan hjälp i kris
Svensk sjukvård måste stärkas avsevärt och den enskilde måste kunna klara sig själv i en vecka under en kris. Det skriver försvarsberedningen i sin delrapport som i dag lämnats till försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Ryssland är det stora hotet och förslagen kräver att årliga miljardbelopp satsas.
- I en tillbakablick har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel kan användas mot Sverige, säger försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S).

I rapporten som överlämnas till försvarsminister Peter Hultqvist (S) skriver också försvarsberedningen att den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris och krig och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning under en vecka utan stöd från det offentliga.
ANNONS
Försvarsberedningen har också enats om målet att Sverige ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris under tre månaders tid.
Försvarsberedningen föreslår att "målet för totalförsvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet".
Kostnaden uppskattas till cirka 4,2 miljarder kronor per år i slutet av försvarsbeslutsperioden 2021-2025 för att genomförta förslagen.

Men det svenska samhället måste också kunna hantera nya typer av hot, som hybridkrigföring med bland annat sabotage, it-attacker och kampanjer för att minska befolkningens försvarsvilja.
I sådana lägen kan en gråzon uppstå där det är oklart om Sverige befinner sig i krig och vem angriparen egentligen är.
Försvarsberedningen har bland annat diskuterat utformningen av det psykologiska försvaret och cybersäkerheten.
Sveriges totalförsvar, som utgörs av det militära och civila försvaret, var under det kalla krigets dagar utformat för att möta ett militärt invasionsförsök. Det skulle också klara försörjningen av viktiga förnödenheter under lång tid om Sverige var avskilt från omvärlden.
I dag anses begränsade militära angrepp på vissa delar av Sverige, som Gotland, vara mer sannolikt än en invasion.
Sjukvården måste förstärkas kraftigt
Kapaciteten inom svensk sjukvård måste förstärkas avsevärt, skriver försvarsberedningen. "I krig kan antalet skadade uppgå till sammantaget flera tiotusental. En sådan situation skulle innebära en mycket stor belastning på sjukvården", skriver man i rapporten.

- Jag vill hävda att de förslag vi lägger fram i dag innebär en samhällsreform. Ett krig innebär enorma påfrestningar för civilbefolkningen. För att minska dessa, anser försvarsberedningen att det måste upprättas planer för skyddet av befolkningen, säger von Sydow.
Bland annat vill man se över beståndet av skyddsrum liksom att befintliga skyddsrum iordningsställs.
- Vi ska inte vara rädda men däremot förberedda, säger Hans Wallmark (M).

I rapporten lyfts upp hur rysk säkerhetspolitik blivit mer konfrontatorisk mot USA, Nato och EU.
"Den ryska regeringen fortsätter att undergräva och utmana den internationella stabiliteten genom påverkanskampanjer mot enskilda länder, inblandning i val, provokativa och hotfulla uttalanden samt styrkedemonstrationer i form av militära omdispositioner", skriver man i rapporten. / TT

Fakta: Försvarsberedningen
I försvarsberedningen ingår alla partier.
Sedan mitten av 90-talet har en stor del av det gamla civilförsvarets kapacitet gått förlorad eller blivit omodernt. Försvarsberedningen har därför fått fundera på vilken kapacitet och förmåga ett modernt civilt försvar behöver.
Det kan till exempel handla om storleken på livsmedelslager, om hur transporter och elförsörjning ska säkras och vad sjukvården behöver för att klara en krigssituation.
Men också hur nya hot ska hanteras, exempelvis hybridkrigföring med sabotage, it-attacker och kampanjer för att minska befolkningens försvarsvilja.

Julbelysning med laser kräver extra uppmärksamhet
Elsäkerhetsverkets årliga test av julbelysning är klar. I år har myndigheten även undersökt laserteknik som är en ny konsumentprodukt i julhandeln. Överlag ser myndigheten förbättringar senaste åren gällande elsäkerheten hos julbelysning.

Elsäkerhetsverket har låtit prova tolv julbelysningsprodukter i år, några traditionella julbelysningar och fem som handlar om laserteknik. Kontrollerna handlar främst om att produkterna inte ska ge elchock eller kunna starta några bränder, men också att de har korrekt dokumentation och märkning.
En tendens i år är att traditionell julbelysning i hem och trädgårdar kompletteras med laserbelysning. Istället för att ha en massa slingor och sladdar föredrar vissa att använda laserteknik. Det kan handla om tomtemotiv eller snöflingor som projiceras på husväggar eller inomhus.

Läs det finstilta!
- De traditionella julbelysningarna visar i år inga brister som leder till försäljningsförbud, men däremot ser vi brister i märkning och dokumentation. När det gäller laserbelysningen är informationen alldeles för finstilt på förpackningen. Det är lätt att konsumenter missar varningstexter och tror att man kan hantera laserbelysningsprodukter som vanlig julbelysning, säger Thomas Nilsson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.
Strålsäkerhetsmyndigheten som har det samlade ansvaret för strålskyddsfrågor lyfter fram några saker som man särskilt bör se upp med gällande laserteknik.
- Det bör finnas särskilda instruktioner som pekar på olämpligheten att sätta upp dem så att människor blir belysta – särskilt barn – på nära håll och i synnerhet om det är en produkt som tillhör laserklass 3R. Laserbelysning är en starkt koncentrerad ljuspunkt som man inte bör titta in i. Det bör också varnas för att bestråla och blända trafik och det ska framgå vilken laserklass produkten tillhör, säger Martin Lindgren på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fakta: All belysning som säljs i Sverige ska uppfylla särskilda säkerhetskrav och alla produkter som är gjorda för att anslutas till ett eluttag ska vara CE-märkta. Det ska också finnas bruksanvisning på svenska samt instruktioner om hur produkten får användas, exempelvis om produkten får användas utomhus eller inte.
Om laserbelysning på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.
 

Partierna överens – pensionsåldern höjs igen
En blocköverskridande principöverenskommelse om pensionerna är klar. Den innebär bland annat höjd pensionsålder.
Diskussionerna mellan partierna i den så kallade pensionsgruppen har pågått länge. Enligt uppgifter har överenskommelsen varit klar sedan förra veckan, oenigheten har främst handlat om hur den ska presenteras.
På torsdagen presenterades resultatet och det står nu klart att den som i framtiden planerat att gå i pension tidigt kommer att bli missnöjd, skriver Dagens Nyheter.

Höjd pensionsålder nödvändig
I dag har man rätt att börja ta ut sin pension när man är 61 år. Den gränsen ska enligt överenskommelsen höjas i flera omgångar fram till 2026 så att man tidigast kan ta ut pension vid 64 års ålder. Enligt överenskommelsen ska också gränsen för hur länge en anställd har rätt att jobba kvar höjas från 67 till 69 år.

Höjningen anses vara nödvändig för att pensionssystemet inte ska urholkas när vi lever allt längre. I dag är genomsnittsåldern för när svenskarna går i pension 64,5 år.

Porta oseriösa fonder
Uppgörelsen innebär också att det hårt kritiserade premiepensionssystemet görs om i grunden. Antalet fonder att välja på ska minskas. Oseriösa aktörer, med det skandaldrabbade Allra som avskräckande exempel, ska bannlysas från det framtida pensionssystemet genom att en ny kontrollmyndighet inrättas.

Bred majoritet bakom
Sex av riksdagens åtta partier, alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, är med i pensionsgruppen som förhandlat fram den nya uppgörelsen. Det innebär att en bred majoritet står bakom. Alla förslag kommer dock att utredas vidare innan de blir ”skarpa”.

Texten uppdateras

Idag är det 50 år sedan Sverige gick över till högertrafik
Idag är det 50 år sedan trafiken stannade i hela landet, för att sedan rulla över på höger sida. Allt började med en folkomröstning 1955 där över 80 procent ville ha kvar vänstertrafiken. Den största infrastrukturförändringen någonsin i vårt land.
.
Året är 1967. På transistorradion hör man ofta slagdängan ”Håll dig till höger, Svensson” av Peter Himmelstrand och Telstars, som förberedde svenska folket för högeromläggningen. Och låten som kanske blev en aning tjatig för många, hamnade trots allt på svensktoppen tre veckor. Bokstaven H fanns överallt, som dekal och affisch, och det var säkert inte många som inte visste vad som var på gång.

Det var verkligen ett intensivt förarbete. Man gjorde så mycket man kunde i förväg, med bland annat linje och vägmarkeringar, skyltar och utbildningsinsatser. Spårvagnar och bussar byggdes  om, provisoriskt kunde spårvagnar även få backa för att in och utgångar skulle hamna rätt.

Det enda som vi egentligen inte ändrade var tågen, de kör fortfarande på vänster sida.

Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla till höger vid mötande trafik på enfiliga vägar. Men egentligen var svenska folket kraftigt emot förändringen. I en rådgivande folkomröstning 16 oktober 1955 vann nejsidan mot omläggningen med nästan 83 procent.

Trots detta beslöt regeringen att det var höger som skulle gälla, detta som en anpassning till övriga Europa, förutom Storbritannien som fortsatte med vänstertrafik och gör så än idag.
Totalt jobbade runt 20.000 människor, poliser, frivilliga och övriga med att ändra 300.000 skyltar och vägmärken.

Många var positiva trots att de flesta var emot som röstade. Man tog det kanske lite försiktigare i trafiken när man satt på ”fel” sida, dessutom hade den fria hastigheten upphört att gälla, så det var säkert en orsak till att det blev färre olyckor.

Trafikreglerna som gäller vid övergångsställen
Bilisterna tycker att fotgängarna och cyklisterna gör fel, som i sin tur tycker att bilisterna gör fel. Irritation i trafiken är ett problem. Nyheter4.com tog hjälp av trafikpolis Claes Lundström för att reda ut rätt och fel.

– Ett vanligt problem som återkopplas från bilister är när en fotgängare går på trottoaren och nästan vänder i steget och går rätt på ett övergångsställe utan att fotgängaren tagit reda på om bilisten sett den, säger Claes Lundström.

Faktum är att fotgängaren då kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik. Fotgängaren är helt sonika inte utan skyldigheter.
– En person som går ut på ett obevakat övergångsställe ska ta hänsyn till korsande trafiks avstånd och hastighet.

Bilisten ska lämna fotgängaren företräde men fotgängaren bör alltid ställa sig tre frågor.
– Har bilisten sett mig? Tänker bilisten stanna? Hinner bilisten stanna? Är det några tveksamheter vid dessa tre frågor bör man nog vänta. Hur man än vrider och vänder på det förlorar fotgängaren alltid den matchen.

En bilist som kommer mot ett obevakat övergångsställe med cykelpassage har skyldighet att anpassa hastigheten för cyklisten, men har inte skyldighet att lämna cyklisten företräde.
När bilisten svänger i korsning eller ur rondell ska bilisten dock lämna cyklisten företräde enligt samma regler som mot fotgängaren.

Så mycket kan du få böta
Bilist som ej lämnar fotgängare företräde: bötesstraff 3 000 kronor och särskild körkortsprövning.
Fotgängare som kliver rätt ut på ett övergångsställe utan att se sig för kan bli misstänkt för vårdslöshet i trafik och får då betala dagsböter som påföljd. Är Ej vanligt förekommande.
En cyklist som cyklar ut på en passage utan att lämna företräde kan dömas till 2 000 kronor i böter.

Blixtnedslag ger skador för miljoner – så skyddar du dig och din utrustning
Under sensommaren dyker åskväder upp på flera håll i landet och skadorna riskerar att bli många. Åska och blixtnedslag kan slå ut elektronisk utrustning och sätta eld på hus.

Med några enkla åtgärder kan du förebygga skador på grund av blixtnedslag.
Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år. Främst är det den allt mer avancerade elektroniska utrustningen som vi har i våra hem som går sönder, men det händer även att hela hus brinner ner och att människor skadas. Bara försäkringsbolaget If har omkring 700 anmälda åskskador per år.

Installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare
Som tur är tillhör det inte vanligheterna att en villa drabbas av en direkt träff av blixten när åskan går. Däremot är det vanligt att överspänning från närliggande blixtnedslag kommer in i villabyggnaden via ledningar (el, telefon, kabel-TV eller antenner på taket). Det behövs bara en spänningstopp på en sekund för att datorer, teven och DVD:n ska förstöras.

Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Därför är det säkrast att installera ett överspänningsskydd och en jordfelsbrytare som automatiskt slår av strömmen

Håll dig inomhus
De flesta personer som skadas vid åska drabbas utomhus och under fritidsaktivitet i närheten av träd. Omkring 17 personer per år sjukhusvårdas i Sverige efter blixtolyckor enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala.
När det åskar ska man helst hålla sig inomhus eller i andra hand sitta i en bil. Och man ska definitivt inte ta skydd mot regnet under ett träd, eftersom blixten söker höga punkter att slå ned i.

Hur gäller försäkringen?
Hemförsäkringen gäller vid åska men för dem som har mycket hemelektronik i huset kan kostnaderna ändå bli höga om till exempel en trasig teve måste ersättas med en helt ny. Har du en mer omfattande hemförsäkring kan hemelektronik som är yngre än ett visst antal år ersättas med ny, motsvarande den skadade.
Tänk också på att säkerhetskopiera de viktigaste filerna på datorn. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen.

För dig med en robotgräsklippare hemma
I takt med att robotgräsklipparna blir allt vanligare i våra trädgårdar ökar också de anmälda skadorna. När åskan går och blixten slår ner är den vanligaste skadan att laddstationen slås ut eftersom att den sitter i ett vägguttag. Det enklastes sättet att förebygga detta är att koppla ur robotgräsklipparen. Du kan också installera gnistgap och överspänningsskydd för laddstationen.

Så skyddar du dig mot åskskadorna:
Dra ut sladdarna till all elektronisk utrustning.
Installera jordfelsbrytare.
Installera ett åsk- och överspänningsskydd. Det ger ett bra skydd för hemmets elektronik och kan även användas för att stänga av apparater som står i stand-by-läge.
Installera en åskledare som leder ner blixten i marken.
Kopiera de viktigaste filerna och bilderna på datorn.

Vattenlivräddning - de bästa tipsen
Ut med båten eller en tur till stranden nu när sommaren är här?
Glöm då inte flytvästen och håll bra uppsikt på barnen när ni vistas vid vattnet. Simkunnig eller ej, ibland händer det olyckor och då kan det vara bra att veta hur man skall vattenlivrädda.


”Den bästa livräddaren är en torr livräddare”, se dig alltid omkring om det finns en livboj eller båt som du kan använda istället för att själv hoppa i vattnet. Finns inte det och du måste hoppa i vattnet för att livrädda, använd alltid ”den förlängda armen”. ”Den förlängda armen”, kan till exempel var en livboj, båtshake, trädgren eller handduk som är något mellan dig och den nödställde som förhindrar att du skall bli neddragen under ytan av den du skall rädda.

Om den du skall rädda är medvetslös och inte andas är det bra om du påbörja hjärt-lungräddning med inblåsningar redan i vattnet. Lär dig vattenlivräddning  (instruktionsfilm Rädda liv i vatten)

HÄR KAN DU HYRA FLYTVÄST
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
LÄNK TILL SIMSKOLANS TIDER OCH BOKNINGAR
Stenungsund
Tjörn
Lilla Edet

Se upp för tjuven på stranden
Är du en av dem som tar med dig värdesaker till stranden? I så fall, tänk om. Det är svårt att skydda sig mot badtjuven som är ute efter din plånbok, mobil och kläder.  
Förra året anmäldes 1 168 stölder och snatterier vid stranden och campingplatser i Sverige, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).  Generellt sätt har de anmälda stölderna varken blivit färre eller fler jämfört med tidigare år, men faktum kvarstår- stranden är ett ställe fullt med stöldbegärliga saker. 
En undersökning gjord av försäkringsbolaget if 2015 visar på mycket högre siffror, nämligen att var tionde familj med barn råkat ut för en stöld på stranden. Vanligast är det att det är plånboken som blir stulen – hela 54 procent har blivit bestulna på den. Betydligt färre, 12 procent av de tillfrågade, uppger att de blivit av med sin mobiltelefon.
 
- Mitt säkraste tips är att låta de flesta värdesakerna stanna hemma. Men ibland har man inget val, tänk då på att alltid låta någon i familjen eller sällskapet passar sakerna när det är dags för ett dopp. Badtjuvarna smälter lätt in bland alla solgäster så det är viktigt att vara uppmärksam, säger Lina Nilsson som är rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.
SSF Stöldskyddsföreningens tips för att undvika tjuvar på stranden och campingplatsen:
• Lämna värdesaker hemma. Ta endast med dig kontanter för dagen.
• Turas om att bada så att någon alltid har uppsikt på värdesakerna.
• Använd en vattentät förvaring för mobil och kort som du hänger runt halsen när du badar. Då slipper du lämna dina värdesaker obevakade på stranden.

Nya besiktningsregler i Sverige nästa år
Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler gälla och den sista siffran i registreringsnumret är inte längre en hjälp för fordonsägaren.
Detta är en viktig del, då det är fordonsägarens ansvar att hålla reda på när fordonet måste besiktas för att inte få körförbud.

Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

De nya reglerna innebär att alla fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton, det vill säga personbil, lätt lastbil och lätt buss, besiktas; – första gången senast 3 år efter den månad då fordonet togs i trafik första gången. – andra gången senast 2 år efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes.
Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter den månad då fordonets föregående kontrollbesiktning utfördes.
Exempel:
– Ett fordon som togs i trafik första gången i maj 2015 ska besiktas senast den 31 maj 2018.
– Ett fordon som genomgick sin första besiktning i september 2016 ska besiktas för andra gången senast den 30 september 2018.
– Ett fordon som ska besiktas årligen och som besiktades i juni 2017 ska besiktas nästa gång senast den 31 augusti 2018.

 

Kom ihåg: Hundar ska inte springa lösa i naturen nu
Mellan den 1 mars och 20 augusti händer det mycket i naturen. Vilda djur får ungar och fåglar letar efter häckningsplatser och häckar.

Därför ska hundar ”hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt” och enbart ”extremt väldresserade hundar” får gå lösa under denna period.

Denna formulering tolkas av Naturvårdsverket som att hundens ägare måste kunna se till att den håller sig ”högst någon meter” bort, som om den bar ett osynligt koppel. Om hunden springer friare än så runt ägaren anses den inte vara ”extremt väldresserad”.

Under övriga delar av året ska man alltid ha sin hund inom synhåll och ha så bra koll på hunden att den inte börjar driva eller förfölja vilt.

Dessutom gäller koppeltvång i alla nationalparker och i de flesta naturreservat.
I exempelvis Stockholm gäller koppeltvång på alla allmänna platser utom i hundrastgårdar.
Att ha sin hund lös och längre bort än några meter från ägaren kan enligt polisen ge dagsböter på 4000-5000 kronor.

Under sommartid kan hunden ställa till väldiga tragedier genom att ta död på ungar.
Övrig tid stressas viltet och det ska inte ske.
Enligt Viltskadecentrum är dessutom hundangrepp på tamdjur betydligt vanligare än vi tror.
Det finns till och med exempel på att även lite oväntade hundraser som golden retriever och storpudel dödat får.

Källa: Naturvårdsverket

Reglerna för körprov för den utökade B-behörigheten ändras
Den 1 juli 2017 ändras Transportstyrelsens regler om förarprov för utökad B-behörighet (kod 96).

Förändringen rör endast den som planerar att göra körprovet i fordon med en automatisk växellåda.
Ett körprov, som genomförs i en automatväxlad bil, kommer efter förändringen att ge ett villkor på körkortet.
Villkoret innebär att när föraren kör en fordonskombination, som kräver utökad B-behörighet, måste dragfordonet vara automatväxlat.

Grundbehörigheten B påverkas inte
Villkoret kommer att anges med koderna B96.78 på baksidan av körkortet. Villkoret gäller enbart när man kör fordonskombinationer som kräver utökad B-behörighet, det vill säga när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.
Transportstyrelsen kan inte ge undantag från kraven eftersom de införs för att Sverige ska leva upp till ett EU-direktiv.

Läs mer om den utökade B-behörigheten på Transportstyrelsens webbplats.

Ändrade regler vid prov för behörighet C1 och C1E
Samma dag tas ett undantag bort för den som gör körprov för någon av behörigheterna C1 och C1E. Ett godkänt körprov i ett fordon som saknar färdskrivare innebär att den nya behörigheten begränsas med villkorskod 97. Kod 97 betyder att föraren inte är behörig att köra fordon som kräver behörighet C1eller C1E om transporten omfattas av regler för färdskrivare.
I dag finns ett undantag för de som har en annan körkortsbehörighet att köra fordon då färdskrivare krävs - till exempel C eller D. Undantaget innebär att de som redan har en sådan behörighet inte får villkor 97 på körkortet, även om färdskrivare saknas vid prov för C1 eller C1E. Detta undantag upphör att gälla 1 juli 2017.

De slipper besiktning – här är nya reglerna
En present är på väg till ägare av gamla bilar och motorcyklar.
Regeringen går på Transportstyrelsens förslag och inför rullande 50-årsgräns för bilar och 40-årsgräns för mc.

Det finns en chans att bilar tillverkade 1968 kommer öka en aning i värde nu. De kommer nämligen bli besiktningsbefriade 2018.
Ja, den gamla gränsen för alla fordon har ju varit tillverkningsår 1950. Efter det har det varit besiktningskrav. Punkt slut.
Men nu kommer alltså förändringen till en rullande besiktningsgräns – 50 år för bilar och 40 år för motorcyklar.

De nya besiktningsreglerna kommer börja gälla 20 maj 2018. Men det finns fortfarande några frågetecken som måste rätas ut under våren, i dialog mellan Transportstyrelsen och EU.
Några detaljfrågor kvar att utreda
– Några detaljer är inte klara utan kommer att arbetas fram. Bland annat börjar reglerna gälla ett specifikt datum, den 20 maj 2018, samtidigt som reglerna pekar på årsmodell som fastställs utifrån ett kalenderår. Hur detta ska lösas får vi be att återkomma om, meddelar Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Blir det då okej att köra med alla slags gamla bilar?
– Fordon med körförbud på grund av utebliven besiktning  kommer inte bli giltiga för trafik bara för de uppnår åldern 50 eller 40 år. Dessa kommer behöva besiktas en gång för att bli godkända för trafik igen.

Det mest omtalade förslaget från Transportstyrelsen var annars att personbilsbesiktning endast skulle ske vartannat år, men det sa som bekant regeringen nej till i december 2016.
 

Resa bort på sportlovet? – glöm inte EU-kortet
FörsäkringskassanPublicerat 09.02.2017 08:07
Många tar chansen att resa bort under sportlovet. Kanske är det snön i Alperna eller värmen på Kanarieöarna som hägrar. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

Skador och sjukdomar är inget man vill tänka på inför en utlandsresa. Samtidigt är det få saker som kan förstöra semestern lika effektivt som sjukdom. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man som svensk har rätt till under utlandssemestern ska man ha med sig EU-kortet. Kortet ger rätt till nödvändig vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar inom ett EU/EES-land eller i Schweiz som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Med kortet betalar man enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar.

- Många svenskar känner inte till vilken vård man har rätt till om man skulle bli sjuk under sin tillfälliga vistelse utomlands, och långt ifrån alla har med sig ett EU-kort när man åker på utlandssemestern, säger Elisabeth de Verdier som är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Blir man sjuk i ett land utanför EU/EES och Schweiz som Sverige inte har något avtal med går det däremot inte att få kostnaderna ersatta av Försäkringskassan. Därför är det även viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker dessa kostnader om man åker till ett land utanför EU. En privat reseförsäkring kan även täcka andra omkostnader.
Skulle man inte hinna få hem kortet innan resan har man ändå det skydd som kortet ger.  
- Man kan antingen betala fullt pris och spara alla kvitton för att sedan ansöka om ersättning i efterhand, eller ringa till Försäkringskassan och få ett provisoriskt intyg faxat till sjukhuset, berättar Elisabeth de Verdier.

Här beställer du ditt EU-kort
Enklast beställer du kortet på vår webbplats www.forsakringskassan.se. Du kan även använda telefon för självbetjäning 020-524 524 eller sms:a EUKORT och ditt personnummer till 71020.
Du kan också ringa till Försäkringskassan på 0771-524 524.
Fakta EU-kortet
Berättigar till nödvändig vård vid utlandsvistelse i EU/EES och Schweiz
Barn ska ha ett eget EU-kort
Det tar upp till 10 dagar att få kortet efter beställning
Ladda ner appen ”Europeiska sjukförsäkringskortet” för ytterligare information om hur du söker vård i olika länder